Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ số 1

Đề tiếng Anh ôn thi vào 10 Phú Thọ có đáp án

Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Phú  năm 2024 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 9 giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. A. would B. about C. around D. proud

2. A. google B. garage C. stage D. grocery

3. A. wants B. embroiders C. looks D. laughs

4. A. saved B. helped C. looked D. reduced

Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. His parents never have to go to work on weekdays, ______?

A. haven’t they B. have they C. don’t they D. do they

2. We saw many soldiers and tanks ______were moving to the front.

A. who B. that C. which D. Whom

3. Dick hardly goes to school late, and ______ do his classmates.

A. neither B. too C. either D. so

4. I can’t ______this network because I don’t have an account.

A. accept B. access C. surf D. get

5. Mr. Pike hasn’t eaten anything since yesterday. He_____________ be really hungry.

A. ought B. can C. should D. must

6. She was very tired. ______, she tried to finish her homework.

A. However B. Therefore C. Moreover D. Thus

7. I left the coffee for a minute to cool because it was__________ hot to drink.

A. such B. so C. too D. Enough

8. She wore dark glasses in order not ______ by anyone.

A. to be recognized B. being recognized C. to recognize D. recognized

9. According to a research, people in the countryside live ______ than those in the city.

A. the happiest B. more happily C. happier D. happy

10. She bought this __________ table last year.

A. four-legged square big B. big four- legged square

C. big square four-legged D. square big four-legged

Tải file để xem chi tiết

Trên đây là trọn bộ Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ.

>> Bài tiếp theo: Đề thi thử vào 10 môn tiếng Anh Phú Thọ số 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm