Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 số 4

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào 10 môn tiếng Anh 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi vào lớp 10 môn Anh có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

* Xem thêm: Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.(0,8 điểm )

1. A. stopped

B. agreed

C. listened

D. cleaned

2. A. wants

B. says

C. looks

D. laughs

3. A. rather

B. them

C. neither

D. think

4. A. butcher

B. butter

C. summer

D. plumber

Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm )

1. I didn’t do well the written test. I __________ so many mistakes.

A. did

B. made

C. gave

D. had

2. Wearing uniforms helps poor students feel equal _________ others.

A. up

B. on

C. off

D. to

3. When did you pick ______ those English words?

A. up

B. from

C. by

D. at

4. The girl is so ______ that everyone likes her.

A. beautiful

B. beauty

C. beautifully

D. beautify

5. Thousands of lives were saved________ the scientists had warned them about the tsunami.

A. although

B. however

C. because

D. therefore

6. No house in the village is ________than mine.

A. more beautiful

B. beautifuler

C. beautiful

D. as beautiful

7. Mary often drinks coffee in the evening, ________?

A. doesn’t Jane

B. does not she

C. does she

D. doesn’t she

8. The ________ will judge you on your quality and performance.

A. examining

B. examinees

C. examiners

D. examination

9. I wish Miss Brown _______ come here and stay with us next week.

A. should

B. can

C. would

D. will

10. - John: “I have never traveled to America.” - Peter: “_________”

A. I have, either.

B. I have, too.

C. I haven’t, neither.

D. I haven’t, either.

11. If I were you, I ______ English newspapers to improve the reading skill.

A. read

B. will read

C. reads

D. would read

12. She looked so beautiful in her ______ dress.

A. white long wedding

B. long white wedding

C. wedding white long

D. white wedding long

Còn tiếp ...

Download Đề thi và đáp án tại: Đề thi vào 10 môn tiếng Anh 2021 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2019 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 2.321
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm