Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tiếng Anh, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh THCS từ lớp 6 đến lớp 9 được sưu tầm và đăng tải dưới đây. Mời các bạn vào tham khảo và tải về. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

I. Ngữ Pháp Tiếng Anh: Either, Neither

1, Câu trả lời ngắn với either và neither

“Either và neither" được dùng trong câu phủ định, để thể hiện sự đồng thuận mang ý phủ định giữa các người nói với nhau về một sự việc nào đó.

*Cấu trúc:

- Either: đứng ở cuối câu: S + trợ động từ + not + either

VD: I didn’t either; I don’t either; She doesn’t either…..

- Neither: đứng ở đầu câu: Neither + trợ động từ + S

VD: Neither do I, Neither did he……

2, Either và Neither được dùng làm đại từ:

- either có nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia, neither có nghĩa là không cái này mà cũng không cái kia.

- either và neither khi được dùng làm đại từ sẽ đứng một mình, động từ chính trong câu chia theo ngôi thứ ba số ít

Ví dụ:

I tried Asus and Oppo phones before, but neither was good. (Tôi đã thử dùng điện thoại Asus và Oppo trước đây. Nhưng không có cái nào tốt cả.)

Do you want tea or coffee? – Either is good for me.

(Bạn uống trà hay cà phê? – Cái nào cũng được hết.)

3, Một số cách dùng khác của either và neither:

*NEITHER

1. neither + Noun số ít

Ở trường hợp này neither được xem như một “người xác định” cho danh từ số ít đứng sau nó.

Ví dụ:

Neither member of our group came to the meeting yesterday. (Không có thành viên nào trong nhóm chúng tôi đi họp ngày hôm qua.)

2. neither + of + đại danh từ

- Trong cấu trúc này, of luôn phải đứng giữa neither và danh từ

- Động từ phải chia ở số ít

- Chỉ có 3 đại danh từ được dùng với neither of là you, them, us

Ví dụ:

Neither of us knows that Mr. Blank passed away. (Không ai trong chúng tôi biết rằng thầy Blank đã qua đời.)

Neither of you is approved for this vacancy. I’m so sorry. (Các bạn không được chấp nhận cho vị trí này. Tôi rất tiếc.)

3. neither + of + từ xác định + Noun số nhiều

Các từ xác định thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that

Lưu ý: Động từ phải chia theo ngôi thứ ba số ít (dù danh từ ở dạng số nhiều)

Ví dụ:

Neither of my friends knows how my brother looks like. (Không có đứa bạn nào của tôi biết mặt anh trai tôi.)

Neither of the dresses fixed me. (Không có cái váy nào vừa với tôi cả.)

4. Neither … nor:Đây là một cặp liên từ tương quan, được dùng để diễn tả sự phủ định kép, không cái này cũng không cái kia.

Ví dụ:

Neither me nor my friends want to talk with her. (Cả tôi lẫn bạn tôi đều không muốn nói chuyện với cô ta.)

*EITHER

1. either + Noun số ít:

Trong trường hợp này, either được sử dụng như một từ xác định (determiner) trước danh từ số ít

Ví dụ:

A: Where do you want to have dinner, at home or outside?

B: Either option is fine for me.

(Bạn muốn ăn tối ở đâu, ở nhà hay ngoài tiệm? – Cái nào cũng được hết.)

2. either + of + Đại danh từ

- Cấu trúc either of đi với một tân ngữ đại từ (thường là us, you, them)

Ví dụ:

I know Clara and Jason. Either of them loves volleyball.

(Tôi biết Clara và Jason. Cả hai bọn họ đều thích bóng chuyền.)

- Either có khi được sử dụng độc lập trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one”

Ví dụ:

A & B: We will eat out tonight. Do you want to eat seafood or pizza?

C: Either one.

(Bọn tôi tính ra ngoài ăn tối nè. Cậu muốn ăn hải sản hay pizza - Cái nào cũng ăn hết.)

3. either + of + từ xác định + Noun số nhiều

Các từ xác định thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that

Ví dụ:

Either of the dishes is delicious. (Cả hai món ăn đều rất ngon miệng.)

Either of his cars was broken last month. (Tháng rồi cả hai chiếc xe của anh ta đều hư hết.)

4. either … or: Đây là cặp liên từ tương quan được dùng để diễn tả sự lựa chọn: hoặc là cái này, hoặc là cái kia

Ví dụ: I want to have either tea or juice. (Tôi muốn uống trà hoặc cà phê.)

II. Ngữ Pháp Tiếng Anh: CÂU ĐIỀU KIỆN

NHỮNG KTCB VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN:

* Câu điều kiện được dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra.

* Cấu tạo:

Cấu tạo của câu điều kiện bao gồm hai mệnh đề:

- Mệnh đề If (If clause): là mệnh đề điều kiện, hay mệnh đề phụ

- Mệnh đề chính (main clause): là mệnh đề kết quả, hay mệnh đề chính

- Cách sắp xếp mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong câu điều kiện:

If – clause, main – clause

Mệnh đề If đứng trước mệnh đề chính và cả hai được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy (hoặc chấm phẩy).

Main - clause If - clause

Mệnh đề If đứng sau mệnh đề chính thì không cần dùng dấu phẩy (hoặc chấm phẩy)

* Các từ điều kiện:

Mệnh đề điều kiện thường được bắt đầu với các từ như: if, unless (= if … not); provided (that) (= if only); so long as (as long as); on condition that (miễn là, với điều kiện là); suppose; supposing (giả sử như); in case (trong trường hợp); even if (ngay cả khi, dù cho)

CÁC LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN

• Câu điều kiện loại 0:

* Chức năng:Câu điều kiện loại 0 diễn tả một chân lý, sự việc luôn luôn đúng.

* Cấu trúc:

If clause (Simple present), main clause (simple present).
If + chủ ngữ 1 + động từ (chia theo chủ ngữ 1) , chủ ngữ 2 + động từ (chia theo chủ ngữ 2)

Nếu chủ ngữ là I/ they/ you/ we thì động từ giữ nguyên.

Nếu chủ ngữ là She/ he/ it thì động từ phải thêm -s/-es/-ies.

Ví dụ:

If you heat the ice, it smelts. (Nếu bạn đun nước đó, nó sẽ tan chảy)

The water reaches 100 degree if you heat it. (Nước sẽ đạt nhiệt độ 100 độ C nếu bạn đun sôi nó)

• Câu điều kiện loại 1: diễn tả một sự việc/ hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

If clause (simple present), main clause (simple future).

If + chủ ngữ 1 + động từ (chia ở hiện tại đơn) , chủ ngữ 2 + will + V

Lưu ý:

- Will có thể được thay bằng can/ may/ shall/ must

- Mệnh đề chính và mệnh đề if có thể đứng trước hoặc đứng sau đều được

Ví dụ:

If you take this medicine, you will feel better. (Nếu bạn uống thuốc, thì bạn sẽ thấy đỡ hơn đó.)

If it stops raining, we can go out. (Nếu như trời ngừng mưa thì chúng ta có thể đi ra ngoài.)

• Câu điều kiện loại 2:

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

- Câu điều kiện loại 2 được sử dụng để diễn tả một điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc:

If clause S + V ( QKĐ), Main clause [S + would/ could (not) + V + …].

If + chủ ngữ 1 + V-ed/-d( BQT) (to be: were), chủ ngữ 2 + would/ could (not) + V

Ví dụ:

- If I were you, I would help him.

- If you tried hard again, you would succeed.

• Câu điều kiện loại 3:

- Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

- Câu điều kiện loại 3 được dùng để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc:

If clause QKHT, main clause (could/ would + have + P2/ ed)

If + chủ ngữ 1 + had + P2/ -ed/ d, chủ ngữ 2 + would/ could + have +P2/-ed

Ví dụ:

If he had studied hard, he would have passed his exams. (Nếu cậu ta học hành chăm chỉ, thì cậu ta đã đậu kỳ thi rồi.)

If I had known she was sick, I would have visited her. (Nếu tôi biết cô ấy bị bệnh, thì tôi đã tới thăm cô ấy rồi.)

III. 55 Cấu trúc V-ing trong Tiếng Anh

1. ADMIT DOING SOMETHING: Chấp nhận đã làm gì

2. AVOID DOING SOMETHING: Tránh làm gì

3. DELAY DOING SOMETHING: Trì hoãn làm gì

4. DENY DOING SOMETHING: Phủ nhận làm gì

5. ENJOY DOING SOMETHING: Thích làm gì

6. FINISH DOING SOMETHING: Hoàn thành làm gì

7. KEEP DOING SOMETHING: Tiếp tục, duy trì làm gì

8. MIND DOING SOMETHING: Bận tâm làm gì

9. SUGGEST DOING SOMETHING: Gợi ý làm gì

10. LIKE DOING SOMETHING: Thích làm gì

11. HATE DOING SOMETHING: Ghét làm gì

12. LOVE DOING SOMETHING: Thích làm gì

13. CAN’T BEAR DOING SOMETHING: Không thể chịu được làm gì

14. CAN’T STAND DOING SOMETHING : Không thể chịu được làm gì

15. CAN’T HELP DOING SOMETHING : Không thể tránh được làm gì

16. LOOK FORWARD DOING SOMETHING: Trông mong làm gì

17. ACCUSE SOMEBODY OF DOING SOMETHING: Buộc tội ai làm gì

18. INSIST SOMEBODY ON DOING SOMETHING: Nài nỉ ai làm gì

19. REMIND SOMEBODY OF DOING SOMETHING: Gợi nhớ làm gì

20. BE AFRAID OF DOING SOMETHING: Sợ làm gì

21. BE AMAZED AT DOING SOMETHING: Ngạc nhiên làm gì

22. BE ANGRY ABOU/ OF DOING SOMETHING : Giận/ Bực mình làm gì

23. BE GOOD/ BAD AT DOING SOMETHING : Giỏi/ Kém làm gì

24. BE BORED WITH DOING SOMETHING: Buồn chán làm gì

25. BE DEPENENT ON DOING SOMETHING : Phụ thuộc

26. THINK OF DOING SOMETHING : Nhớ về cái gì đó

27. THANK OF DOING SOMETHING : Nhờ vào cái gì, vào ai gì đó

28. THANK TO DOING SOMETHING : Cảm ơn ai vì đã làm gì

29. APOLOZISE FOR DOING SOMETHING : Xin lỗi ai vì cái gì đó

30. COMFRESS TO DOING SOMETHING: Thú nhận làm gì

31. COMGRATULATE SOMEBODY ON DOING SOMETHING: Chúc mừng ai vì điều gì đó

32. BE FROND OF DOING SOMETHING: Thích làm gì

33. BE GRATEFUL TO SOMEBODY FOR DOING SOMETHING: Biết ơn ai vì đã làm gì

34. BE USED TO DOING SOMETHING : Đã quen làm gì

35. WARN SOMEBODY ABOUT DOING SOMETHING: Cảnh báo ai việc gì hoặc làm gì

36. WARN SOMEBODY AGAINST DOING SOMETHING: Cảnh báo ai không được làm gì

37. DREAM OF DOING SOMETHING: Giấc mơ về việc gì, về ai,về làm

38. PREVENT FROM DOING SOMETHING: Ngăn cản làm gì

39. ALLOW DOING SOMETHING: Cho phép làm gì

40. CONSIDER DOING SOMETHING: Xem xét đến khả năng làm gì

41. DISKILE DOING SOMETHING: Không thích làm gì

42. DREAD DOING SOMETHING: Sợ phải làm gì

43. ENDURE DOING SOMETHING: Chịu đựng phải làm gì

44. GIVE UP = QUIT DOING SOMETHING: Từ bỏ làm gì đó

45. GO ON DOING SOMETHING: Tiếp tục làm gì đó

46. IMAGINE DOING SOMETHING: Tưởng tượng làm gì

47. INVOVLE DOING SOMETHING: Đòi hỏi phải làm gì đó

48. MISS DOING SOMETHING: Suýt đã làm gì

49. POSTPONE DOING SOMETHING: Trì hoãn làm gì

50. REMEMBER DOING SOMETHING: Nhớ đã làm gì

51. PRACTICE DOING SOMETHING : Thực tập, thực hành làm gì

52. RESENT DOING SOMETHING: Ghét làm gì đó

53. RISK DOING SOMETHING: Có nguy cơ bị làm gì đó

54. SPEND TIME DOING SOMETHING: Bỏ (thời gian) làm gì đó

55. BEGIN DOING SOMETHING: Bắt đầu làm gì đó

IV. Cấu trúc câu bị động - The Passive Voice

NHỮNG KTCB CẦN NHỚ:

*Câu bị động: Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật bị tác động bởi hành động của người, vật khác.

Ví dụ: The car is washed by Linh’s mother. (Mẹ của Linh rửa cái xe)

CÁC BƯỚC CHUYỂN CÂU BỊ ĐỘNG

*Bước 1: Chuyển tân ngữ chủ động thành chủ ngữ bị động

Ví dụ: My brother wrote a letter. → The letter was written by my brother

*Bước 2: Chia động từ cho thể bị động

Chủ Động

Bị Động

Ví dụ

Hiện tại đơn

V(s/-es)

am/is/are + P2

He delivers chicken every evening. → Chicken is delivered every evening.

Hiện tại tiếp diễn

am/is/are + V-ing

am/is/are + being + P2

He is asking me a lot of questions. → I am being asked a lot of questions

Hiện tại hoàn thành

have/has + P2

have/has + been + P2

I have cooked dinner. → The dinner has been cooked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Have/has + been + V-ing

Have/has + been + being + P2

I have been reading that book -> That book has been being read

Quá khứ đơn

V-ed/d ( BQT)

was/were + P2

My mother wrote a book. → The book was written by my mother.

Quá khứ tiếp diễn

was/were + V-ing

was/were + being + P2

My brother was doing his homework. → My brother’s (His) homework was being done.

Quá khứ hoàn thành

had + P2

had + been + P2

They had hold a party for her birthday. → A party had been hold for her birthday.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Had + been +

V-ing

Had+ been + being + P2

I had been doing the job -> The job had been being done

Tương lai đơn

Will + V

will+ be + P2

I will bring food for the picnic. → The food for the picnic will be brought by me.

Tương lai gần

Be(am,is,are) + going to +V

Is/are + going to + be + P2

She is going to visit an old school -> An old school is going to be visited

Tương lai hoàn thành

Will have + P2

Will have + been + P2

I will have bought this book -> This book will have been bought

Modal verbs

can/may/must… + V

can/may/must… + be + P2

Nam can answer this question. → This question can be answered by Nam.

Cấu trúc với have/ has to

have/has to + V

have/ has to + be + P2

You have to finish all your homework quickly. → All your homework have to be finished quickly.


*Bước 3: Chuyển chủ ngữ chủ động thành by + O

Lưu ý: Các đại từ như me, you, him, them, people, someone,her… thường được loại bỏ khi không muốn nêu rõ tác nhân.

*Bước 4: Vị trí của trạng ngữ trong câu bị động

- Trạng từ/trạng ngữ chỉ nơi chốn đứng trước by + O

Ví dụ: I have found the book in the closet. → The book has been found in the closet by me.

- Trạng từ/trạng ngữ chỉ thời gian đứng sau by O

Ví dụ: My dad bought a car yesterday. → A car was bought by my dad yesterday.

V. Cấu trúc câu Trực tiếp - gián tiếp

Ngữ Pháp Tiếng Anh: Câu Trực Tiếp – Gián Tiếp:

NHỮNG KTCB CẦN NHỚ :

- Câu trực tiếp: Là các câu nói diễn tả chính xác những từ ngữ của người nói . Là các câu nói bình thường trong giao tiếp. Thường đặt trong dấu ngoặc kép “”

- Câu gián tiếp (hay còn gọi là câu tường thuật): Là cách nói khi chúng ta muốn kể lại hay tường thuật lại cho ai đó nghe về những gì người khác nói. Đôi khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.

*CÁC ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT

1.Các động từ thường dùng:

-Khi tường thuật ta thường sử dụng các động từ trung gian như saytell.

Ví dụ:

+ He said (that) he was ill. (Anh ấy nói là anh ấy bị bệnh.)

+ He told me (that) he was ill. (Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy bị bệnh.)

- Sau tell ta có thể dùng nhiều loại mệnh đề và cụm từ khác nhau như:

He told me where he was. (Từ để hỏi)

He told me to go. (Động từ nguyên mẫu có to)

He told me where to go. (Từ hỏi + Động từ nguyên mẫu có to)

He told me a lie. (Danh từ/Cụm danh từ)

2. Các động từ trung gian khác

• Verb + O + to V: advise, ask, beg, command, encourage, entreat, expect, forbid, implore, instruct, invite, order, persuade, recommend, remind, request, tell, urge, warn…..

Ví dụ: She advised me to take a language class.(Cô ấy khuyên tôi nên chọn một lớp ngoại ngữ)

• Verb + to V: agree, demand, guarantee, hope, offer, promise, propose, swear, threaten, volunteer, vow…..

Ví dụ: Susan promises not to come home late again. (Susan hứa là sẽ không về nhà trễ nữa)

• Verb + V-ing: accuse of, admit, advice, apologize for, deny, insist on, mention, propose, recommend, report, suggest, dream of…..

Ví dụ: Lele apologized Amanda for deleting her images on Instagram. (Lele xin lỗi vì đã xoá những bức ảnh của Amanda trên Instagram.)

• Verb + O + Giới từ + V-ing: accuse … of, congratulate … on, prevent … from, stop … from, suspect … of, thank … for, warn … against.

Ví dụ: Destorm thanks Liane for joining his party. (Destorm cảm ơn Liane vì đã tham gia clip hài của anh)
*Verb + that clause:

Ví dụ:

King Bach admits that he doesn’t like Lele. (King Bach thừa nhận là cậu không thích Lele)

3. Cách chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp ( lời tường thuật )

Thông thường, để tường thuật một câu, ta cần phải lùi thì, thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu và thay đổi trạng từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian trong câu.
LÙI THÌ TRONG CÂU TƯỜNG THUẬT

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Thì hiện tại đơn (V-s/-es/-ies)

Thì quá khứ đơn (V-ed/-d/BQT)

Thì hiện tại tiếp diễn (am/is/are + V-ing)

Thì quá khứ tiếp diễn (was/were + V-ing)

Thì quá khứ đơn (V-ed/-d/(BQT)

Thì quá khứ hoàn thành (had + P2)

Thì hiện tại hoàn thành (have/has + P2)

Thì quá khứ hoàn thành (had + P2)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (have/has + been + V-ing)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (had + been + V-ing)

Thì quá khứ tiếp diễn (was/ were + V-ing)

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (had + been + V-ing)

Thì tương lai đơn (Will +V )

Would + V

Thì tương lai gần ( am/is/are + going to + V)

S + was/were + going to +V

Đối với các động từ khiếm khuyết không có dạng quá khứ, ta chuyển đổi như sau:

Trực tiếp

Gián tiếp

Must/have to/has to

had to

Can

could

May

might

Will/shall

would/should

THAY ĐỔI ĐẠI TỪ

Các đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như bảng sau:

-Đại từ nhân xưng

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

I

he/she

we

They

me

him/her

us

Them

you

them/me/him/her

-Tính từ sở hữu:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

my

her/his

our

Their

your

them/his/her/me

mine

his/hers

ours

theirs

yours

theirs/mine/his/hers

- CHUYỂN ĐỔI TRẠNG TỪ TRONG CÂU TƯỜNG THUẬT

Trực tiếp

Gián tiếp

This

That

These

Those

Here

There

Now

Then

Today

That day

Tonight

That night

Yesterday

The previous day / The day before

Tomorrow

The following day /The next day

Ago

Before

Next week/ Next month/ Last week/ Last month

The following week / The next week/ the following month/ the next month/ the previous week/ the week before/ the previous month/ the month before

Tường Thuật Dạng Câu Hỏi

• Câu hỏi Yes/No:

Đối với câu hỏi Yes/No, dùng if hoặc whether ngay sau động từ trần thuật và đổi lại thứ tự của chủ ngữ và động từ/trợ động từ trong câu trực tiếp.

Ví dụ:

‘Have you seen the rain?’ He asked → He asked me if/whether I had seen the rain.

‘Will you be home tonight?’ She asked -> She asked me if/ whether I would be home that night

• Câu hỏi dùng các từ để hỏi( WH questions) như what, when, where, why, how…:

Đối với các câu hỏi có từ dùng để hỏi, dùng lại các từ để hỏi tại vị trí sau động từ trần thuật và đổi lại thứ tự của chủ ngữ và động từ/trợ động từ trong câu trực tiếp.

Ví dụ:

‘Where did you sleep last night?’ he asked → He asked me where I had slept the night before

Tường Thuật Câu Mệnh Lệnh

Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu trong câu tường thuật:

Các câu mệnh lệnh và câu yêu cầu được mở đầu bằng những động từ như order, command, tell, ask, request,…và theo sau là tân ngữ trực tiếp chỉ người nhận lệnh + động từ nguyên mẫu có to

Ví dụ:

‘Stand up, Natasha.’ → He told Natasha to stand up.

‘Close the door, please.’ → The teacher ordered his students to close the door.

• Với các từ để hỏi:

Động từ nguyên mẫu có ‘’to ‘’thường được dùng sau từ hỏi khi chuyển câu hỏi sang câu tường thuật, thường được dùng để trả lời câu hỏi trực tiếp với ‘’should’’.

Ví dụ:

‘‘How should I make BBQ sauce?’’ → He asked her how to make BBQ sauce.

VI. Phân từ Hiện Tại – Phân từ Quá Khứ- Phân từ Hoàn Thành

*Phân từ là do động từ tạo ra, và có đặc điểm như một tính từ.

*Có hai dạng phân từ chính là: hiện tại phân từ (Present participle) và quá khứ phân từ (past participle)

Bảng thể hiện các dạng của phân từ:

Phân từ

Chủ động

Bị động

Hiện tại phân từ

V-ing

Being P2-ed

Quá khứ phân từ

P2/-ed

P2/-ed

Phân từ hoàn thành

having P2/-ed

Having been + P2/-ed

1. Hiện tại phân từ:

• Tạo nên các thì tiếp diễn (be +V-ing)

Hiện tại phân từ được dùng nhiều trong các thì tiếp diễn như: hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, vv…

Ví dụ:

He is working.

They were havingdinner when I came.

• Thay thế các mệnh đề chính:

- Khi hai hành động có cùng chủ ngữ, xảy ra đồng thời, thì mệnh đề đi với liên từ có thể dùng hiện tại phân từ (V-ing hoặc Being P2/-ed) để rút gọn.

Ví dụ: Working all day long, I felt tired. (After I worked all day long, I felt tired.)

- Khi hành động thứ hai là một phần hoặc là kết quả của hành động thứ nhất, hành động thứ hai có thể được thay thế bằng hiện tại phân từ (V-ing hoặc Being P2/-ed).

Ví dụ: She went out, slamming the door. (She went out, she slammed the door)

- Thay thế cho mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, lý do và nguyên nhân

Ví dụ: Being the youngest child, Nancy is her mother’s favorite. (As Nancy is the youngest child, she is her mother’s favorite.)

- Thay thế đại từ quan hệ và danh từ

Ví dụ: Boys attending this school have to wear uniforms. (Boys who attend this school have to wear uniforms.)

• Sử dụng như một tính từ:

Hiện tại phân từ được sử dụng như tính từ và đứng trước danh từ: mang nghĩa chủ động, đặc điểm, tính chất, bản chất

Ví dụ:

-Boiling water turns to vapor.

-It’s an interesting book.

• Sau các động từ chỉ giác quan:

Các động từ chỉ giác quan gồm: see, hear, smell, watch, notice, observe, feel,.. nếu hành động mang tính chứng kiến sự việc đang xảy ra thì ta có thể sử dụng hiện tại phân từ.

Ví dụ: She smells something burning in the kitchen.

• Sau các động từ catch, find, leave, keep:

Cấu trúc: S + catch/find/leave/keep + O + V-ing

Catch (bắt gặp): chủ ngữ thường bày tỏ thái độ tiêu cực.

Ví dụ: I caught them stealing my books.

- Find (thấy, bắt gặp): chủ ngữ thường bày tỏ thái độ tích cực.

Ví dụ: I found him standing in at the door.

- Leave: để cho ai làm gì.

Ví dụ: I left him talking to Jerry.

• Sau các động từ: go, come, spend, waste, be busy, worth

- Go + V-ing: nói đến các hoạt động thể thao

Ví dụ: They go swimming everyday.

- S + spend/waste + time/money + V-ing: Tiêu xài, lãng phí

Ví dụ: He spends two hours a day jogging.

- Be busy + V-ing: bận rộn

Ví dụ: She is busy packing.

• Dùng sau các liên từ: when, if, although, while, once

Ví dụ: You should wear gloves when using detergents.

2. Quá khứ phân từ:

• Trong các thì hoàn thành:

Quá khứ phân từ được dùng để hình thành các thì hoàn thành như hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành (had + P2/-ed; have + P2/-ed)

Ví dụ: I have been here for a while.

• Trong câu bị động:Quá khứ phân từ được dùng để hình thành thể bị động (passive voice): Be + P2/-ed

Ví dụ: This book was bought when I traveled to London.

• Sử dụng như một tính từ:

Khi quá khứ phân từ được sử dụng như một tính từ, nó mang nghĩa bị động, hoặc thiên về tác động từ bên ngoài, cảm xúc của ai đó từ cái gì đó ảnh hưởng đến

Ví dụ: The little girl was frightened by the dog.

• Thay thế đại từ quan hệ và động từ ở thể bị động

Ví dụ: The questions asked by our teacher was very difficult. (The questions which was asked by our teacher was very difficult.)

• Sử dụng trong các câu cầu khiến:

Cấu trúc: S + have/ get + O + P2 + by O

Ví dụ: She had her new dress made by me.

3. Phân từ hoàn thành:

Phân từ hoàn thành (Having + P2/-ed) được sử dụng trong câu có hai hành động nhằm nhấn mạnh hành động xảy ra trước.

Ví dụ:

Having done his lesson, he went out to play football.

(After he had done his lesson, he went out to play football.)

Having sung his song, he ran out the house.

VII. Câu Hỏi Đuôi (Tag Question)

NHỮNG KTCB VỀ CÂU HỎI ĐUÔI:

*Câu hỏi đuôi (Tag question) là một dạng câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật.

*Vị trí: Câu hỏi đuôi được thêm vào sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách với câu nói này bằng dấu phẩy ‘’,’’

* Chức năng: Câu hỏi đuôi được sử dụng khi người nói đã có thông tin về câu trả lời nhưng chưa chắc điều đó là đúng hay sai.

CẤU TRÚC CÂU HỎI ĐUÔI

Các dạng thường gặp:

Công thức chung:

- Câu nói trước dấu phẩy ở dạng khẳng định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng phủ định

- Câu nói trước dấu phẩy ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định

Hiện tại đơn với to be:

S + is/are + n/a/O, is/are + not + S?

S + is/are + not + n/a/O, is/are + S?

Ví dụ:

He is a doctor, isn’t he? (Anh ta