Phân biệt "Be going to + V" và "Be + Ving"

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Phân bit Be going to + V và Be + Ving
Cùng với thì tương lai gần (be going to) tương lai đơn (will + V), thì hin ti tiếp din (be
V-ing) s m phc tp thêm cách phân bit giữa chúng, ới đây cách phân bit gia 3 cách
dùng này:
1) Will + V: ch li ha, vic không có chun b trưc
Ví d:
A - My car is broken down!
B - Don't worry! I will repair it for you.
--> Gii thích: B không h biết trước A xe nên không chuẩn b ch đột xut
nên ta dùng tương lai đơn.
2) Be + going to + V (nguyên mu): Ch một hành động đã ý định làm hoc mt d
đoán.
Ví d
Oh, your language is ready now. What time are you going to leave?
Look at those dark clouds! - Yes, it is going to rain soon.
3) Be + V-ing: Ch hành động đã chuẩn b kế hoch sẵn, thường thi gian c th hoc
mt kế hoch ln, quan trọng đã quyết định làm thường có thời gian xác định
Ví d:
We are having a party next sunday. Would you like to come?
--> Giải thích: đã mời người ta thì chuyện đó phi đã đưc chun b hết ri.
4) Be + V-ing vs. Be going to + V:
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Be + V-ing: chắc hơn, dấu hiu thi gian c th, li mi (would you like...), chuyn quan
trng (đám cưới, xây nhà, mua xe ...)
Ví d:
I am having my house built next week. (Tun ti tôi s y nhà.)
Chú ý: WILL còn được s dụng để ch s d đoán trong mệnh đề đi sau các động t: think,
know, be sure hoc mt d đoán tự người nói nghĩ ra chứ trong bài không k ra du hiu.
Đây chính chỗ khó khi chúng ta phân bit d đoán nào dùng WILL, d đoán o ng BE
GOING TO.
Ví d:
Don' worry about that. I am sure you will find it. (có am sure => dùng will)
Why don't you try on this dress? It will be nice on you. (đoán thôi không nói về du
hiu), so sánh vi câu ví d:
Look at those dark clouds! (Nhìn mây đen kìa!)
Yes, it is going to rain soon (, tri sắp mưa rồi.)
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Sự khác nhau giữa "Be going to + V" và "Be + Ving"

Be going to + V, Will + V và Be + Ving sẽ làm chúng ta có một chút bối rối về cách sử dụng. Qua Phân biệt "Be going to + V" và "Be + Ving" do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, chúng ta sẽ phân biệt được thì tương lai gần và hiện tại tiếp diễn này.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

Đánh giá bài viết
13 10.889
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm