Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Bài tập so sánh hơn so sánh nhất có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm mang đến cho các bạn nguồn tài liệu hữu ích để ôn tập nâng cao khả năng ngữ pháp tiếng Anh của mình, chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Xem thêm: Bài tập câu so sánh trong tiếng Anh NEW

Bài tập 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ và trạng từ sau đây:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

   

2. Hot

   

3. Sweet

   

4. Few

   

5. Little

   

6. Comfortable

   

7. Important

   

8. Expensive

   

9. Good

   

10. Far

   

Bài tập 2: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

➔ Salim is _______________________________.

3. No house in my city is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

➔ KW is _______________________________.

10. Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Minh’s brother is ________________________________________.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) các câu dưới đây:

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. No mountain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Bài 6. Chọn đáp án đúng. 

1.His illness was ________ than we had thought at first.

A. much serious

B. more serious

C. serious

D. most serious

2. Nam is _______ in his class.

A. taller

B. the most tall

C. the tallest

D. more tall

3. Traveling by plane is _______ than traveling by car.

A. fast

B. more fast

C. the most fast

D. faster

4. Actually, today I feel ______ than I did yesterday.

A. the worst

B. worst

C. worse

D. bad

5. Could you speak Vietnamese _______ than, so I can understand what you mean?

A. more clearly

B. clearly

C. the most clearly

D. the clearest

6. That flight ticket is _________ of all.

A. expensive

B. the most expensive

C. more expensive

D. the expensive

7. Phong works ________ than most of him friends.

A. a lot more hardly

B. more hardly

C. many harder

D. much harder

8. I tried to spend ______ money.

A. little

B. less

C. the least

D. the less than

9. My friend is much _______ than me.

A. prettier

B. pretty

C. the prettiest

D. more prettier

10. My mom speaks Korean ______ I do.

A. fluently

B. more fluently than

C. more fluently

D. most fluently

Bài 6. Viết lại những câu này dựa trên những gợi ý đã cho mà không thay đổi nghĩa gốc.

1. My brother was earning much less in his previous job than he is now.

=> (more) ____________________________________ .

2. Chicken is cheaper than beef.

=> (more) ____________________________________ .

3. To my knowledge, speaking English is easier than listening to conversations in English.

=> (harder) ___________________________________ .

4. This is the most delicious lunch she’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

5. There is no better doctor in this hospital than Mr.Long.

=> (best) _________________________________ .

6. This is the fastest moving car I’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

7. There isn’t anywhere as old as this castle.

=> (oldest) _______________________________ .

8. Have you got any bigger shirt than that one?

=> (biggest) _____________________________ .

9. I am not taller than anyone in the class.

=> (lowest) ____________________________ .

10. The company’s revenue in May is the highest compared to the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

Đáp án bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh

Bài tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

Bigger (tính từ ngắn)

The biggest (tính từ ngắn)

2. Hot

Hotter (tính từ ngắn)

The hottest (tính từ ngắn)

3. Sweet

Sweeter (tính từ ngắn)

The sweetest (tính từ ngắn)

4. Few

Fewer (tính từ ngắn)

The fewest (tính từ ngắn)

5. Little

Less (dạng đặc biệt)

The least (dạng đặc biệt)

6. Comfortable

More comfortable (tính từ dài)

The most comfortable (tính từ dài)

7. Important

More important (tính từ dài)

The most important (tính từ dài)

8. Expensive

More expensive (tính từ dài)

The most expensive (tính từ dài)

9. Good

Better (dạng đặc biệt)

The best

(dạng đặc biệt)

10. Far

Father/Futher (dạng so sánh đặc biệt)

The fathest/The futhest (dạng so sánh đặc biệt)

Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

6. The more easily Kien wants to pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

Bài tập 3:

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì đằng sau có than – so sánh hơn và comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

B. kind

C. more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

5. If Cuong had run________, his brother could have caught him.

A. fast

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nhanh hơn)

C. the fastes

D. more faster

Bài tập 4:

1. more ➔ most (so sánh nhất)

2. the biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

3. richer ➔ richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì có the)

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Bài 6. Chọn đáp án đúng. 

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - A; 

6 - B; 7 - D; 8 - C; 9 - A; 10 - B; 

Bài 6. Viết lại những câu này dựa trên những gợi ý đã cho mà không thay đổi nghĩa gốc.

1 - My brother is earning more in his current job than he was (in the past).

2 - Beef is more expensive than chicken.

3 - To my knowledge, listening to conversations in English is harder than speaking English fluently.

4 - She’s never had a more delicious lunch than this one.

5 - Long is the best doctor in this hospital.

6 - I have never driven faster than this one.

7 - This castle is the oldest in the city.

8 - Is this the biggest shirt you’ve/ you have got?

9 - I am the lowest in the class.

10 - The company’s revenue in the previous months is lower than this May.

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án, Ngoài ra, VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh....

Đánh giá bài viết
124 92.160
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Mai Phạm
    Mai Phạm đáp án còn nhiều chỗ sai như dùng the trong cấu trúc so sánh hơn, nên sửa lại để hs ko bị nhầm lẫn
    Thích Phản hồi 09:07 01/10
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm