Bài tập a an some any có đáp án

Bài tập A, An, Some và Any có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm, bài tập tiếng Anh ôn tập cách dùng A  An Some Any có đáp án được VnDoc.com đăng tải dưới đây bao gồm 6 bài tập điền A, An, Some hoặc Any vào chỗ trống để hoàn thành câu hiệu quả.

I. Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. ... orange juice

2. ... orange

3. ... carrot

4. ... onions

5. ... water

II. Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. ... tomato

2. ... rice

3. ... bread

4. _ apples

5. ... banana

III. Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. ... vegetables

2. ... beans

3. ... potato

4. ... iced tea

5. ... cabbage

IV. Điền vào chỗ trống với: a, an, some, any.

1. There isn’t ... milk in the jar.

2. She’d like ... orange.

3. There are ... oranges and bananas.

4. Is there ... meat?

5. There aren’t ... noodles.

V. Điền “some, any, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. There is ... meat and ... rice for lunch.

2. Are there ... vegetables?

3. I have ... fruit for you.

4. He eats ... apple after his dinner.

5. Would you like ... water, please?

VI. Điền vào chỗ trống với: a, an, some, any.

1. There isn’t ………………… plum jam.

2. She’d like ………………… apple.

3. There are …………………  bananas.

4. Is there ………………… pork?

5. There aren’t …………………beef noodles.

6. There are …………………sandwiches for lunch.

7. Are there ………………… water in fridge ?

8. I have ………………… bread for you.

9. He eats ………………… banana after his dinner.

10. Would you like ………………… orange juice, please?

11. She wants to buy ………………… apples for her mother.

12. Would you like ………………… eggs for breakfast?

13. Can you bring me ………………… water, please?

14. I don’t want ………………… sugar in the tea.

15. She has ………………… bread for breakfast.

ĐÁP ÁN

I. Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. .some.. orange juice

2. ..an... orange

3. ..a.... carrot

4. ..some.... onions

5. ..some.... water

II. Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. ..a.... tomato

2. ...some... rice

3. ...some... bread

4. ....some.... apples

5. ...a..... banana

III. Điền “some, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. ...some... vegetables

2. ...some... beans

3. ...a.... potato

4. ...some.... iced tea

5. ...a.... cabbage

IV. Điền vào chỗ trống với: a, an, some, any.

1. There isn’t ...any.... milk in the jar.

2. She’d like ...an.... orange.

3. There are ...some... oranges and bananas.

4. Is there ...any.... meat?

5. There aren’t ...any... noodles.

V. Điền “some, any, a hay an” thích hợp vào chỗ trống.

1. There is ...some... meat and ...some... rice for lunch.

2. Are there ...any... vegetables?

3. I have ...some... fruit for you.

4. He eats ...an.. apple after his dinner.

5. Would you like ...some... water, please?

VI. Điền vào chỗ trống với: a, an, some, any.

1. There isn’t ………any………… plum jam.

2. She’d like …………an……… apple.

3. There are …………some……… bananas.

4. Is there …………any……… pork?

5. There aren’t ………any…………beef noodles.

6. There are …………some………sandwiches for lunch.

7. Are there …………any……… water in fridge ?

8. I have …………some……… bread for you.

9. He eats ……………a…… banana after his dinner.

10. Would you like …………some……… orange juice, please?

11. She wants to buy ………some………… apples for her mother.

12. Would you like …………some……… eggs for breakfast?

13. Can you bring me ………some………… water, please?

14. I don’t want …………any……… sugar in the tea.

15. She has ……some…………… bread for breakfast.

Download đề thi và đáp án tại: Bài tập Some, Any, A và An có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 12.985
Sắp xếp theo
    Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm