Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm

Với mong muốn giúp cac em học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 7, VnDoc.com đã đăng tải tài liệu ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 7 có đáp án dưới đây. Tài liệu Tiếng Anh 7 gồm toàn bộ lý thuyết, cấu trúc Tiếng Anh trọng tâm cả năm và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

A. Ngữ pháp trọng tâm Tiếng Anh lớp 7 học kì 2

1. Từ chỉ số lượng:

 • a lot of + N đếm được và không đếm được
 • lots of + N đếm được và không đếm được
 • many + N danh từ đếm được số nhiều
 • much + N không đếm được

Ex: She has lots of / many books.

There is a lot of / much water in the glass.

2. Câu so sánh:

a. So sánh hơn:

 • Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than..... I am taller than Tuan.
 • Tính từ dài: S + be + more + adj + than.... My school is more beautiful than your school.

b. So sánh nhất:

 • Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est..... He is the tallest in his class.
 • Tính từ dài: S + be + the most + adj.... My school is the most beautiful.

c. Một số từ so sánh bất qui tắc:

 • good / well better the best
 • bad worse the worst

3. Từ nghi vấn:

 • what: cái gì
 • where: ở đâu
 • who: ai
 • why: tại sao
 • when: khi nào
 • how: như thế nào
 • how much: giá bao nhiêu
 • how often: hỏi tần suất
 • how long: bao lâu
 • how far: bao xa
 • what time: mấy giờ
 • how much + N: không đếm được có bao nhiêu
 • how many + N: đếm được số nhiều có bao nhiêu

Ex: ______________ do you learn English? - Twice a week.

_______________ have you learn English? – For two years.

_______________ is it from your house to your school? – It's 3 km

________________ are you? – I'm fine. Thanks.

______________ is your mother? – She is forty.

______________ do you go to the market? – To buy some food.

_______________ is a pen? – it's 3,000 dong.

_______________ chairs are there in the class? – There are twenty.

_______________ do you get up? – At 6 a.m

4. Thì

Thì

Cách dùng

Dấu hiệu

Ví dụ

SIMPLE PRESENT

(Hiện tại đơn)

- To be: thì, là, ở

KĐ: S + am / is / are

PĐ: S + am / is / are + not

NV: Am / Is / Are + S …?

- Động từ thường:

KĐ: S + V1 / V(s/es)

PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1

NV: Do / Does + S + V1 …?

- chỉ một thói quen ở hiện tại

- chỉ một sự thật, một chân lí.

- always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)

- She often gets up at 6 am.

- The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

PRESENT CONTINUOUS

(Hiện tại tiếp diễn)

KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?

- hành động đang diễn ra ở hiện tại.

- at the moment, now, right now, at present

- Look! Nhìn kìa

- Listen! Lắng nghe kìa

- Now, we are learning English.

- She is cooking at the moment.

SIMPLE PAST

(Quá khứ đơn)

- To be:

KĐ: I / He / She / It + was

You / We / They + were

PĐ: S + wasn’t / weren’t

NV: Was / were + S …?

- Động từ thường:

KĐ: S + V2 / V-ed

PĐ: S + didn’t + V1

NV: Did + S + V1 ….?

- hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

- yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

- She went to London last year.

- Yesterday, he walked to school.

SIMPLE FUTURE

(Tương lai đơn)

KĐ: S + will / shall + V1

I will = I’ll

PĐ: S + will / shall + not + V1

(won’t / shan’t + V1)

NV: Will / Shall + S + V1 …?

- hành động sẽ xảy ra trong tương lai

- tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

- He will come back tomorrow.

- We won’t go to school next Sunday.

* Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:

Nguyên mẫu

Quá khứ

Nghĩa

- be

- was / were

- thì, là, ở

- go

- went

- đi

- do

- did

- làm

- have

- had

- có

- see

- saw

- nhìn thấy

- give

- gave

- cho

- take

- took

- lấy

- teach

- taught

- dạy

- eat

- ate

- eaten

- send

- sent

- gửi

- teach

- taught

- dạy

- think

- thought

- nghĩ

- buy

- bought

- mua

- cut

- cut

- cắt, chặt

- make

- made

- làm

- drink

- drank

- uống

- get

- got

- có, lấy

- put

- put

- đặt, để

- tell

- told

- kể, bảo

- lttle

- less

- ít hơn

5. Số thứ tự:

- first - eleventh - twenty-first

- second - twelfth - twenty-second

- third - thirteenth - twenty-third

- fourth - fourteenth - twenty-fourth

- fifth - fifteenth - twenty-fifth

- sixth - sixteen - ……………

- seventh - seventeenth - …………..

- eighth - eighteenth - …………..

- ninth - nineteenth - …………..

- tenth - twentieth - thirtieth

6. Câu cảm thán:

- What + a / an + adj + N!

Ex: What a beautiful house!

What an expensive car!

7. Giới từ

* chỉ nơi chốn:

- on - next to

- in (tỉnh, thành phố) - behind

- under - in front of

- near (gần) - beside (bên cạnh)

- to the left / the right of - between

- on the left (bên trái) - on the right (bên phải)

- at the back of (ở cuối …) - opposite

- on + tên đường

- at + số nhà, tên đường

* chỉ thời gian:

- at + giờ - in + tháng, mùa, năm

- on + thứ, ngày - from …to

- after (sau khi) - before (trước khi)

Ex: at 6 o’clock

in the morning / in the afternoon / in the evening

in August, in the autumn, in 2012

on Sunday, on 20th July

from Monday to Saturday

* chỉ phương tiện giao thông: by; on

Ex: by car; by train, by plane

on foot.

8. Câu đề nghị:

- Let’s

- Should we + V1 …

- Would you like to

- Why don't you

- What about / How about + V-ing ...?

Ex: What about watching TV?

Câu trả lời: - Good idea. / Great (tuyệt) / OK / - I’d love to.

- I’m sorry, I can’t.

Ex: Let’s go to the cinema.

Should we play football?

Would you like to go swimming?

9. Lời hướng dẫn (chỉ đường):

- Could you please show me / tell me the way to the ….., please?

- Could you tell me how to get to the ….?

- go straight (ahead) đi thẳng

- turn right / turn left quẹo phải / quẹo trái

- take the first / second street on the right / on the left quẹo phải / trái ở con đường thứ nhất / thứ hai

Ex: - Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?

- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in

front of you

10. Hỏi giờ: What time is it?

What’s the time?

Do you have the time?

- Giờ đúng: It’s + giờ + phút

- Giờ hơn: It’s + phút + past + giờ hoặc It’s + giờ + phút

- Giờ kém: It’s + phút + to + giờ hoặc It’s + giờ + phút

11. Mất bao lâu để làm gì:

How long does it take + (O) + to V => It takes + (O) + thời gian + to V…

Ex: How long does it take you to do this homework?

------------------------------------------------------------

12. Hỏi về khoảng cách:

How far is it from ………………to ……………? => It’s about + khoảng cách

13. Cách nói ngày tháng: Tháng + ngày

Hoặc the + ngày + of + tháng

Ex: May 8th

the 8th of May

14. Have fun + V_ing: Làm việc gì một cách vui vẻ

15. Hỏi giá tiền: How much + is / are + S ? => S + is / are + giá tiền

How much + do /does + S + cost ? => S + cost(s) + giá tiền

16. Tính từ kép:

Số đếm - N(đếm được số ít)

- 15-minute break (có dấu gạch nối và không có S)

17. Lời khuyên:

- S + should / shouldn’t

- S + ought to + V1

- S + must

B. Bài tập học kì 2 Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

I. Điền giới từ phù hợp:

1/ Do you go...... school............ foot or..........bike?

2/ My house is....... Le Loi Street, her house is......... 9 Le Lai Street.

3/ We are living......... our parents........... Quang Ngai town.

4/ I'm................ class 7A.

5/ Dictionaries are........ the shelves...... the left.......... the room.

6/ She is interested........ literature, but we are fond........... Math.

7/ My birthday is................ May first.

8/ Is Lan's birthday................ March.

9/ Yen has Math and Music................ Monday.

10/ Tom is good................ physics.

11/ What do you often do................ recess?

12/ Tom lives............ the city, but Mary lives................ on a farm.

II. Cung cấp dạng đúng của động từ:

1/ It (rain).............................. heavily now. You should (stay)........................... at home and (read).................................books.

2/ What are you (do)................................................at the moment?

- I (write)........................................an essay...

3/ Where Lan and Ba (go).....................tomorrow? They (visit)......................the Museum.

4/ You (have)........................................................................Geography next Friday.

5/ What about (play)....................................a game of chess?

6/ It takes her 10 minutes (make)..................................this toy.

7/ She (be)...................................ten on her next birthday.

8/ I (meet)................................you soon.

9/ Why don't we (hold)...........................a party?

11/ Let's (go).................................camping.

12/ They (practice).....................................playing the guitar in the music room now.

13/ We shouldn't (waste)...............................water.

14/ I'd like (drink)...................................some orange juice.

15/ Hoa usually (do)...................................aerobics early in the morning.

17/ Would you like (come).................................... to my house for lunch?

18/ They (go).............................to visit Hue next summer.

Xem đáp án

1/ It (rain)……………is raining…………… heavily now. You should (stay)……………stay………… at home and (read) ……………read………………books.

2/ What are you (do) ……………………doing……………………at the moment?

- I (write) …………am writing……………………….an essay.. .

3/ Where will Lan and Ba (go) …go………tomorrow? They (visit) …will visit……..the Museum.

4/ You (have) ……………will have………………………Geography next Friday.

5/ What about (play) …………playing……………………a game of chess?

6/ It takes her 10 minutes (make) …………to make………………….this toy.

7/ She (be) …………will be…………………..ten on her next birthday.

8/ I (meet) …………will meet………………..you soon.

9/ Why don’t we (hold) …………hold……………a party?

11/ Let’s (go) ………………go……………camping.

12/ They (practice) ………practice…………….playing the guitar in the music room now.

13/ We shouldn’t (waste) …………waste……………….water.

14/ I’d like (drink) ……………to drink………………..some orange juice.

15/ Hoa usually (do) ……………does………………..aerobics early in the morning.

17/ Would you like (come) …………to come…………………… to my house for lunch?

18/ They (go) …………will go……………..to visit Hue next summer.

III. Sắp xếp lại câu bị xáo trộn:

1/ always/ class/ time/ we/ to/ come/ on.

→.............................................................

2/ hours/ week/ often/ does/ how/ he/ many/ a/ work?

→.............................................................

3/ not/ American/ uniforms/ do/ usually/ school/ wear/ students.

→.............................................................

4/ 10:00/ at/ Wednesday/ Science/ Nam/ class/ on/ has.

→.............................................................

5/ interesting/ I/ because/ Math/ it/ like/ is.

→.............................................................

6/ like/ what/ does/ subject/ best/ Tom?

→.............................................................

7/ you/ work/ to/ want/ we/ with.

→.............................................................

8/ Know/ you/ do/ likes/ he/ how/ meat?

→.............................................................

9/ There/ excuse/ a/!/ post/ is/ me/ near/ office/ here?

→.............................................................

10/ That/ you/ the/ ,/ want/ is/ post/ letter/ to/ Mai?

→.............................................................

11/ Is/ interested/ Mai/ experiments/ doing/ in.

→.............................................................

12/ him/ tell/ I'll/ please/ call/ after/ 5/ again.

→.............................................................

13/ Huong/ be/ November 20th/ ,/ twelve/ on/ will/ Saturday.

→.............................................................

Xem đáp án

1. We always come to class on time

2. How many hours does he often work a week?

3. American students do not usually wear school uniforms.

4. Nam has Science class at 10:00 on Wednesday.

5. I like Math because it is interesting.

6. What subject does Tom like best?

7. We want to work with you.

8. How do you know he likes meat?

9. Excuse me! Is there a post office near here?

10. That is the letter you want to post, Mai?

11. Mai is interested in doing experiments.

12. I’ll tell him please call after 5 again.

13. Huong will be twelve on November 20th Saturday.

IV. Kết hợp A với B sao cho phù hợp:

A

B

1. What are you doing?

2. What do you usually do after school?

3. What should I do to have a good health?

4. Why don’t you take a rest? You look tired.

5. What sport does your brother like doing?

6. What are you going to do after the course?

7. Should we go to the beach? It’s a beautiful day.

8. How often does he play video games?

a. I’m going to get a job.

b. I often watch TV.

c. Twenty minutes a day.

d. Yes, may be I will.

e. You should take physical exercises.

f. That’s a good idea. Let’s buy some food and drinks.

g. I’m playing the guitar.

h. My brother likes playing soccer.

* Answer: 1 +.... ; 2 +.... ; 3 +.... ; 4 +.... ;

5 +.... ; 6 +.... ; 7 +.... ; 8 +.....

V. Đặt câu hỏi:

1/.............................................................

- She jogs 5 kilometers a day.

2/....................................................................................

- It's about 200 meters from my school to the post office.

3/.............................................................

- The dictionary is 200,000 dong.

4/.............................................................

- I'd like some local stamps and a phone card.

5/.............................................................

- Tim is my pen pal in England.

6/.............................................................

- I need a phone card to phone my parents.

7/.............................................................

- Mr. Viet is a farmer.

8/.............................................................

- Lan often goes to the library in her free time.

9/.............................................................

- My mother is cooking in the kitchen at the moment.

10/............................................................

- Nam likes playing soccer after school.

11/............................................................

- I go to the movies twice a month.

12/............................................................

- Hoa will be twelve on her next birthday.

13/............................................................

- Nam's favorite subject is Electronics.

14/............................................................

- The shoes cost 50,000 dong.

VI. Viết câu tương đương:

1/ What about going to the movies?

→ Why........................................................

2/ Where does she live?

→ What........................................................

3/ What do you do?

→ What........................................................

4/ The dress is very old.

→ What......................................................!
5/ What subject does she like best?

→ What is......................................................

6/ How much is the hat?

→ How much does.............................................?

7/ Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is......................................................

8. No one in the group is taller than Trung.

→ Trung......................................................

9. I get to work in half an hour.

→ It takes.....................................................

VIII. Complete these sentences with comparative or superlative:

1. This dress is the....................................of three dresses. (expensive)

2. Vietnamese students work...............hours than American students. (few)

3. He has...................................... money than his wife. (much)

4. Summer holiday is............than Tet holiday. It's the......... holiday (long)

5. Tom is.............................. than Peter (intelligent)

6. My father drinks................................... beer than his friends (little)

7. Your watch is....................... than my watch (good)

9. Nam is............................. in his class (tall)

10. Ho Chi Minh city is...........................than Ha Noi (big)

11. Her English is............................... than my English (good)

12. Winter is.................................. season in the year (cold)

XVI. Correct form of verbs in the brackets:

1. Could you (show).................... me the way to the bus stop ?

2. Lan and Hoa (go)................... to the post office now.

3. Liz (need)............................... some stamps and envelopes.

4. Hoa needs (buy)................... a phone card.

5. I (mail)........................ this letter tomorrow.

6. He (phone).................... his parents three or four times a week.

7. Nam wants (send).....................this postcard to his penpal.

8. We would like (visit).................... Ngoc Son temple.

9. Lan likes (play)............................ volleyball.

Xem đáp án

1. Could you (show) ………show……….. me the way to the bus stop ?

2. Lan and Hoa (go) ……are going………….to the post office now.

3. Liz (need) …………needs………………. some stamps and envelopes.

4. Hoa needs (buy)………to buy………. a phone card .

5. I (mail)……………will mail……… this letter tomorrow .

6. He (phone)………phones………..his parents three or four times a week.

7. Nam wants (send) ………to send…………this postcard to his penpal.

8. We would like (visit) ……to visit………….. Ngoc Son temple.

9. Lan likes (play) …………playing……………. volleyball.

XVII. Choose the correct answer.

1………….. did she go to the dentist last week ? - Because she had a toothache .

a. What b. Why c. Where d. Who

2. Spinach is very good …………. you but you must wash it …………………….

a. at / careful b. at / carefully c. for / careful d. for / carefully

3. We need some apples, oranges, bananas. Let’s go to the ……………………...

a. meat stall b. food stall c. fruit stall d. vegetable stall

4. He prefers playing soccer ………………… reading books

a. on b. of c. in d. to

5. We won’t attend the meeting tomorrow and he will ………………………………... .

a. so b. too c. either d. neither

6. ……………. is your bother ? – He is 1,70 meters .

a. How tall b. How old c. How heavy d. How weight

8. He ought to finish his homework before he plays tennis .

a. must b. should c. can d. will

9. Most of the world’s surface is ……………………………………………………………….

a. land b. mountain c. water d. river

10. Would you like to go to the movies with me ? ………………………………

a. Yes, please b. Yes, I’d love to c. Yes, I do d. You are welcome

11. What kind of ……………….. do you like ? – I like pop music .

a. news b. music c. TV programs d. sports

12. Lan lived in Ho Chi Minh city three months ago , Now she …………….. the noise in the city .

a. use b. uses to c. used to d. is used to

13. All Children should …………………… outdoor and develop their social skills .

a. play b. to play c. playing d. plays

14. General Giap is famous ………………….. the People’s Army of Viet Nam.

a. of lead b. of leading c. for leading d. for lead .

15. Stop , please . That is too ………………….coffee . Hoa told Hung .

a. many b. lots of c. much d. little

Xem đáp án

1. b

2. d

3. c

4. d

5. d

6. a

7.

8. c

9. c

10. b

11. b

12. d

13. a

14. c

15. c

B / READING (3,5pts):

I. Read and complete the passage with the words in the box (1,5 pts):

Popular - small - pair - to - are – strongest – free

Today, badminton becomes a very (0) ……popular……… sports activity. It spreads quickly from the city (1 )… ……….. the countryside. People need only a (2) ……….……. of rackets, a shuttlecock, a net and a (3) ………………… piece of land to play the game. Two or four players hit the shuttlecock over the net with their rackets. People can play badminton in their (4) ………………….time or in a competition. Now, there (5) ………………. many badminton competitions and even a World Cup. One of the (6) ………………………… countries in badminton is Indonesia.

*) Notes: Racket: vợt, Net: Lưới

II. Choose the correct answer.

1. What awful restaurant!

a. an b. a c. one d. the

2. We ……….. English at the moment.

a. are learn b. learn c. learning d. are learning

3. This dress is the _____ expensive of the four dresses.

a. best b. more c. most d. the most

4. _______ is it from here to school?

a. How long b. How high c. How far d. How

5. What about …………… games?

a. play b. playing c. to play d. to playing

6. He writes articles for a newspaper. He is a _________.

a. journalist b. teacher c. doctor d. musician

7. Minh____________ television every night.

a. watchs b. watches c. watching d. to watch

8. I’d like …………… some stamps for over seas mail.

a. buy b. to buy c. to buying d. buying

9. She ____________ thirteen years old next week.

a. will b. be c. is d. will be

10. Her new school is ____________than her old school.

a. very big b. big c. bigger d. biggest

11. My mother always drives __________.

a. careful b. carefuly c. carefully d. slow

12. You ought _______ to the dentist’s.

a. to go b. go c. going d. went

13. How is your brother ? _ He’s 1.70 meters.

a. high b. tall c. weight d. heavy

14. She ________ her teeth three times a day.

a. brush b. brushs c. brushes d. brushed

15. Stop, please. That is too ________coffee.

a. many b. lots of c. little d. much

16. A balanced diet is good ________your health.

a. to b. with c. in d. for

17. It took us an hour________ to Nha Trang.

a. to drive b. drive c. driving d. drove

18__________ visiting Ha Long Bay? –That’s a good idea!

a. How about b. Let’s c. What about d. A&C are correct

19. Students have two __________each day.

a. 20-minutes breaks b. 20-minute breaks c. 20-minute break d. 20-minutes break

20. __________do you go to bed? - At nine.

a. What b. When c. What time d. Where

21. Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.

a. the smaller b. smaller c. smallest d. small

22. Which is the eighth month of the year?

a. September b. February c. November d. August

23. -Where ____________________ from ? –England.

a. is she b. does she come c. will she be d. A & B are correct

24. In the future, robots and machines __________all the work for us.

a. are doing b. will do c. does d. do

25. Look! Here is Nam. He __________the guitar in the room.

a. play b. plays c. is playing d. will play

26. She __________some of her friends to her birthday party next week.

a. invites b. inviting c. will invite d. going to invite

27. I have English class __________seven o’clock __________Monday.

a. at / on b. on / on c. in / at D. at / at

28. __________a lovely living room!

a. How b. What c. It d. When

29. Let’s __________to school.

a. going b. to go c. go d. goes

30. Mr. Jones has __________summer vacation every year.

a. a three-week b. a three weeks c. a three- weeks d. a week- three

31. It take me ten minutes to go to school every day.

32. I’ll go and seeing mom and dad on their farm.

III/ Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

We use many different energy sources to do work for us. Energy sources are classified into two groups - renewable and nonrenewable.

Non-renewable energy sources are those that take millions of years to form and will run out some day. It is energy that comes from fossil fuels such as coal, crude oil, and natural gas. Fossil fuels are mainly made up of carbon and were formed millions of years ago. The chemical reaction which takes place when we burn fossil fuels releases carbon compounds such as carbon monoxide and carbon dioxide into the air. Carbon dioxide is one of the green house gases which is contributing to global warming and air pollution.

On the other hand, renewable energy sources will never run out, are better for the environment and do not cause pollution. Renewable energy is often called green energy because it is a natural energy, always available and does not have to be formed like nonrenewable energy. The green energy is always there. For example, the Sun consistently shines, water is abundant, and the winds blow throughout the year. The five types include solar, energy from the Sun; geothermal, energy from heat within the Earth; hydroelectric, energy from moving water; biomass, energy from dead plants and microorganisms and finally, energy from the wind.

1. What are fossil fuels?

_____________________________________________

2. When were fossil fuels formed?

_____________________________________________

3. Do carbon dioxide emissions causes climate change on Earth?

_____________________________________________

4. How many types of renewable energy sources are there? What are they?

_____________________________________________

5. Are renewable sources bad for the environment?

_____________________________________________

6. Why is renewable energy called green energy?

_____________________________________________

Đáp án

1. Fossil fuels are coal, crude oil, and natural gas

2. Fossil fuels were formed millions of years ago

3. Yes, they do

4. There are five types of renewable energy sources. They are solar, geothermal, hydroelectric, biomass and wind

5. No, they aren’t

6. Because it is a natural energy, always available and does not have to be formed like non-renewable energy

C. WRITING

Join the two sentences using the word in brackets.

1. Glenne Close hasn’t won a single Oscar. She has been nominated six times, (although)

____________________________________________________________________________

2. Brian Stone is a famous singer. He can’t sing folk song. (despite)

____________________________________________________________________________

3. Some people said the film was terrible. I found it quite gripping. (Though)

____________________________________________________________________________

4. It was a horror film. It wasn’t frightening at all. (in spite of)

____________________________________________________________________________

5. The movie was a box-office failure. It had an all-star cast. (even though)

____________________________________________________________________________

6. The film had good reviews. It was entirely ignored by awards bodies. (despite)

____________________________________________________________________________

Xem đáp án

1. Although Glenn Close has been nominated six times, she hasn’t won a single Oscar./ Glenn Close hasn’t won a single Oscar although she has been nominated six times.

2. Despite being a famous singer, Brian Stone can’t sing folk songs.

3. Though some people said the film was terrible, I found it quite gripping./ I found the film quite gripping though some people siad it was terrible.

4. In spite of being horror film, it was not frightening at all

5. The movie was a box-office failure even though it had an all-star cast./ Even though the movie had an all-star cast, it was a box-officer failure.

6. Despite good reviews, the film was entirely ignored by awards bodies

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, tải trọn bộ nội dung tài liệu Tiếng Anh tại đây: Ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
751 350.643
Sắp xếp theo
  Tiếng Anh phổ thông Xem thêm