Bài tập về trọng âm trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập đánh trọng âm trong tiếng Anh có đáp án

Dạng bài đánh dấu Trọng âm trong tiếng Anh là dạng bài luôn xuất hiện trong bất kì bài kiểm tra hay bài thi nào của chương trình học tiếng Anh cơ sở và tiếng Anh phổ thông. Trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập về trọng âm trong tiếng Anh có đáp án, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn luyện kỹ hơn về dạng bài này cũng như chuẩn bị tốt nhất cho mỗi bài kiểm tra hay bài thi.

Bài tập 1: Chọn cách đánh trọng âm chính xác nhất.

1. Trọng âm của “suspicious”:

a. ‘suspicious

b. suspi’cious

c. su’spicious

d. sus’picious

2. Trọng âm của “equipment”:

a. e’quipment

b. equip’ment

c. ‘equipment

d. equi’pment

3. Trọng âm của “understand”:

a. ‘understand

b. un’derstand

c. und’erstand

d. under’stand

4. Trọng âm của “eighteen”:

a. eigh’teen

b. ‘eighteen

c. eighteen

d. eight’een

5. Trọng âm của “representative”:

a. representative

b. ‘representative

c. repre’sentative

d. represen’tative

6. Trọng âm của “documentary”:

a. docu’mentary

b. do’cumentary

c. ‘documentary

d. documentary

7. Trọng âm của “unexpected”:

a. ‘unexpected

b. unex’pected

c. unexpected

d. unexpec’ted

8. Trọng âm của “promise”:

a. pr’omise

b. pro’mise

c. ‘promise

d. promise

9. Trọng âm của “permission”:

a. per’mission

b. ‘permission

c. permission

D. per'mission

10. Trọng âm của “impossible”:

A. impossible

B. ‘impossible

C. im’possible

D. impos’sible

Bài tập 2: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

1. a. visit  b. become  c. home  d. deny
2. a. suggestion  b. beautiful  c. constancy d. sympathy
3. a. danger  b. unselfish c. attraction  d. machine
4. a. careful  b. dangerous c. cheap  d. prevent
5. a. detective  b. romantic c. maths  d. adventure
6. a. export  b. promise  c. import  d. rebel
7. a. success  b. excited c. divorce  d. checkin
8. a. modernize b. reliable c. incapable  d. intention
9. a. confidence  b. supportive c. solution d. attractive
10. a. politics  b. geography  c. senate  d. playmate
11. a. prefer b. themselves  c. thirty  d. mature
12. a. literature b. television c. temperature d. computer

Bài 3. Bài tập tìm từ có cách đánh trọng âm khác 

1. a. generous b. suspicious  c. constancy  d. sympathy
2. a. acquaintance  b. unselfish  c. attraction  d. humorous
3. a. loyalty  b. success c. incapable  d. sincere
4. a. carefully b. correctly c. seriously  d. personally
5. a. excited  b. interested  c. confident  d. memorable
6. a. organise  b. decorate c. divorce  d. promise
7. a. refreshment  b. horrible  c. exciting  d. intention
8. a. knowledge  b. maximum  c. athletics  d. marathon
9. a. difficult b. relevant  c. volunteer d. interesting
10. a. confidence  b. supportive  c. solution  d. obedient
11. a. whenever  b. mischievous c. hospital  d. separate
12. a. introduce  b. delegate  c. marvelous d. currency
13. a. develop b. conduction c. partnership d. majority
14. a. counterpart b. measurement c. romantic  d. attractive
15. a. government  b. technical c. parallel  d. understand
16. a. Pyramid  b. Egyptian c. belongs d. century
17. a. construction b. suggestion c. accurate  d. hi-jacket
18. a. dedicate b. impressive  c. reminder  d. descendant
19. a. remember  b. company  c. technical  d. interview
20. a. electric b. computer  c. fascinate  d. fantastic

Đáp án bài tập trọng âm trong tiếng Anh

Bài tập 1:

1.Chọn C (có đuôi –cious)

2. Chọn A (từ có 3 âm tiết)

3. Chọn D (understand là một động từ nên trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

4. Chọn A (eighteen có âm tiết cuối là –teen nên trọng âm nhấn ngay vào âm tiết đó)

5. Chọn C (representative có âm tiết cuối là –tive nên trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên)

6. Chọn A (documentary là một tính từ nhưng có âm tiết cuối là –tary nên trọng âm nhấn vào âm trước đó)

7. Chọn B (không phụ thuộc vào tiền tố nên đánh trọng âm theo cách thông thường)

8. Chọn C (promise là một danh từ nên trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên)

9. Chọn A (permission có âm tiết cuối là –sion nên trọng âm rơi vào âm tiết trước đó)

10. Chọn C (không phụ thuộc vào tiền tố trước đó)

Bài tập 2:

1. Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

2. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu tiên)

3. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

4. Chọn d (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu tiên)

5. Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

6. Chọn b (các từ còn lại trọng âm đều rơi âm tiết thứ 2 – trường hợp ngoại lệ)

7. Chọn d (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

8. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

9. Chọn a (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

10. Chọn b (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết đầu)

11. Chọn c (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ 2)

12. Chọn d (các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ đầu tiên – trường hợp ngoại lệ).

Bài 3. Bài tập tìm từ có cách đánh trọng âm khác

1b, 2d, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8c, 9c, 10a,

11a, 12a, 13c, 14c, 15d, 16c, 17d, 18a, 19a, 20c,

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Bài tập về trọng âm trong tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh.... Mời các bạn vào tham khảo và luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Đánh giá bài viết
31 24.941
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm