Trắc nghiệm câu tường thuật tiếng Anh có đáp án

Bài tập về Reported Speech có đáp án

Nối tiếp bộ tài liệu Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật tiếng Anh có đáp án dưới đây. Bài tập tiếng Anh về câu trực tiếp gián tiếp có đáp án đính kèm tiện cho các bạn đối chiếu sau khi thử sức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Exercise 1

1. Charlie said, "I'm thinking of going to live in Canada".

a. Charlie said that I was thinking of going to live in Canada.

b. Charlie said that I am thinking of going to live in Canada.

c. Charlie said that he was thinking of going to live in Canada.

d. Charlie said that he is thinking of going to live in Canada.

2. Charlie said, "My father is in hospital".

a. Charlie said that my father is in hospital.

b. Charlie said that his father was in hospital.

c. Charlie said that his father is in hospital.

d. Charlie said that my father was in hospital.

3. Charlie said, "Nora and Jim are getting married tomorrow

a. He said that Nora and Jim are getting married tomorrow

b. He said that Nora and Jim were getting married the next day.

c. He said that Nora and Jim were getting married tomorrow.

d. He said that Nora and Jim are getting married the next day.

4. Charlie said, "I haven't seen Bill for a while".

a. He said that he hadn't seen Bill for a while.

b. He said that I haven't seen Bill for a while.

c. He said that he hasn't seen Bill for a while.

d. He said that I hadn't seen Bill for a while.

5. Charlie said, "I've been playing tennis a lot recently"

a. Charlie said that I've been playing tennis recently.

b. Charlie said that he had been playing tennis recently.

c. Charlie said that he had bee playing tennis recently.

d. Charlie said that I had been playing tennis recently

6. Charlie said, "Margaret has had a baby".

a. Charlie said Margaret has had a baby.

b. Charlie said Margaret had had a baby.

c. Charlie said Margaret had a baby.

d. Charlie said Margaret has a baby.

7. Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".

a. He said that he doesn’t know what Fred is doing.

b. He said that he didn’t know what Fred is doing.

c. He said that he doesn’t know what Fred was doing.

d. He said that he didn’t know what Fred was doing.

8. Charlie said, "I hardly ever go out these days".

a. He said that he hardly ever went out these days.

b. He said that I hardly ever go out these days.

c. He said that I hardly ever went out these days.

d. He said that he hardly ever goes out these days.

9. Charlie said, '"I work 14 hours a day".

a. He said that he works 14 hours a day.

b. He said that he worked 14 hours a day.

c. He said that I work 14 hours a day.

d. He said that I worked 14 hours a day.

10. Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"

a. He said he'll tell Jim he saw me.

b. He said I would tell Jim I had seen you.

c. He said he would tell Jim he had seen me.

d. He said I would tell Jim he had seen me.

11. Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".

a. He said you could come and stay with him if you were ever in London.

b. He said I could come and stay with him if I were ever in London.

c. He said you can come and stay with him if you are ever in London.

d. He said I can come and stay with him if I am ever in London.

12. Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured".

a. He said Tom had an accident last week but he wasn't injured.

b. He said Tom had had an accident last week but he wasn't injured.

c. He said Tom had had an accident the previous week but he hadn't been injured.

d. He said Tom had an accident last week but he hadn't been injured.

13. Charlie said, "I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine".

a. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

b. He said I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine

c. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he seemed fine

d. He said he saw Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

14. Tom said, "New York is bigger than London".

a. He said that New York was bigger than London.

b. He says that New York is bigger than London.

c. He says that New York was bigger than London.

d. He said that New York is bigger than London.

15. "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.

a. The doctor told me stay in bed for a few a days.

b. The doctor told to me to stay in bed for a few days.

c. The doctor said me to stay in bed for a few days.

d. The doctor told me to stay in bed for a few days.

16. "Don’t shout", I said to Jim.

a. I told Jim don't shout

b. I told to Jim not to shout

c. I told Jim not to shout

d. I said to Jim don't shout.

17. "Please don’t tell anyone what happened", Ann said to me

a. Ann asked me don't tell anyone what happened.

b. Ann told me don't tell anyone what happened.

c. Ann said to me don't tell anyone what happened.

d. Ann asked me not to tell anyone what happened.

18. "Can you open the door for me, Tom?" Ann asked.

a. Ann asked to open the door for her, Tom.

b. Ann asked Tom to open the door for her.

c. Ann asked Tom open the door for her.

d. Ann asked Tom to open the door for me.

19. "Listen carefully", he said to us.

a. He told us listen carefully

b. He told to us to listen carefully

c. He told us to listen carefully

d. He said us to listen carefully

20. "Don’t wait for me if I'm late", Ann said.

a. Ann said don't wait for her if she was late.

b. Ann said not to wait for me if I was late.

c. Ann said not to wait for her if she was late.

d. Ann said don't wait for me if I'm late.

Xem đáp án

1c

2b

3b

4a

5b

6b

7d

8a

9b

10c

11b

12c

13a

14d

15d

16c

17d

18b

19c

20c

Exercise 2

1. "Eat more fruit and vegetables", the doctor said.

a. The doctor said eat more fruit and vegetables

b. The doctor said to eat more fruit and vegetables

c. The doctor said me to eat more fruit and vegetables

d. The doctor told me eat more fruit and vegetables

2. "Read the instructions before you switch on the machine", he said to me.

a. He told me to read the instructions before I switched on the machine.

b. He told me read the instructions before I switched on the machine.

c. He told to read the instructions before I switched on the machine.

d. He said to read the instructions before you switched on the machine.

3. "Shut the door but don't lock it", she said to us.

a. She told us to shut the door but don’t look it.

b. She told us to shut the door but not to look it.

c. She told us shut the door but don’t look it.

d. She told us shut the door but not to look it.

4. "Can you speak more slowly? I can't understand", he said to me.

a. He asked me to speak more slowly because he couldn't understand.

b. He asked me to speak more slowly and he couldn't understand.

c. He asked me to speak more slowly but he couldn't understand.

d. He asked me to speak more slowly. He can't understand.

5. "Don't come before 6 o'clock", I said to him.

a. I told him don’t come before 6 o'clock.

b. I told him to come not before 6 o'clock.

c. I told to him not to come before 6 o'clock.

d. I told him not to come before 6 o'clock.

6. "I can see you later", he said.

a. He said he could see me later b. He said I can see you later

c. He said I can see you later

d. He said he can see me later

7. "I shall tell him exactly what I think", she said.

a. She said she should tell him exactly what she thought

b. She said she would tell him exactly what she thought

c. She said she shall tell him exactly what she thinks.

d. She said I would tell him exactly what I thought.

8. "Are you willing to travel?" she asked.

a. She asked me am I willing to travel?

b. She asked me if I am willing to travel

c. She asked me was I willing to travel?

d. She asked me if I was willing to travel

9. "You should see a specialist", he told me.

a. He told me I should see a specialist.

b. He told me you should see a specialist.

c. He told me I should have seen a specialist.

d. He told me to should see a specialist

10. "I would like a appointment tomorrow", I said to my dentist.

a. I told my dentist that I would like an appointment the next day.

b. I told my dentist that I would like a appointment tomorrow.

c. I told my dentist that I would have liked an appointment the next day.

d. I told my dentist that I would have liked an appointment tomorrow.

11. "You ought to slow down a bit", the doctor told Jim.

a. The doctor told Jim ought to slow down a bit.

b. The doctor told Jim that ought to slow down a bit.

c. The doctor told Jim that he ought to slow down a bit.

d. The doctor told Jim that he slowed down a bit.

12. "I must have slept through the alarm", she said.

a. She said she must have slept through the alarm.

b. She said I must have slept through the alarm.

c. She said she left through the alarm.

d. She said she had to have slept through the alarm.

13. "I must have slept through the alarm", she said.

a. She said she must have slept through the alarm.

b. She said I must have slept through the alarm.

c. She said she slept through the alarm.

d. She said she had to have slept through the alarm.

14. "You needn't come in tomorrow", the boss said.

a. The boss said I needn't come in tomorrow.

b. The boss said you needn't come in the next day.

c. The boss said I didn't have to come in tomorrow.

d. The boss said I needn't come in the next day.

15. "If you pass your test, I'll buy you a car", he said.

a. He said that If I pass my test, he'll buy me a car.

b. He said that If you pass your test, he would buy you a car.

c. He said that If I pass my test, he would buy me a car.

d. He said that If I had pass my test, he would have bought me a car.

16. "If you passed you test, I would buy you a car", he said.

a. He said that if I passed my test, he would buy you a car.

b. He said that if you had passed your test, he would have bought you a car.

c. He said that if I had passed my test, he would have bought me a car.

d. He said that if you passed your test, he would buy you a car.

17. "If you'd passed your test, I'd have ought you a car", he said.

a. He said that I'd passed my test, he'd have bought me a car.

b. He said that if I passed my test, he would buy me a car.

c. He said that if you had passed your test, he would have bought you a car.

d. He said that if you had passed your test, he would buy you a car.

18. "What a silly boy you are!" she exclaimed

a. She told him what a silly boy you are.

b. She told him what a silly boy he is.

c. She told him what a silly boy he was.

d. She told him what a silly boy you were.

19. The police officer said to us, "Where are you going?"

a. The police officer asked us where we were going?

b. The police officer asked us where were we going?

c. The police officer asked us where are we going?

d. The police officer asked us where we are going?

20. Clair asked, "What time do the banks close?"

a. Claire wanted to know what time the banks close?

b. Claire wanted to know what time do the banks close?

c. Claire wanted to know what time did the banks close?

d. Claire wanted to know what time the banks closed.

Xem đáp án

1b

2a

3b

4a

5d

6a

7b

8d

9a

10a

11c

12a

13a

14d

15c

16d

17a

18c

19a

20d

Exercise 4. Choose the correct answer to complete the sentence.

1. Jen says: “I like drawing sketches.”

A. Jen says that she liked drawing sketches.

B. Jen said that she has liked drawing sketches.

C. Jen says that she likes to draw sketches.

D. Jen said that she likes drawing sketches.

2. The man said, “You can not park here!”

A. The man said that I may not park here.

B. The man said to me that I was unable to park here.

C. The man told me that I couldn’t park there.

D. The man forbade me to park here.

3. She said she _______ collect the documents for me after work.

A. would

B. did

C. must

D. had

4. They said that they had been driving through the desert__________.

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

5. Liam told me that he _______ his best in the exam the _______ day.

A. had done / following

B. will do / previous

C. would do/ following

D. was going / previous

Xem đáp án
1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

Trên đây là Đề luyện tiếng Anh chuyên đề Câu Tường Thuật có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 53.114
Sắp xếp theo

    Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

    Xem thêm