Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2024

I. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội 2024

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2024 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội 2024

MÃ ĐỀ 101

1.C

2.D

3.C

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.B

12.C

13.D

14.C

15.A

16.A

17.D

18.C

19.A

20.D

21.A

22.D

23.C

24.D

25.A

26.B

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.B

33.C

34.A

35.C

36.C

37.D

38.B

39.A

40.D

MÃ ĐỀ 102

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.C

7.A

8.C

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.A

21.C

22.B

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.A

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.C

39.B

40.D

MÃ ĐỀ 103

1.D

2.D

3.A

4.A

5.C

6.D

7.D

8.B

9.A

10.B

11.D

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.D

18.B

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.A

25.B

26.C

27.C

28.A

29.D

30.B

31.A

32.B

33.B

34.A

35.D

36.B

37.A

38.C

39.C

40.C

MÃ ĐỀ 104

1.B

2.B

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.C

10.A

11.D

12.D

13.C

14.C

15.D

16.D

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.B

23.C

24.C

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.C

32.D

33.A

34.C

35.C

36.B

37.D

38.D

39.C

40.D

MÃ ĐỀ 105

1.D

2.C

3.D

4.C

5.C

6.B

7.A

8.D

9.D

10.A

11.A

12.D

13.B

14.D

15.B

16.B

17.C

18.A

19.D

20.C

21.B

22.C

23.C

24.B

25.A

26.A

27.B

28.D

29.A

30.A

31.C

32.C

33.B

34.D

35.A

36.C

37.C

38.D

39.A

40.B

MÃ ĐỀ 106

1.D

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.B

9.A

10.B

11.C

12.D

13.D

14.C

15.B

16.B

17.A

18.A

19.D

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.D

28.D

29.C

30.A

31.C

32.B

33.A

34.A

35.A

36.C

37.C

38.B

39.A

40.B

MÃ ĐỀ 107

1. C

2.A

3.B

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.A

12.C

13.B

14.D

15.B

16.D

17.B

18.C

19.D

20.A

21.A

22.D

23.D

24.A

25.C

26.D

27.A

28.C

29.C

30.D

31.B

32.A

33.A

34.C

35.A

36.D

37.A

38.C

39.A

40.B

MÃ ĐỀ 108

1.C

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C

7.D

8.B

9.B

10.D

11.C

12.A

13.A

14.D

15.D

16.C

17.A

18.B

19.D

20.B

21.A

22.C

23.C

24.A

25.B

26.A

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.A

33.D

34.A

35.B

36.D

37.B

38.B

39.B

40.C

MÃ ĐỀ 109

1.A

2.C

3.C

4.A

5.D

6.C

7.B

8.D

9.D

10.B

11.A

12.B

13.C

14.D

15.D

16.B

17.A

18.C

19.B

20.D

21.B

22.A

23.A

24.B

25.C

26.A

27.C

28.C

29.D

30.B

31.B

32.A

33.D

34.C

35.C

36.D

37.D

38.A

39.A

40.D

MÃ ĐỀ 110

1.A

2.A

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.C

19.C

20.A

21.B

22.C

23.B

24.D

25.B

26.D

27.C

28.D

29.B

30.A

31.D

32.C

33.C

34.C

35.A

36.B

37.B

38.A

39.D

40.B

MÃ ĐỀ 111

1.C

2.C

3.B

4.D

5.A

6.C

7.B

8.B

9.D

10.C

11.C

12.A

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.A

19.D

20.B

21.C

22.A

23.A

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.B

30.C

31.C

32.A

33.B

34.C

35.A

36.C

37.C

38.A

39.D

40.A

MÃ ĐỀ 112

1.B

2.A

3.D

4.C

5.A

6.C

7.D

8.D

9.A

10.A

11.D

12.B

13.D

14.B

15.B

16.A

17.A

18.C

19.D

20.C

21.B

22.D

23.A

24.B

25.B

26.A

27.C

28.C

29.B

30.B

31.C

32.D

33.C

34.A

35.C

36.B

37.A

38.B

39.C

40.C

MÃ ĐỀ 113

1.A

2.B

3.A

4.B

5.B

6.C

7.D

8.D

9.A

10.B

11.D

12.D

13.A

14.A

15.C

16.B

17.B

18.C

19.D

20.B

21.C

22.A

23.D

24.C

25.D

26.A

27.C

28.C

29.A

30.C

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.C

37.B

38.D

39.B

40.D

MÃ ĐỀ 114

1.C

2.D

3.A

4.D

5.C

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.A

13.D

14.A

15.B

16.D

17.C

18.A

19.B

20.A

21.B

22.C

23.C

24.B

25.D

26.D

27.A

28.A

29.A

30.B

31.A

32.A

33.D

34.A

35.B

36.B

37.D

38.C

39.B

40.B

MÃ ĐỀ 115

1.A

2.C

3.D

4.B

5.B

6.A

7.D

8.C

9.B

10.D

11.B

12.D

13.B

14.C

15.A

16.A

17.D

18.D

19.B

20.A

21.D

22.C

23.B

24.A

25.A

26.C

27.B

28.C

29.B

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.A

36.B

37.A

38.D

39.C

40.D

MÃ ĐỀ 116

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.D

7.B

8.B

9.D

10.C

11.A

12.A

13.C

14.B

15.B

16.C

17.A

18.C

19.C

20.D

21.D

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.D

28.B

29.C

30.D

31.D

32.A

33.D

34.C

35.C

36.A

37.B

38.C

39.C

40.D

MÃ ĐỀ 117

1.C

2.A

3.B

4.D

5.C

6.C

7.D

8.A

9.C

10.D

11.B

12.A

13.C

14.C

15.B

16.D

17.C

18.A

19.B

20.A

21.B

22.D

23.B

24.A

25.D

26.A

27.C

28.D

29.B

30.D

31.A

32.D

33.C

34.B

35.B

36.D

37.B

38.D

39.D

40.A

MÃ ĐỀ 118

1.D

2.D

3.C

4.A

5.D

6.D

7.B

8.C

9.A

10.A

11.C

12.C

13.B

14.A

15.A

16.B

17.B

18.A

19.D

20.B

21.B

22.A

23.C

24.D

25.C

26.D

27.C

28.B

29.D

30.C

31.D

32.A

33.C

34.B

35.B

36.A

37.B

38.D

39.C

40.C

MÃ ĐỀ 119

1.B

2.A

3.D

4.C

5.D

6.D

7.B

8.B

9.D

10.A

11.A

12.D

13.C

14.D

15.C

16.B

17.A

18.B

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.B

28.C

29.A

30.A

31.A

32.A

33.C

34.C

35.A

36.D

37.B

38.B

39.D

40.C

MÃ ĐỀ 120

1.B

2.A

3.B

4.D

5.C

6.D

7.B

8.A

9.C

10.A

11.C

12.B

13.D

14.A

15.D

16.C

17.A

18.D

19.B

20.B

21.D

22.D

23.B

24.A

25.A

26.C

27.C

28.B

29.A

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.C

36.B

37.C

38.A

39.B

40.D

MÃ ĐỀ 121

1.C

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.D

8.B

9.D

10.C

11.B

12.D

13.A

14.D

15.C

16.B

17.D

18.A

19.A

20.B

21.C

22.C

23.B

24.B

25.A

26.D

27.A

28.C

29.B

30.A

31.A

32.D

33.B

34.C

35.D

36.A

37.B

38.C

39.B

40.D

MÃ ĐỀ 122

1.A

2.D

3.D

4.A

5.B

6.D

7.C

8.D

9.D

10.B

11.C

12.D

13.A

14.B

15.C

16.D

17.A

18.B

19.C

20.C

21.A

22.A

23.C

24.C

25.A

26.A

27.B

28.B

29.C

30.A

31.B

32.C

33.A

34.A

35.C

36.B

37.D

38.D

39.B

40.D

MÃ ĐỀ 123

1.D

2.C

3.C

4.D

5.D

6.C

7.A

8.D

9.B

10.B

11.D

12.A

13.D

14.A

15.B

16.B

17.C

18.A

19.B

20.D

21.A

22.B

23.C

24.C

25.A

26.A

27.C

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.B

35.B

36.A

37.D

38.A

39.B

40.C

MÃ ĐỀ 124

1.A

2.B

3.B

4.D

5.C

6.B

7.C

8.B

9.B

10.A

11.D

12.B

13.A

14.C

15.D

16.B

17.A

18.C

19.D

20.C

21.A

22.C

23.C

24.D

25.A

26.A

27.D

28.D

29.C

30.A

31.B

32.B

33.A

34.C

35.A

36.A

37.B

38.B

39.D

40.C

II. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội Chính thức 2024

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2024 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội 2023

Đáp án Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 sẽ được VnDoc.com giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

F5 liên tục để cập nhật đáp án nhanh nhất....

dap-an-de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-anh-ha-noi

IV. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội Chính thức 2023

Đề thi chính thức môn tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2023 được VnDoc.com sẽ cập nhật liên tục ngay khi thời gian làm bài kết thúc.

III. Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội năm 2024 - 2025

Bộ đề thi vào lớp 10 tỉnh Hà Nội năm 2024 các môn kèm đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây. Xem chi tiết Đề thi & Đáp án 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 sở GD&ĐT Hà Nội tại:

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh Hà Nội năm 2024 được VnDoc.com đăng tải đầy đủ Đề thi & Đáp án Nhanh và Chính xác nhất.

Truy cập: VnDoc.com để gửi trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội, đề thi sẽ được các Thầy/ Cô ban tiếng Anh giải đề nhanh chóng và đầy đủ nhất.

Đề tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Download Đề thi & đáp án tại: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Nội có đáp án

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

Xem thêm