Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Talk about your future career

Write a paragraph about a dream job

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói, viết tiếng Anh khác nhau về công việc mơ ước. Mời các bạn tham khảo.

Talk about your future career

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Talk about your dream job doctor số 1

I have a dream about my job in the future, it's a doctor. I want to be a doctor because I want help the people who suffer from fatal diseases. There is a man did inspires to me to become a doctor. I met him when I went to the zoo with my friend. I remembered that I did run to fast and then fall down. The man ran to me and helped me not hurt again. At that time, I really admired him and wanted to become a doctor. I understand that to achieve my dream, I have to study hard and learn at least 11 years or even almost my all life. However, I won’t give up my dream, I will try my best to become a good doctor.

Bài dịch

Tôi có ước mơ về công việc của tôi trong tương lai đó là trở thành bác sĩ. Tôi muốn trở thành bác sĩ bởi vì tôi muốn giúp đỡ những người mắc bệnh hiểm nghèo. Có một người đàn ông đã truyển cảm hứng cho tôi trở thành bác sĩ. Tôi đã gặp ông ấy khi tôi đi chơi công viên với bạn. Tôi nhớ rằng tôi đã chạy rất nhanh và bị ngã. Người đàn ông ấy đã chạy tới phía tôi và giúp tôi băng bó vết thương. Lúc đó, tôi thực sự ngưỡng mộ ông và muốn trở thành bác sĩ. Tôi hiểu rằng để đạt ước mơ, tôi phải học tập chăm chỉ và học ít nhất là 11 năm hay thậm chí là cả đời, Tuy nhiên tôi sẽ không từ bỏ ước mơ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình

Nói về nghề cảnh sát bằng tiếng Anh số 2

Societу todaу haѕ a lot of bad guуѕ ᴡho break the laᴡ. Thiѕ iѕ ѕomething that haѕ a negatiᴠe impact on people and ѕocietу. Therefore, I would like to become a policeman to catch criminalѕ. I knoᴡ that being a cop iѕ ᴠerу demanding. The career not only requires a good health but aslo intelligence. Hoᴡeᴠer, I uѕe it aѕ a motiᴠation to ѕtriᴠe to ѕtudу eᴠerу daу. I ᴡill ᴡork hard to achieᴠe mу goalѕ in the future. I ᴡill definitelу become a good policeman to help the countrу.

Bài dịch

Xã hội ngàу naу có rất nhiều kẻ хấu ᴠi phạm pháp luật. Đâу là một điều có tác động tiêu cực ảnh hưởng tới con người ᴠà хã hội. Vì ᴠậу, ước mơ của tôi là được trở thành một cảnh ѕát để truу bắt tội phạm. Tôi biết rằng để trở thành một cảnh ѕát đòi hỏi уêu cầu rất cao. Công việc này không chỉ yêu cầu một sức khỏe tốt mà còn là sự thông minh. Tuу nhiên, tôi lấу đó làm động lực để phấn đấu học tập mỗi ngàу. Tôi ѕẽ cố gắng để đạt được mục tiêu của bản thân trong tương lai. Tôi nhất định ѕẽ trở thành một cảnh ѕát giỏi giúp ích cho đất nước.

Đoạn văn viết về nghề giáo viên bằng tiếng Anh số 3

I’ve always dreamed of becoming a teacher. Many my friends ask me that why I choose teaching. The reason is that I love children so much. I want to take care of them, teach them how to read, how to write, how to listen and show them the beautiful things of this life. Teaching is also similar to growing a tree up, you must have patient, carefulness and passion. Another important reason making me choose this job is my parents. They hope that I can achieve their dream. To make my dream come true, I am trying to complete the program in my university with the best result. In the future, I will become a good teacher.

Bài dịch

Tôi luôn ước mơ trở thành giáo viên. Nhiều người bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại lựa chọn việc dạy học. Bởi lẽ tôi yêu quý trẻ con, tôi muốn chăm sóc chúng, muốn dạy chúng cách đọc, cách viết, cách lắng nghe và chỉ cho chúng những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Dạy học giống như trồng một cái cây vậy, bạn phải có sự kiên nhẫn, cẩn thận và niềm đam mê. Lý do quan trọng khác khiến tôi lựa chọn công việc này là bố mẹ tôi. Họ hy vọng tôi có thực hiện được ước mơ của họ. Để biến ước mơ thành hiện thực, tôi đang nỗ lực hoàn thành trên trường đại học với kết quả tốt nhât. Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một giáo viên tốt.

Viết về nghề kỹ sư bằng tiếng Anh số 4

I love being an architect very much. When I was a little boy, my hobby was drawing different houses. I am intereseted in designing buildings; therefore, I am going to study at an architectural university. To become a successful architect, it requires many hard and soft skills such as math and engineering skills, leadership skills, communication skills and so on. However, I never give up my dream. I always try my best to achieve my goals in the future.

Bài dịch

Tôi rất thích trở thành một kiến trúc sư. Khi tôi còn là một cậu bé, sở thích của tôi là vẽ những ngôi nhà khác nhau. Tôi đang quan tâm đến việc thiết kế các tòa nhà; do đó, tôi sẽ học tại một trường đại học kiến trúc. Để trở thành một kiến trúc sư thành công, đòi hỏi nhiều kỹ năng cứng và mềm như kỹ năng toán học và kỹ thuật, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, v.v. Tuy nhiên, tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình trong tương lai.

Viết về ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá bằng tiếng Anh số 5

I would like to become a football player who plays in many championships and tournaments. I wil play with my teammates to win over the opponent in football matches. Moreover, I am supposed to win the trophy for the team and for my country. That’s exactly how I earn my living. To do a good job as a football player, I must have the perfect physical health to play anywhere, under whatever weather conditions. More than that, this job specifically requires a strong teamwork spirit as no one wins this game alone. Knowing how to collaborate with others leads to an absolute victory. I hope my dream will come true.

Bài dịch

Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá thi đấu ở nhiều giải vô địch. Tôi sẽ thi đấu cùng với các đồng đội để chiến thắng đối thủ trong các trận đấu bóng đá. Hơn nữa, tôi phải giành được danh hiệu cho đội và cho đất nước của tôi. Đó chính xác là cách tôi kiếm sống. Để làm tốt công việc của một cầu thủ bóng đá, tôi phải có một sức khỏe thể chất hoàn hảo để thi đấu ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Hơn thế nữa, công việc này đặc biệt đòi hỏi tinh thần đồng đội mạnh mẽ vì không ai chiến thắng trò chơi này một mình. Biết phối hợp với người khác để giành thắng lợi tuyệt đối. Tôi hy vọng giấc mơ của tôi sẽ trở thành sự thật.

Viết đoạn văn ngắn nói về ước mơ làm luật sư bằng tiếng Anh số 6

Becoming a lawyer is my biggest dream. Everyone will have different career dreams, I have thought about it many times as well. And finally, I choose a lawyer as my target in the future. To be honest, there are many reasons why I choose a lawyer as my future job. First, I happened to be watching a lawyer program. They can protect the interests of the poor, bring justice to the innocent, … I see that this is very wonderful and right. They can stand up for others because of the truth and truth in life. Second, if I become a lawyer, I can also protect my family and the people I love. Therefore, in order to fulfill my dream, I tried hard to get into Law University. After that, I will aim to graduate with a good diploma. I know that lawyers are a high-pressure field with many challenges. But I love and will forever choose this job. I will fulfill my life’s dream!

Bài dịch

Trở thành luật sư là ước mơ lớn nhất của tôi. Mỗi người sẽ có những ước mơ về nghề nghiệp khác nhau, tôi cũng đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Và cuối cùng, tôi chọn luật sư là mục tiêu phấn đấu của bản thân trong tương lai. Thành thật mà nói, có rất nhiều lý do vì sao tôi lại chọn luật sư là công việc tương lai của bản thân. Thứ nhất, tôi tình cờ đã xem một chương trình về luật sư. Họ có thể bảo vệ quyền lợi của những người nghèo, đòi lại sự công bằng dành cho những người vô tội,… Tôi thấy rằng đó là điều vô cùng tuyệt vời và đúng đắn. Họ có thể đứng lên bảo vệ người khác vì sự thật và lẽ phải trong cuộc sống. Thứ hai, nếu trở thành một luật sư, tôi còn có thể bảo vệ gia đình và người tôi yêu thương. Chính vì vậy, để có thể thực hiện giấc mơ của mình, tôi đã cố gắng chăm chỉ để thi vào trường Đại Học Luật. Sau đó, tôi sẽ đặt mục tiêu ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Tôi biết, luật sư là một lĩnh vực đòi hỏi tính áp lực cao với nhiều thách thức. Nhưng tôi yêu và sẽ mãi lựa chọn công việc này. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của đời tôi!

Viết về công việc tương lai làm nhân viên kinh doanh số 7

Since I was a kid, my friends often asked me about my dream job in the future, I thought and always wanted to be in business. Salesperson or open a store selling a certain product. The reason I like doing business so much is because my dad is an extremely good businessman. I’ve always admired him. Now, in addition to studying, I also research more materials and read books to understand more about different ways of selling. I like the time I spend sitting with my dad talking about customer needs, the market or how to handle arising problems. This is a job I’ve always dreamed of. I will strive to become a good businessman in the future.

Bài dịch

Từ lúc bé, bạn bè thường hỏi tôi về công việc mơ ước trong tương lai, tôi đã nghĩ và luôn muốn được làm ngành nghề kinh doanh. Nhân viên bán hàng hoặc tự mở cửa hàng kinh doanh một mặt hàng sản phẩm nào đó. Lý do tôi thích làm ngành nghề kinh doan đến vậy, bởi vì bố tôi là một người kinh doanh cực kỳ giỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ ông ấy. Hiện tại, ngoài việc học tôi cũng tìm tòi thêm các tài liệu và đọc sách để hiểu hơn về các cách bán hàng khác nhau. Tôi thích những khoảng thời gian được ngồi cùng bố trao đổi về nhu cầu khách hàng, thị trường hay cách xử lý những vấn đề phát sinh. Đây là một công việc mà tôi luôn mơ ước. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành một doanh nhân giỏi trong tương lai.

Đoạn văn về nghề nghiệp bằng tiếng Anh số 8

My dream career in the future is to become a lawyer. The legal profession has always captivated me with its ability to advocate for justice and uphold the rights of individuals in society. As a lawyer, I am eager to work diligently to ensure fairness and equality prevail. I will use my knowledge of the law to provide expert advice, represent clients, and navigate complex legal proceedings. I am motivated to make a positive impact by fighting for the underprivileged and voiceless, striving for a more just and equitable world. With strong research skills, persuasive communication, and a commitment to ethical practices, I am dedicated to becoming a trusted and respected advocate for my clients and the principles of justice.

Bài dịch

Công việc ước mơ trong tương lai của tôi là trở thành một luật sư. Nghề luật luôn hấp dẫn tôi bởi khả năng vận động cho công lý và đề cao quyền lợi của các cá nhân trong xã hội. Với tư cách là một luật sư, tôi háo hức làm việc chăm chỉ để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng được áp dụng. Tôi sẽ sử dụng kiến thức về luật của mình để đưa ra lời khuyên chuyên môn, đại diện cho khách hàng và điều hướng các thủ tục pháp lý phức tạp. Tôi có động lực để tạo ra tác động tích cực bằng cách đấu tranh cho những người kém may mắn và không có tiếng nói, phấn đấu vì một thế giới công bằng và bình đẳng hơn. Với kỹ năng nghiên cứu vững chắc, khả năng giao tiếp thuyết phục và cam kết thực hành đạo đức, tôi tận tâm trở thành người ủng hộ đáng tin cậy và được tôn trọng cho khách hàng của mình cũng như các nguyên tắc công lý.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Đoạn văn Tiếng Anh về công việc trong tương lai. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập

Đánh giá bài viết
21 76.729
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm