Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh có đáp án số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐẢO NGỮ (INVERSION)
A. CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ
<Từ chức năng đảo ngữ> + TĐT (Auxiliary) + S + V…, S + V…
Một số từ đảo ngữ chúng ta thường gặp như:
Seldom, rarely, scarcely: hiếm khi
Never: không bao giờ
Hardly: hầu như không
Little: ít khi, hiếm khi
Hardly ever: hầu n không bao giờ
On no condition: không đủ điều kiện, thế nào
On no account: không thể do nào
Under/ in no circumstances: không bao giờ
For no searson: không bất c do gì
In no way: không thể nào, không thể
No longer: không kéo dài nữa
Nowhere: không nơi nào
No sooner: vừa mới làm thì đã làm gì; ngay khi…
B. BÀI TẬP VỀ ĐẢO NGỮ
Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất.
1.No sooner ______ he got home than it begun to rain.
A. had
B. did
C. do
D. has
2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.
A. haven’t seen
B. saw
C. have seen
D. has seen
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. Not until 8 a.m ______he come home.
A. will
B. do
C. does
D. did
4. Such ______ an expensive car that she couldn’t buy it.
A. were
B. be
C. was
D. is
5. So intelligent ______ Jim that he always pass the exam easily.
A. has
B. have
C. does
D. is
Bài tập 2: m sửa lỗi sai trong các câu sau (nếu cần)
1.No sooner had she left home when the phone rang.
2. Under no circumstances Nam will consent to them.
3. Hardly had they begun going out than it begun to rain.
4. Not until Wind recevied money, he celebrated it.
5. So hard Lan studies that she could pass the exam easily.
Bài tập 3: Hãy viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
1.No sooner had he arrived at the supermarket than the announcement started.
_______________________________________________________.
2. Peter had never been to such a wonderful restaurant.
_______________________________________________________.
3. Poo seldom goes to bed before 12 o’clock.
_______________________________________________________.
4. The little girl looks so sad that they all feel sorry for her.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
_______________________________________________________.
5. Hardly will my parents arrived when they will want to leave.
_______________________________________________________.
6. Quynh no longer drinks some milk.
_______________________________________________________.
7. Minh couldn’t drive motorbike only when he reached 18.
_______________________________________________________.
8. It was not until 10 p.m yesterday that Linda did her homework.
_______________________________________________________.
9. It was not until 1975 that the war in Vietnam finished.
_______________________________________________________.
10. Not only Jimmy is beautiful but also hard.
_______________________________________________________.
C. ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Bài tập 1:
1.No sooner ______ he got home than it begun to rain.
A. had (dạng đảo ngữ của no sooner)
B. did
C. do
D. has
2. Never in my life _________ anyone eat as much as my girlfriend’s.
A. haven’t seen
B. saw
C. have seen (dạng đảo ngữ của never)
D. has seen
3. Not until 8 a.m ______he come home.
A. will (dạng đảo ngữ của not until)
B. do
C. does

Luyện tập cấu trúc đảo ngữ trong Tiếng Anh

Đảo ngữ (Inversion) là cấu trúc vô cùng phổ biến nhưng lại là một dạng khó trong ngữ pháp Tiếng Anh, ngoài nắm vững lý thuyết bạn cần thực hành thêm nhiều bài tập đảo ngữ để làm quen với các dạng bài tập và kiểm tra trình độ của mình. Mời các bạn vào tham khảo Bài tập về câu Đảo ngữ trong tiếng Anh có đáp án số 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải để nắm vững kiến thức về nội dung này.

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh có đáp án số 2. Ngoài ra, VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh.... Mời các bạn vào tham khảo và luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Đánh giá bài viết
1 666
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm