Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 quan trọng

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 cần nhớ

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 quan trọng do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây với những chủ điểm ngữ pháp được tóm tắt một cách có hệ thống rất dễ dàng để giúp các bạn ghi nhớ. Mời các bạn tải về và làm nguồn tài liệu học tập và ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn thành công.

CỤM TỪ CHỈ KẾT QUẢ: enough, too

a/ enough ….to (đủ …..để có thể)

S + V + adj/ adv + enough (for O) + to-V1

S + V + enough + N + to-V1

Ex: My sister can’t get married because she is young.

___________________________________________

I didn’t buy a new computer because I didn’t have money.

___________________________________________

b/ too ….to (quá ….không thể)

S + V + too + adj/ adv (for O) + to-V1

Ex: He is very short, so he can’t play basket ball.

- He is ___________________________________

The house is very expensive. We can’t buy it.

- The house _________________________________

MỆNH ĐỀ CHỈ KẾT QUẢ

a/ so ….that (quá … đến nỗi)

S+ V+ so + adj/ adv + that + S + can’t/ couldn’t/ wouldn’t + V1 ……

Ex: 1. The coffee is very hot. I can’t drink it.

- The coffee ________________________________

2. I couldn’t catch him because he ran very fast.

- He ran _____________________________________.

b/ such …. that (quá … đến nỗi)

S+ V + such (a/ an) + adj + N + that + S + can’t/ couldn’t/ wouldn’t + V1 ……

Note: không dùng a, an nếu danh từ là danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

Ex: 1. It is a cool day. We don’t need to turn on the air- conditioner.

- It is _______________________we don’t need to turn on the air- conditioner.

2. It is such a long homework that I can’t finish it in an hour.

-The homework is so ___________________________________________.

3. The bag was so heavy that I couldn’t carry it.

- It is such ___________________________________________________.

Note:

- Cấu trúc enough và too:

+ nếu 2 chủ từ khác nhau thì dùng for + O

+ không sử dụng các đại từ it, her, him, them để chỉ danh từ phía trước

The house is very expensive. We can’t buy it.

- The house is too expensive for us to buy.

- Cấu trúc so và such: phải dùng đại từ it, her, him, them để chỉ danh từ phía trước

- The house is so expensive that I can’t buy it.

- so many + N đếm được số nhiều: quá nhiều …

There are so many students that I can’t remember their name.

- so much + N không đếm được: quá nhiều …

I drank so much coffee that I couldn’t sleep.

- so few + N đếm được số nhiều: quá ít ….

There were so few people that they cancelled the meeting.

- so little + N không đếm được: quá ít….

He had so little money that he couldn’t buy that book.

CÂU CẢM THÁN

What + (a/ an) + adj + N!

Note: không dùng a, an nếu danh từ là danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

- What a lovely dress! - What an expensive car!

-What hot coffee! - What good students!

THÌ (TENSES)

Thì Khẳng định Phủ định Nghi vấn Dấu hiệu
Hiện tại đơn S+ V1
S + V(s-es)
(be): am- is- are
S + don’t/ doesn’t + V1
S+ am not/ isn’t/ aren’t

(Wh) + Do/ Does + S + V1?

(Wh) + Am/ Is/ Are + S+…?


Everyday, usually, never, often, sometimes, always,...

Hiện tại tiếp diễn S + am/ is/ are + V-ing S + am/ is/ are (not) +V-ing Am/ Is/ Are + S + V-ing? Now, at the present, at the moment, at this time, Look!, Listen!, Be careful!, Hurry up!
Đánh giá bài viết
31 9.223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm