Bài tập trọng âm lớp 12 có đáp án

Bài tập Trọng âm tiếng Anh lớp 12 có đáp án

Bài tập Chọn từ có cách đánh trọng âm khác lớp 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 phổ biến nhất do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài tập Word stress có đáp án bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 khác nhau giúp các em ôn tập quy tắc đánh trọng âm khác hiệu quả.

Tài liệu bài tập tiếng Anh 12 do VnDoc.com tự biên soạn, KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

I. Choose the word that has main stress placed differently from the others

1.  A. benefit B. badminton C. beverage D. ambition

2.  A. Government B. Technical C. Parallel D. Understand

3.  A. Copy B. Remove C. Notice D. Cancel

4.  A. donation B. celebrate C. confidence D. constancy

5.  A. financial B. competent C. commitment D. commercial

6.  A. September B. commence C. national D. opponent

7.  A. integral B. terrific C. museum D. cathedral

8.  A. mechanism B. minority C. eradicate D. alternative

9.  A. Concert B. License C. Conserve D. Lantern

10.  A. popular B. dangerous C. environment D. applicant

11.  A. genuine B. kangaroo C. confidence D. fortunate

12.  A. peninsula B. appreciate C. sympathetic D. ambitious

Mark the word that differs from the other three in the position of primary stress

1. A. diverse B. nonsense C. purchase D. leopard

2. A. relation B. summary C. arrange D. eliminate

3. A. Preface B. Famous C. Mountain D. Believe

4. A. university B. sociology C. examination D. geographical

5. A. professor B. typical C. accountant D. develop

6. A. eliminate B. eventually C. inhabitant D. intervention

7. A. furnish B. tonight C. promise D. reason

8. A. popular B. position C. horrible D. positive

9. A. discipline B. counterpart C. supportive D. signature

10. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious

11. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan

12. A. attend B. option C. percent D. become

ĐÁP ÁN

I. Choose the word that has main stress placed differently from the others

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - B; 6 - C;

7 - A; 8 - A; 9 - C; 10 - C; 11 - B; 12 - C;

Mark the word that differs from the other three in the position of primary stress

1 - C; 2 - B; 3 - D; 4 - C; 5 - B; 6 - D;

7 - B; 8 - B; 9 - C; 10 - C; 11 - C; 12 - B;

Trên đây là Bài tập Trọng âm tiếng Anh lớp 12 có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 584
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm