Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp trong tiếng Anh

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh được VnDoc.com đăng tải là tài liệu Tiếng Anh hữu ích dành cho các bạn muốn hệ thống lại Tiếng Anh của mình. Tài liệu gồm cả lý thuyết và bài tập thực hành giúp các bạn học Tiếng Anh tốt nhất.

Bài tập về câu gián tiếp trong Tiếng Anh (bài 2)

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

* Chuyển các câu sau từ câu trực tiếp sang gián tiếp.

1. “I went to see him yesterday”, she said.

She said……………………………….........................................................................………

2. “I don’t want to meet him again”, she said

She said………………..……....................................................................…………………….

3. “Can you swim?”, he asked me.

He asked me……………………..................................................................………………….

4. He explained, “I didn’t break the vase”.

He expained…………………....................................................................…………………….

5. My mother said, “I am cooking now”.

My mother said…………….......................................................…………………...…………...

6. “What time does John get up?”, he asked me.

He wanted to know………….........................................................……………………………..

7. “I like this book”, he said

He said………………….........................................................…………………………………..

8. “How beautiful she is!”.

He exclaimed................................................................………………………………………...

9. “Have you ever seen that film?”, he asked me

He asked me……………………………................................................................…………….

10. “I went to Do Son last week”, she said

She said…………………………........................................................................……………...

Learn English Grammar: Reported Speech and Indirect Speech

Qua video dạy Tiếng Anh của thầy Benjamin, các bạn sẽ nắm vững được cấu tạo của câu trực tiếp và câu gián tiếp trong Tiếng Anh, từ đó làm bài tập Tiếng Anh nhuần nhuyễn và dễ dàng hơn.

Đánh giá bài viết
32 46.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm