Lý thuyết và Bài tập có đáp án về câu hỏi đuôi tiếng Anh

Tổng hợp lý thuyết và bài tập câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh

Câu hỏi đuôi tiếng Anh là một trong dạng ngữ pháp khá khó đối với người học nhưng nó lại xuất hiện với tần suất rất nhiều trong mỗi kì thi. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn, VnDoc.com đem đến cho các bạn Lý thuyết và Bài tập có đáp án về câu hỏi đuôi tiếng Anh. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Câu hỏi đuôi là gì?

Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh đặc biệt là trong bài thi TOEIC hay tiếng Anh giao tiếp, dạng một câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật. Câu trả lời dạng YES/ NO nhưng mang sắc thái ý nghĩa khác nhau.

Ex: They are student, aren’t they?

Có một chú ý là nếu người hỏi xuống giọng ở cuối câu hỏi thì thực sự họ không muốn hỏi mà là đang trông chờ người ta đồng ý với điều mình nói. Khi lên giọng ở cuối câu hỏi thì mới là một câu hỏi thật sự và bạn muốn nhận được câu trả lời.

Cấu trúc câu hỏi đuôi trong tiếng anh

* Đối với động từ thường (ordinary verbs)

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

S + V(s/ es/ ed/ 2)….., don’t/ doesn’t/ didn’t + S?

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

S + don’t/ doesn’t/ didn’t + V….., do/ does/ did + S?

Hiện tại đơn với TO BE:

- He is handsome, is he? = Anh ấy đẹp trai, đúng không?

- You are worry, aren’t you? = Bạn đang lo lắng, phải không?

Hiện tại đơn động từ thường: mượn trợ động từ DO hoặc DOES tùy theo chủ ngữ

- They like me, don’t they?

- She loves you, doesn’t she?

Thì quá khứ đơn với động từ thường: mượn trợ động từ DID, quá khứ đơn với TO BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?

- He was friendly, wasn’t he?

Thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAVE hoặc HAS

- They have left, haven’t they?

- The rain has stopped, hasn’t they?

Thì quá khứ hoàn thành hoặc quá khứ hoàn thành tiếp diễn: mượn trợ động từ HAD:

- He hadn’t met you before, had he ?

Thì tương lai đơn

- It will rain, won’t it?

Hãy chú ý tới ý nghĩa của “yes và no” trong câu trả lời đối với câu hỏi phủ định:

- You’re not going out today, are you? (Hôm nay bạn không đi chơi phải không?)

- (=Yes, I am going out) Có. (= Có, tôi có đi chơi)

- (=No, I am not going out) Không. (= Không, tôi không đi chơi)

* Đối với động từ đặc biệt (special):

Là các động từ khi chuyển sang câu phủ định ta thêm NOT vào sau động từ, khi chuyển sang nghi vấn đưa chính động từ này lên trước chủ ngữ.

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

S + special verb….. , special verb + not + S?

Ex: You are a student, aren’t you?

She has just bought a new bicycle, hasn’t she?

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

S + special verb + not….., special verb + S?

Eg: You aren’t a student, are you?

She hasn’t bought a new bicycle, has she?

* Đối với động từ khiếm khuyết (modal verbs)

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

S + modal verb…………., modal verb + not + S?

Eg: He can speak English, can’t he?

Lan will go to Hue next week, won’t she?

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

S + modal verb + not…………., modal verb + S?

Ex: He can’t speak English, can he?

Lan won’t go to Hue next week, will she?

Cấu trúc câu hỏi đuôi dạng đặc biệt trong tiếng anh

* Câu giới thiệu dùng “I am”, câu hỏi đuôi là “aren’t I”

Eg: I am a student, aren’t I?

* Câu giới thiệu dùng Let’s, câu hỏi đuôi là “Shall we”

Eg: Let’s go for a picnic, shall we?

* Chủ ngữ là những đại từ bất định “Everyone, someone, anyone, no one, nobody…” câu hỏi đuôi là “they”

Eg: Somebody wanted a drink, didn’t they?

Nobody phoned, did they?

* Chủ ngữ là “nothing” thì câu hỏi đuôi dùng “it”. Và Nothing là chủ ngữ có nghĩa là mệnh đề giới thiệu đang ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định.

Eg: Nothing can happen, can it?

* Trong câu có các trạng từ phủ định và bán phủ định như: never, seldom, hardly, scarely, little… thì câu đó được xem như là câu phủ định – phần hỏi đuôi sẽ ở dạng khẳng định

Eg: He seldom drinks wine, does he?

* Câu đầu có It seems that + mệnh đề, lấy mệnh đề làm câu hỏi đuôi

Eg: It seems that you are right, aren’t you ?

* Chủ từ là mệnh đề danh từ, dùng “it” trong câu hỏi đuôi

Eg: What you have said is wrong, isn’t it ?

Why he killed himself seems a secret, doesn’t it ?

* Sau câu mệnh lệnh cách (Do…/ Don’t do v.v… ), câu hỏi đuôi thường là … will you?:

Eg: Open the door, will you?

Don’t be late, will you?

* Câu đầu là I WISH, dùng MAY trong câu hỏi đuôi

Eg: I wish to study English, may I ?

* Chủ từ là ONE, dùng you hoặc one trong câu hỏi đuôi

Eg: One can be one’s master, can’t you/ one?

* Câu đầu có MUST, must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau

Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t

Eg: They must study hard, needn’t they?

Trong ngữ pháp tiếng anh, Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must Ex: You mustn’t come late, must you ? Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must Ex: He must be a very intelligent student, isn’t he? (Anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)

Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ (trong công thức must +have+ p.p) : => dùng là have/ has Ex: You must have stolen my bike, haven’t you? (Anh/chị chắc hẳn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)

Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Câu 1.

He sometimes reads the newspaper, ..................?

You are Indian, ..................?

They had a nice weekend, ..................?

Peggy didn't use the pencil, ..................?

Mary has answered the teacher's question, ..................?

The boy is from Turkey, ..................?

Sue wasn't listening, ..................?

Andrew isn't sleeping, ..................?

Tom and Maria will arrive at Heathrow, ..................?

She has a brother, ..................?

Câu 2:

He's been to Texas, ..................?

Dogs like meat, ..................?

There are some apples left, ..................?

I'm late, ..................?

Let's go, ..................?

Don't smoke, ..................?

He does sing in the bathroom, ..................?

He'll never know, ..................?

I think he's from India, ..................?

Lovely day today, ..................?

Câu 3.

She is collecting stickers, .................?

We often watch TV in the afternoon, .................?

You have cleaned your bike, .................?

John and Max don't like maths, .................?

Peter played handball yesterday, .................?

They are going home from school, .................?

Mary didn't do her homework last Monday, .................?

He could have bought a new car, .................?

Kevin will come tonight, .................?

I'm clever, .................?

Câu 4

1. We should call Rita, _______?

a. should we

b. shouldn't we

c. shall we

d. should not we

2. Monkeys can's sing______?

a. can they

b. can’t they

c. can it

d. can't it

3. These books aren't yours, ____?

a. are these

b. aren't these

c. are they

d. aren’t they

4. That's Bod's_____?

a. is that

b. isn’t that

c. are they

d. aren’t they

5. No one died in the accident, _____? (British English)
a. didn’t they

b. did he

c. didn't he

d. did they?

6. I'm right, _____?

a. aren't I

b. amn't I

c. isn't I

d. not I am

7. They never came to class late, and ____________.

a. neither did we

b. so did we

c. we did either

d. neither we did

8. My wife had never been to Hue, an _____I.

a. never have

b. so did we

c. we did either

d. neither we did

9. They are studying pronunciation with Mr. Brown, _____?

a. are they

b. aren’t they

c. do they

d. don’t they

10. She should have obeyed her parents, _____ she?

a. should

b. should have

c. shouldn't have

d. shouldn't

11. My father doesn’t speak Chinese, and_____

a. my mother does neither

b. my mother doesn't too

c. neither does my mother

d. so doesn’t my mother

12. The air-hostess knows the time she has been here, _____
a. does she

b. isn’t it

c. doesn’t she

d. did she

13. This is the second time she has been here, _____?

a. has she

b. hasn't she

c. isn’t this

d. isn't it

14. They must do as they are told, _____
a. so must I

b. I must either

c. I do too

d. I am too

15. 'I don’t like strong coffee' 'No, _____"

a. I don't too

b. either don't I

c. me either

d. neither don't I

16. He hardly has anything nowadays, _____?
a. has he

b. doesn’t he

c. does she

d. hasn't she

17. You've never been in Italy, _____?

a. haven’t you

b. have you

c. been you

d. had you

18. Sally turned in her report, _____?

a. had she

b. did she

c. hadn't see

d. didn’t she

19. You have a ticket to the game, _____?
a. do you

b. haven't you

c. don't you

d. have you

20. Tom knows Alice Reed, _____?

a. doesn't he

b. does he

c. is he

d. isn’t he

21. Your brother's here, ____?

a. is he

b. are he

c. isn't he

d. aren't he

22. That was Ann on the phone, ____?

a. was it

b. was that

c. wasn't that

d. wasn't it

23. Tom didn't see her, ____?

a. did Tom

b. did he

c. do Tom

d. does he

24. Mary wasn't angry, ____?

a. was she

b. is she

c. wasn't she

d. was Mary

25. Susan doesn't like oysters, ____?

a. did she

b. does she

c. doesn't she

d. she does

Đáp án Bài tập câu hỏi đuôi tiếng Anh

Câu 1.

doesn't he?

aren't you?

didn't they?

did she?

hasn't she?

isn't he?

was she?

is he?

won't they?

doesn't she?

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
7 14.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm