Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Anh Thanh Hóa năm 2022 số 2

Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Thanh Hóa có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào 10 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 tỉnh Thanh Hóa có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Xem tiếp: Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021

PHẦN A: NGỮ ÂM (1,0 điểm)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. needed B. eradicated C. developed D. contributed

2. A. breathe B. threaten C. healthy D. earth

3. A. builds B. destroys C. occurs D. prevents

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

4. A. waver B. achieve C. employ D. conserve

5. A. perseverance B. application C. agriculture D. dedication

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4,0 điểm)

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

6. "Do you mind if I sit here?" - "I'd rather you (sit)...................... over there."

7. There (be) ………….. no rain here for 6 months.

8. He spoke to me as if he (be) ………… my father.

9. The film (begin) ......................at 7.30 or 8.00?

10. Don’t forget (lock) ………… the door before going to bed.

II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

11. I was surprised at his………………… to give up. REFUSE

12. Children are by nature………………….. of danger. AWARE

13. She is always……………. towards her parents. RESPECT

14. The hospital has the best medical……………. and fast ambulances. EQUIP

15. You can relax in the comfortable………………….. of the hotel. SURROUND

III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.

16. I have bought ……..FM radio for my aunt, who lives in ……. countryside.

A. the/a

B. a/the

C. the /the

D. Փ / an

17. He said he was afraid this article was .................. date..

A. over

B. on

C. behind

D. out of

18. Those towns ________ you were looking at in Gaul are small.

A. who

B. where

C. which

D. whom

19. She looks very beautiful today, ___?

A. does she

B. doesn't she

C. did she

D. didn’t she

20. This hat is ____from the one I had.

A. different

B. far

C. apart

D. away

21. I wish I ……………. near my school.

A. would live

B. lived

C. had live

D. lives

22. I try to do my homework ___________ the noise

A. because of

B. although

C. despite of

D. in spite of

23. George had his papers______ at the police station.

A. take

B. to take

C. taking

D. taken

24. Nga had difficulties in bringing the heavy box, and Mai, her friend, offered to help.

Mai : “Need a hand with your heavy box, Nga ?” -Nga : “.....................”

A. I don’t need

B. Not at all

C. That’s very kind of you

D. No, thanks

25. The government hopes to _________ its plans for introducing cable TV.

A. turn out

B. carry out

C. carry on

D. keep on

Còn tiếp ....

Trên đây là Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng Anh 2021 Thanh Hóa có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2021 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.049
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm