Bài tập Phát âm lớp 12 có đáp án

Bài tập Phát âm tiếng Anh lớp 12 có đáp án

Bài tập Chọn từ có cách phát âm khác lớp 12 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 phổ biến nhất do VnDoc.com cập nhật và đăng tải. Bài tập Phonetics có đáp án bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 khác nhau giúp các em ôn tập cách làm dạng bài Tìm từ có cách phát âm khác hiệu quả.

Tài liệu bài tập tiếng Anh 12 do VnDoc.com tự biên soạn, KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

I. Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. missed B. decided C. stopped D. walked

2. A. large B. vegetable C. angry D. gem

3. A. descend B. decent C. delicious D. percentage

4. A. comb B. plumb C. climb D. disturb

5. A. machine B. choice C. cheap D. change

6.  A. Grammar B. Damage C. Mammal D. Drama

7.  A. Cough B. Tough C. Though D. Enough

8. A. Manure B. Mature C. Pure D. Nature

9. A. degree B. critical C. fertile D. minimum

10. A. talks B. takes C. decides D. completes

11. A. stool B. bamboo C. good D. loose

12.  A. Exhaust B. Vehicle C. Honest D. Homestay

II. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1. A. Think B. Thank C. Theater D. Therefore

2. A. Facilitate B. Combination C. Encouraging D. Nature

3. A. Sandwich B. Handkerchief C. Mischievous D. Children

4. A. bushes B. buses C. lorries D. charges

5. A. House B. Horse C. Please D. Cause

6. A. Near B. Hear C. Appear D. Bear

7. A. Feather B. Cheater C. Leather D. Weather

8. A. choice B. achieve C. each D. Chemistry

9. A. Although B. Plough C. Cough D. Eventhough

10. A. interfered B. approached C. established D. sacrificed

11. A. eventually B. invention C. preparation D. initiate

12. A. muddy B. punctual C. studious D. culture

ĐÁP ÁN

I. Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1 - B; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - A; 6 - D;

7 - C; 8 - D; 9 - C; 10 - C; 11 - C; 12 - D;

II. Choose the word which has the underlined part is pronounced differently.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 6 - B;

7 - B; 8 - D; 9 - C; 10 - C; 11 - D; 12 - C;

Trên đây là Bài tập Phát âm tiếng Anh lớp 12 có đáp án.

Đánh giá bài viết
1 418
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm