Trắc nghiệm Câu điều kiện tiếng Anh có đáp án

Câu điều kiện - Conditional Sentences

Bài tập trắc nghiệm Câu điều kiện tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Trắc nghiệm tiếng Anh gồm các dạng bài thường gặp trong các đề thi giúp các bạn không chỉ tổng quát được kiến thức ngữ pháp câu điều kiện quan trọng mà còn tập dượt trước mỗi kì thi. Chúc các bạn học tập hiệu quả.

Exercise 1

1. If it_____ convenient, let's go out for a drink tonight.

a. be

b. is

c. was

d. were

2. If you_____ time, please write to me.

a. have

b. had

c. have had

d. has

3. I shouldn't go there at night if I_____ you.

a. am

b. was

c. be

d. were

4. If I_____ get a pole, I'll go fishing.

a. can

b. could

c. may

d. might

5. If they had enough time, they_____ head south.

a. will

b. can

c. must

d. might

6. If you had the chance, _____ you go fishing?

a. did

b. may

c. would

d. do

7. If you_____ a choice, which country would you visit?

a. have

b. had

c. have had

d. will have

8. If I found a wallet in the street, I_____ take it to police.

a. will

b. should

c. would

d. shall

9. I don't really want to go to their party, but I probably will go. They'd be offended if I_____ go.

a. didn't

b. don't

c. will

d. will not

10. What would you do if you _____ a million pounds?

a. win

b. won

c. will win

d. a and c

11. I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I_____ to bed now.

a. go

b. went

c. had gone

d. would go

12. I_____ that coat if I were you.

a. wouldn’t buy

b. didn’t buy

c. don't buy

d. won't buy

13. If you_____ here yesterday, you_____ me.

a. were/would meet

b. had been/ would meet

c. were/ would have met

d. had been/ would have met

14. If I was offered the job, I think I _____ it.

a. take

b. will take

c. would take

d. would have taken

15. I would be very surprised if he_____

a. refused

b refused

c. had refuse

d. would refuse

16. Many people would be out of work if that factory_____ down.

a. closes

b. closed

c. had closed

d. would close

17. If she sold her car, she_____ much money.

a. gets

b. will get

c. would get

d. would have got

18. They would be disappointed if we_____

a. hadn’t come

b. wouldn't come

c. don't come

d. didn't come

19. Would George be angry if I_____ his bicycle without asking?

a. take

b. took

c. had taken

d. would take

20. She_____ terribly upset if I lost thing ring.

a. will be

b. would be

c. were

d. had been

Trên đây là Bài tập về câu điều kiện có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
39 27.196
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm