Trắc nghiệm câu tường thuật tiếng Anh có đáp án

Exercises on Reported Speech

Nối tiếp bộ tài liệu Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật tiếng Anh có đáp án dưới đây. Bài tập tiếng Anh có đáp án đính kèm tiện cho các bạn đối chiếu sau khi thử sức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Exercise 1

1. Charlie said, "I'm thinking of going to live in Canada".

a. Charlie said that I was thinking of going to live in Canada.

b. Charlie said that I am thinking of going to live in Canada.

c. Charlie said that he was thinking of going to live in Canada.

d. Charlie said that he is thinking of going to live in Canada.

2. Charlie said, "My father is in hospital".

a. Charlie said that my father is in hospital.

b. Charlie said that his father was in hospital.

c. Charlie said that his father is in hospital.

d. Charlie said that my father was in hospital.

3. Charlie said, "Nora and Jim are getting married tomorrow

a. He said that Nora and Jim are getting married tomorrow

b. He said that Nora and Jim were getting married the next day.

c. He said that Nora and Jim were getting married tomorrow.

d. He said that Nora and Jim are getting married the next day.

4. Charlie said, "I haven't seen Bill for a while".

a. He said that he hadn't seen Bill for a while.

b. He said that I haven't seen Bill for a while.

c. He said that he hasn't seen Bill for a while.

d. He said that I hadn't seen Bill for a while.

5. Charlie said, "I've been playing tennis a lot recently"

a. Charlie said that I've been playing tennis recently.

b. Charlie said that he had been playing tennis recently.

c. Charlie said that he had bee playing tennis recently.

d. Charlie said that I had been playing tennis recently

6. Charlie said, "Margaret has had a baby".

a. Charlie said Margaret has had a baby.

b. Charlie said Margaret had had a baby.

c. Charlie said Margaret had a baby.

d. Charlie said Margaret has a baby.

7. Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".

a. He said that he doesn’t know what Fred is doing.

b. He said that he didn’t know what Fred is doing.

c. He said that he doesn’t know what Fred was doing.

d. He said that he didn’t know what Fred was doing.

8. Charlie said, "I hardly ever go out these days".

a. He said that he hardly ever went out these days.

b. He said that I hardly ever go out these days.

c. He said that I hardly ever went out these days.

d. He said that he hardly ever goes out these days.

9. Charlie said, '"I work 14 hours a day".

a. He said that he works 14 hours a day.

b. He said that he worked 14 hours a day.

c. He said that I work 14 hours a day.

d. He said that I worked 14 hours a day.

10. Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"

a. He said he'll tell Jim he saw me.

b. He said I would tell Jim I had seen you.

c. He said he would tell Jim he had seen me.

d. He said I would tell Jim he had seen me.

11. Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".

a. He said you could come and stay with him if you were ever in London.

b. He said I could come and stay with him if I were ever in London.

c. He said you can come and stay with him if you are ever in London.

d. He said I can come and stay with him if I am ever in London.

12. Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured".

a. He said Tom had an accident last week but he wasn't injured.

b. He said Tom had had an accident last week but he wasn't injured.

c. He said Tom had had an accident the previous week but he hadn't been injured.

d. He said Tom had an accident last week but he hadn't been injured.

13. Charlie said, "I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine".

a. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

b. He said I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine

c. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he seemed fine

d. He said he saw Jack at a party a few months ago and he had seemed fine

14. Tom said, "New York is bigger than London".

a. He said that New York was bigger than London.

b. He says that New York is bigger than London.

c. He says that New York was bigger than London.

d. He said that New York is bigger than London.

15. "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.

a. The doctor told me stay in bed for a few a days.

b. The doctor told to me to stay in bed for a few days.

c. The doctor said me to stay in bed for a few days.

d. The doctor told me to stay in bed for a few days.

16. "Don’t shout", I said to Jim.

a. I told Jim don't shout

b. I told to Jim not to shout

c. I told Jim not to shout

d. I said to Jim don't shout.

17. "Please don’t tell anyone what happened", Ann said to me

a. Ann asked me don't tell anyone what happened.

b. Ann told me don't tell anyone what happened.

c. Ann said to me don't tell anyone what happened.

d. Ann asked me not to tell anyone what happened.

18. "Can you open the door for me, Tom?" Ann asked.

a. Ann asked to open the door for her, Tom.

b. Ann asked Tom to open the door for her.

c. Ann asked Tom open the door for her.

d. Ann asked Tom to open the door for me.

19. "Listen carefully", he said to us.

a. He told us listen carefully

b. He told to us to listen carefully

c. He told us to listen carefully

d. He said us to listen carefully

20. "Don’t wait for me if I'm late", Ann said.

a. Ann said don't wait for her if she was late.

b. Ann said not to wait for me if I was late.

c. Ann said not to wait for her if she was late.

d. Ann said don't wait for me if I'm late.

Đáp án có trong file tải: Đề luyện tiếng Anh chuyên đề Câu Tường Thuật có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 25.513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm