Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử Tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 10

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh kèm đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 môn Anh đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em tham khảo bài sau đây.

I. Choose the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. finished B. abandoned C. arrived D. rained

2. A. knees B. papers C. trees D. bats

II. Choose the word (A, B, C or D)whose main stress is placed differently from the others in each group.

3. A. wonderful B. consuming C. advantage D. opinion

4. A. important B. community C. organize D. disease

III. Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence.

5. They couldn’t pass the final __________ because they didn’t work hard.

A. exam B. course C. academy D. institute

6. On the first and second night of Passover, Jewish families eat a special __________ called Seder.

A. gift B. meal C. drink D. cake

7. Crops are sprayed with ____________ to kill insects.

A. fertilizer B. manual C. dung D. pesticide

8. Phuong Thao was very nervous as a plane __________ .

A. took off B. turned off C. saw off D. went off

9. On the way back, we had to stop at a __________ to get some petrol.

A. gas station B. grocery store C. chemist’s D. bakery

10. Every year, natural ________ cause millions of dollars worth of damage.

A. events B. disasters C. temperatures D. accidents

11. In the afternoon, when Tam _______ his homework, he helps Mr. Brown on the farm.

A. takes B. completes C. does D. makes.

12. Mr. Bao said, “I am so ________ of having been a Dien Bien Phu soldier.”

A. interested B. excited C. proud D. keen

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh số 10, hy vọng đây là tài liệu học hữu ích dành cho quý thầy cô và các em học sinh.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi vào 10 môn tiếng Anh

    Xem thêm