Cấu trúc câu bị động nâng cao và bài tập vận dụng có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn Cấu trúc câu bị động nâng cao và bài tập vận dụng có đáp án dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh bao gồm đầy đủ các dạng câu bị động đặc biệt có kèm theo 9 bài tập có đáp án giúp các bạn thực hành để nắm chắc kiến thức ngữ pháp khó nhưng rất thường gặp trong đề thi này. Mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

A. LÝ THUYẾT VỀ CÂU BỊ ĐỘNG

Phần I. Câu bị động với

CÂU PHỦ ĐỊNH, CÂU HỎI YES/NO và CÂU HỎI WH- với các Thì.

* GHI NHỚ: Câu Bị động luôn chứa BE (có chia) + V-p2

I. CÂU PHỦ ĐỊNH VÀ CÂU HỎI YES/ NO

1. DẠNG 1: với các Thì có BE là Trợ động từchính

=> Dùng BE đó làm trợ động từ trong câu

-> phủ định BE với câu Phủ định.

-> cho BE lên đầu câu với câu Khẳng định. Vd:

Hiện tại tiếp diễn:

(-) S + AM/IS/ARE + NOT + BEING + VP2 (?) AM/IS/ARE + S + BEING + VP2?

=> Is the dog being beaten by him?

(có phải con chó của nó đang bị đánh bởi nó?)

=> The trees aren't being watered. (những cái cây không được tưới nước)

2. DẠNG 2: với các Thì có thêm 1 hoặc nhiều trợ động từ khác ngoài

=> dùng trợ động từ đầu tiên đó là Trợ động từ chính. => phủ dịnh nó hoặc cho nó lên đầu câu.

Vd: * Tương lai đơn:

(-) S + WILL + NOT (WON’T) + BE + VP2 (?) WILL + S + BE + VP2?

=> Will the house be built next month? (chiếc cầu sẽ được xây tháng tới chứ?)

=> The car won't be built (chiếc xe sẽ không được sửa)

II. CÂU HỎI WH-

1. DẠNG 1: với WHERE/ WHEN/ WHY/ HOW

=> WHERE/ WHEN/ WHY/ HOW + DẠNG CÂU HỎI YES/NO?

Vd:

 • Why have you been defeated? (tại sao mày bị đánh bại?)
 • How was he killed? (Nó bị giết như thế nào?)

2. DẠNG 2: với WHAT, WHO, WHICH,

A. Khi WHAT/ WHO/ WHICH là đối tượng gây ra hành động.

WHAT/ WHO/ WHICH + DẠNG CÂU HỎI YES/ NO + BY?

Vd:

 • Who was the house built by? (ngôi nhà này được xây bởi ai?)
 • What has the plan been affected by? (Kế hoạch bị ảnh hưởng bởi cái gì?)
 • Which car were the children hit by? (Bọn trẻ bị đâm bởi xe nào?)
 • Có thể dùng BY WHOM hoặc BY WHAT thay cho dạng trên.

-> By whom was the house built?

-> By what has the plan been affected?

B. Khi WHAT/ WHO/ WHICH là chủ ngữ của bị động.

WHAT/ WHO/ WHICH + DẠNG CÂU HỎI YES/ NO (+BY + O)?

Vd:

 • Who was killedyesterday? (ai đã bị giết hôm qua?)
 • What has been done by them? (cái gì đã được làm bởi họ?)

Phần II. Bị động với Động từ mang tính BÁO CÁO ĐẠI CHÚNG. (hay Bị động: Người ta nói rằng, nghĩ rằng ……..)

(nghĩa của các từ tiếng Anh dưới đây tương ứng với nghĩa tiếng Việt theo thứ tự ở trên, như: BELIEVE = tin, RUMOUR = đồn.....)

 • PEOPE SAY THAT + S + V +O

(People believe/ think/ know/ rumour/ report/ expect/ suppose.....)

hoặc:

 • IT IS SAID THAT + S + V +O

(It is believed/ thought/ known/ rumoured/ reported/ expected/ supposed......)

===> S + IS/ ARE/ AM + SAID...... + TO + V + O

(áp dụng tương tự cho các Động từ khác)

* Cách dịch đơn giản nhất cho tất cả cấu trúc là:

NGƯỜI TA NÓI/ TIN/ BIẾT/ ĐỒN/ BÁO CÁO/ MONG ĐỢI/ GIẢ SỬ, CHO ...... RẰNG

Vd: - People THINK that he lives here/ It IS THOUGHT that he lives here

=> HE IS THOUGHT TO LIVE HERE.

(người ta nghĩ rằng hắn sống ở đây)

* Trong đó:

 • Nếu V ở Hiện tại đơn, Tương lai đơn => TO + V-nguyên thể
 • Nếu V là câu Bị động ở Hiện tại đơn, Tương lai đơn => TO BE +Vp2
 • Nếu V ở Hiện tại tiếp diễn => TO BE + V+ing
 • Nếu V ở Quá khứ đơn => TO HAVE + Vp2
 • Nếu V là câu Bị động ở Quá khứ đơn => TO HAVE BEEN + Vp2

Ví dụ:

1. People SAY that he PLAYS football badly. => trường hợp (1)

=> He IS SAID TO PLAY football badly (người ta nói rằng hắn chơi bóng đá kém)

2. It is BELIEVED that the men DIED in the expedition. => trường hợp(4)

=> The men ARE BELIEVED TO HAVE DIED in the expedition (người ta tin rằng những người đàn ông đã chết trong chuyến thám hiểm)

3. People think that a plan WILL BE CREATED next month => trường hợp(2)

=> A plan IS THOUGHT TO BE CREATED next month (người ta nghĩ rằng 1 kế hoạch sẽ được tạo ta tháng sau)

4. It is rumoured that some children WERE KIDNAPPED last week => trường hợp(5)

=> Some children ARE RUMOURED TO HAVE BEEN KIDNAPPED last week. (người ta đồn rằng vài đưa trẻ đã bị bắt cóc)

* CHÚ Ý:

Chúng ta chỉ xét đến vế “Người Ta” ở thì HIỆN TẠI ĐƠN. Những câu nó ở Quá Khứ chưa thấy có trong đề CHÍNH THỨC bao giờ nên tỉ lệ gặp rất hiếm. Nếu gặp câu nào bên ngoài có thì có thể bỏ qua mà không cần bận tâm!

* Có thể có dạng: Vế “Người ta” ở Quá khứ Đơn còn vế sau ở Quá khứ hoàn thành

=> dùng dạng lùi thì với TO HAVE + V-p2.

ví dụ: They reported that the president had suffered heart attack.

A. The president was reported to suffer heart.

B. The president was reported to have suffered heart.

C. The president is reported to have suffered heart.

D. The president was reported to be suffering heart.

=> chọn B. vì vế sau xảy ra trước vế “người ta”.

(tuy nhiên dạng này nhiều khả năng cũng không thi vào).

PHẦN III. BỊ ĐỘNG với Cấu trúc: 1 ĐỘNG TỪ CÓ 2 TÂN NGỮ

Vd: - She GAVE ME A BOOK = She GAVE A BOOK TO ME

(Cô ta đưa tôi 1 quyển sách = Cô ấy đưa 1 quyển sách cho tôi.)

=> ME và A BOOK là 2 tân ngữ của GAVE (give).

- Một số Động từ thường đi với dạng này:

give (đưa, tặng): give sb sth/ give sth to sb (tặng, đưa ai cái gì)

send (gửi): send sb sth/ send sth to sb (gửi ai cái gì)

show (chỉ cho): show sb sth/ show sth to sb (chỉ cho ai cái gì)

tell (kể, nói cho): tell sb sth/ tell sth to sb (kể ai chuyện gì)

pay (trả): pay sb sth/ pay sth to sb (trả ai cái gì)

bring (mang lại): bring sb sth/ bring sth to sb (mang cho ai cái gì)

lend (cho mượn): lend sb sth/ lend sth to sb (cho ai mượn gì)

borrow (mượn): borrow sb sth/ borrow sth from sb (mượn ai cái gì)

offer (mời, đề nghị): offer sb sth/ offer sth to sb (mời ai cái gì)

(chú ý: để công thức được gọn chúng ta mặc định 1 Tân ngữ là NGƯỜI, 1 Tân ngữ là VẬT, nhưng có thể nhưng tân ngữ này cả người cả vật => cần linh hoạt trong các trường hợp khác)

CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

S + V + SB + STH / S + V + STH + TO/ FOR +SB

(1) => SB + BE (chia theo thì) + Vp2 + STH + BY + O

(2) => STH + BE (chia theo thì) + VP2 + TO/ FOR + SB + BY + O

(dùng TO phổ biến hơn. Có thể có FROM như từ BORROW)

Vd: - She gave me a book

(1) => I was given a book (by her)

(2) => A book was given to me (by her)

He often offers me a cigarette. (Hắn thường mời tôi 1 điếu thuốc.)

(1) => I am often offered a cigarette. (by him)

(Tôi thường được mời 1 điếu thuốc. (bởi hắn)

(2) => A cigarette is often offered to me (by him)

(Một điếu thiếu thường được đưa mời tôi (bởi hắn))

PHẦN IV. BỊ ĐỘNG với cấu trúc

ĐỘNG TỪ GÂY RA 1 HÀNH ĐỘNG KHÁC CHO TÂN NGỮ.

Vd:

They ASKED ME TO GO out (Họ yêu cầu tôi đi ra ngoài)

=> I WAS ASKED TO GO out (by them) (Tôi bị yêu cầu đi ra ngoài)

===> Ở đây: tân ngữ đã bị tác động để gây ra 1 hành động khác => có 2 hành động trong 1 câu.

- Chúng ta chỉ xét đến các Động từ có dạng: V + O + DO/ TO DO STH (không xét đến sau nó là V+ing)

- Một số Động từ thuộc dạng này:

make (bắt, khiến cho) => make sb do sth: bắt ai làm gì

ask (yêu cầu, nhờ) => asked sb to do sth: yêu cầu ai làm gì

tell (ra lệnh, bảo) => tell sb to do sth: bảo ai làm gì

expect (mong đợi) => expect sb to do sth: mong đợi ai làm gì

force (bắt buộc) => force sb to do sth: bắt ai làm gì

allow (cho phép) => allow sb to do sth: cho phép ai làm gì

order (ra lệnh) => order sb to do sth: ra lệnh cho ai làm gì.

encourage (khuyến khích): => encourage sb to do sth: khuyến khích ai làm gì

let (cho phép) => let sb do sth: cho phép ai làm gì.

(LET chuẩn là không dùng cho dạng Bị động với loại này mà được chuyển thành ALLOW)

Tất cả các Động từ có dạng + O + DO/ TO DO STH đều có thể đưa vào dạng này - ngoại trừ LET hiếm khi gặp.

(LET thường được thay bằng ALLOW)

* CÔNG THỨC TỔNG QUÁT:

- S + V + SB/STH + V-nguyên thể/ TO + V-nguyên thể

=> SB/STH + BE(chia theo thì) + Vp2 + TO + V-nguyên thể (+ BY + O)

(vế sau giữ nguyên)

Vd: - Her father ALLOWED HER TO MARRY soon.

=> She WAS ALLOWED TO MARRY soon (by her father). (cô ấy được cho phép lấy chồng sớm)

- They MAKE US DRINK wine.

=> We ARE MADE TO DRINK wine. (chúng tôi bị bắt uống rượu)

Phần V. Bị động với các Động từ CHỈ CẢM GIÁC, GIÁC QUAN

Một số Động từ thuộc dạng này:

- see => see sb/sth do/ doing: nhìn thấy ai (đang) làm gì

- hear => hear sb/sth do/ doing: nghe thấy ai (đang) làm gì

- watch => watch sb/sth do/ doing: quan sát ai (đang) làm gì

- feel => feel sb/sth do/ doing sth: cảm thấy ai (đang) làm gì

- notice => notice sb/sth do/ doing sth: để ý, nhận thấy ai (đang) làm gì

- observe => observe sb/sth do/ doing sth: quan sát ai (đang) làm gì

* Dạng 1: Dùng DO khi chủ ngữ chứng kiến trọn vẹn sự việc:

Vd:

- She SAW the car HIT the boy

(cô ấy nhìn thấy chiếc xe đâm thằng bé)

* Dạng 2: Dùng DOING khi chủ ngữ chứng kiến một phần sự việc: Vd:

- We HEARD the girl SINGING alone

(Chúng tôi nghe thấy cô gái (đang) hát 1 mình)

* CẤU TRÚC DẠNG 1:

- S + V(chỉ giác quan) + SB/STH + V-nguyên thể

=> SB/STH + BE (chia theo thì) + VP2 (chỉ giác quan) + TO + V-nguyên thể (+ BY + O)

Vd: - She SAW the car HIT the boy

=> The car WAS SEEN TO HIT the boy (by her)

* CẤU TRÚC DẠNG 2:

- S + V(chỉ giác quan) + SB/STH + V+ing

=> SB/STH + BE (chia theo thì) + VP2 (chỉ giác quan) + V+ing (+ BY + O)

Vd: - We HEARD the girls SINGING in the room

=> The girls WERE HEARD SINGING in the room (by us)

* Lưu ý:

Bài tập CHUẨN sẽ cho sẵn dạng chứ KHÔNG bắt phải nghĩ xem nó là chứng kiến 1 phần hay trọn vẹn sự việc.

>< Mọi bài tập bắt phân biết kiểu này đều SAI nguyên tắc !

Phần VI: BỊ ĐỘNG Ở THỂ TRUYỀN KHIẾN

=> dạng HAVE STH DONE

=> là dạng chủ ngữ không trực tiếp làm mà có 1 đối tượng khác làm một việc gì có liên quan đến vật sở hữu của chủ ngữ đó.

Vd:

- I HAD MY HAIR CUT yesterday. (tôi đi cắt tóc hôm qua)

=> được hiểu là đi RA QUÁN VÀ NHỜ thợ cắt tóc cắt cho) CẤU TRÚC:

- S + HAVE (chia theo thì) + SB + V-nguyên thể + STH

=> S + HAVE(chia theo thì) + STH + Vp2 (+ BY + SB)

Vd:

- The child is having his brother do his homework.

=> The child is HAVING HIS HOMEWORK DONE by his brother. (thằng bé nhờ anh nó làm bài tập về nhà)

- They will have someone repair the kitchen next week.

=> They will HAVE THE KITCHEN REPAIRED next week (họ sẽ cho sửa bếp tuần tới)

* Cấu trúc này còn 1 cách dùng nữa mà có lẽ không nhiều bạn biết, đó là: nó có cách dùng mang nghĩa TIÊU CỰC.

Vd: - I HAD SOMEONE STEAL MY CAR last week

=> I HAD MY CAR STOLEN last week (tôi bị trộm xe tuần trước)

- She WILL HAVE HER PHONE DAMAGED if she lends it to her friend. (Cô ta sẽ bị hỏng điện thoại nếu cô ta cho bạn mình mượn nó)

====> Bọn em lưu ý cách dùng này để DỊCH cho đúng ngữ cảnh.

* CHÚ Ý:

(1) dù cấu trúc là HAVE STH DONE nhưng chỗ Tân Ngữ STH vẫn có thể là NGƯỜI. ví dụ:

“My secretary will book you an afternoon flight and have you at the airport.”

A. picking up B. to pick up C. picked up D. pick up

=> chọn C. - và nó đúng theo như dạng Truyền Khiến này dù tân ngữ là YOU.

(2) GET có thể dùng giống HAVE - nhưng ở câu Chủ động cấu trúc phải là:

GET SB TO DO STH

(có thể dịch tương tự như HAVE).

ví dụ:

- She got a man to start her car.

=> She got her car started by a man.

Phần VII: Bị động với dạng:

CÂU CHỦ ĐỘNG CÓ CHỨA ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH

1. Câu Chủ động có NOBODY/ NO ONE/ NOTHING làm Chủ ngữ

=> câu Bị động sẽ chuyển về PHỦ ĐỊNH và BỎ BY + O

Vd:

- Nobody cleaned the house last week

=> The house wasn’t cleaned last week.

- Nothing can change my mind.

=> My mind can’t be changed.

2. Câu CHỦ động có dạng PHỦ ĐỊNH + ANYTHING/ ANYBODY/ ANYONE làm Tân ngữ

=> câu BỊ động sẽ chuyển về NOTHING/ NOBODY/ NO ONE làm Chủ ngữ. (dạng này HIẾM)

Vd:

- We can’t do anything now

=> Nothing can be done now

Phần VIII: Bị động với dạng:

ĐỘNG TỪ + ĐỘNG TỪ (không Tân ngữ chen giữa)

1. Bị động với ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

(can, could, may, might, should, must, ought to……)

* S + Đ.T KHIẾM KHUYẾT + V-nguyên thể + O

=> S + Đ.T KHIẾM KHUYẾT + BE + V-P2 + BY + O

(O trên => S dưới ; S trên => O dưới) Vd: - The man CAN REPAIR clocks.

=> Clocks CAN BE REPAIRED by the man.

2. Bị động với BE GOING TO

* S + AM/IS/ARE + GOING TO + V-nguyên thể + O

=> S + AM/IS/ARE + GOING TO + BE + V-p2 + BY + O

(O trên => S dưới. S trên => O dưới) Vd: - I AM GOING TO BUY a new car

=> A car IS GOING TO BE BOUGHT by me.

3. Bị động với

START/ BEGIN/ CONTINUE …… + TO V

hoặc

GO ON/ KEEP ON/ CARRY ON ........ + V-ing.

* S + CÁC ĐỘNG TỪ TRÊN + TO V-nguyên thể/ V-ing + O

=> S + CÁC ĐỘNG TỪ TRÊN + TO BE/ BEING + V-p2 + BY + O.

(O trên => S dưới. S trên => O dưới)

Vd: - We will START TO LEARN/ LEARNING Chinese

=> Chinese will start TO BE LEARNED/ BEING LEARNED (by us)

- They continued to drink/ drinking beer

=> Beer continued TO BE DRUNK/ BEING DRUNK (by them)

* Còn nhiều từ khác mà cách dịch giống dạng này thi cố gắng quy chúng về dạng này.

4. NEED

* NEED có nhiều dạng cho Bị động:

(1) NEED DOING

(2) NEED TO BE DONE (nghĩa như nhau)

ví dụ:

- You need to do homework

=> Homework needs .

có thể dùng 1 trong 2 cách sau:

(1) => to be done

(2) => doing.

(tất nhiên vì là thi TRẮC NGHIỆM nên họ sẽ chỉ cho1 dạng đúng).

* Chú ý dạng khi NEED là 1 Động từ khiếm khuyết với dạng Phủ định NEEDN’T

=> khi đó nó sẽ là: NEEDN’T BE + Vp2.

ví dụ:

- We needn’t cook the meal.

=> The meal needn’t be cooked.

Phần IX: BỊ ĐỘNG VỚI DẠNG: S + V + O1 + TO V/ V-ing + O2

=> Trong đó: O2 chính là S luôn.

* Chú ý ví dụ sau:

- She likes PEOPLE ADMIRING HER

(cô ấy thích mọi người ngưỡng mộ mình)

=> She likes BEING ADMIRED (by people). (cô ấy thích ĐƯỢC ngưỡng mộ (bởi mọi người).

===> SHE (chủ ngữ) chính là HER (tân ngữ) nên ta có thể chuyển về bị động bằng cách bỏ Tân ngữ 2.

Cấu trúc tổng quát:

* S + V + O1 + V-ING/ TO V + O2

(trong đó O2 là S)

=> S + V + BEING/ TO BE + VP2 (+ BY + O1)

Vd: - I am tired of my parents scolding me (tao mệt mỏi với việc bố mẹ chửi tao)

=> I am tired of BEING SCOLDED by my parents. (tao mệt mỏi với việc bị chửi bởi bố mẹ)

- She wanted him to help her (Nàng muốn chàng giúp đỡ nàng)

=> She wanted TO BE HELPED by him (Nàng muốn được giúp đỡ bởi chàng)

B. BÀI LUYỆN TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Chuyển sang Bị động với WH- (có thể bỏ phần BY + O)

1. Where did you leave your bike?

=> _________________________________

2. Who defeated the champion?

=> _________________________________

3. What will they repair this year?

=> _________________________________

4. How do they cook crab soup?

=>_________________________________

Bài 2: Chuyển sang câu bị động (bài cho Phần II)

1. People believe that this new teaching method is more effective than the old one. (đề TN 2015)

=> This new teaching method _________________________________.

2. It is expected that some solutions will be made

=> Some solutions _________________________________.

3. People think that climbing is a dangerous sport

=> Climbing _________________________________.

4. It is rumoured that the towers were built very long ago

=> The towers _________________________________.

5. People say that the cat likes catching big mice

=> The cat _________________________________.

6. It is said that the soldiers surrendered to the enemy.

=> The soldiers _________________________________.

7. People know that the man put up with his wife too much.

=> The man _________________________________.

Bài 3: Chuyển sang Câu bị động theo 2 CÁCH (bài cho phần III)

1. He sent the girl a letter.

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

2. She is showing her friends the new computer.

(1) =>_________________________________

(2) =>_________________________________

3. Her mother often tells the girl tale stories.

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

4. They will pay you $500.

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

Bài 4: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần IV)

1. Her parents expect her to study well.

=> _________________________________

2. The boss is asking me to find his document.

=> _________________________________

3. We will force the villagers to work hard.

=> _________________________________

4. His father always makes him swim in cold water.

=> _________________________________

5. They didn't allow us to pass the river.

=> _________________________________

Bài 5: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần V)

1. Many people watched some eagles flying in the sky.

=> _________________________________

2. Jack noticed his father leave home.

=> _________________________________

3. She saw two children steal the bike.

=> _________________________________

4. The guy felt danger approaching him.

=> _________________________________

Bài 6: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần VI)

1. She is having her uncle fix the fan.

=> _________________________________

2. I had someone break into my flat yesterday.

=> _________________________________

3. We will have some painters paint the wall.

=> _________________________________

4. They have the laundry keep all their clothes.

=> _________________________________

5. He had her housemaid scratch his gem.

=> _________________________________

Bài 7: Chuyển sang câu bị động (bài cho phần VII)

1. Nothing will affect the result of the competition.

=> _________________________________

2. No one has found the missing boy.

=> _________________________________

3. Nobody protects the tower well.

=> _________________________________

4. The storm didn’t kill anyone.

=> _________________________________

BÀI 8: Chuyển sang câu Bị động (bài cho phần VIII)

1. They may kill the child.

=> _________________________________

2. The children began beating the cat.

=> _________________________________

3. He is going to sell his house.

=> _________________________________

4. They have to cancel the meeting.

=> _________________________________

5. She needs to clean the floor. (làm theo 2 cách)

(1) => _________________________________

(2) => _________________________________

6. They don’t need to paint the house.

=> The floor needn’t _________________________________. 

Bài 9: Chuyển sang câu bị động. (bài cho phần IX)

1. She is afraid of her boyfriend leaving her.

=> _________________________________

2. The boy hates his mother beating him.

=> _________________________________

3. We are expecting them to admit us to the company.

=> _________________________________

4. He wanted the government to protect him.

=> _________________________________

Đáp án có trong file tải: Cấu trúc câu bị động nâng cao và bài tập vận dụng có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
32 77.524
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm