Writing about the roles of teenagers in the future

Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai bằng Tiếng Anh

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Changing roles in our Society Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết đoạn văn vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai.

Writing about the roles of teenagers in the future

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

What is the role of teenager in society - Bài viết số 1

Teenagers, the future of a country, play an essential role in our society because of some reasons. First, thanks to the development of society, the young class has a chance to raise their voice and express their opinions. They will not depend on the adults when getting into troubles. They can solve the problem themselves. Morevoer, they also creative when they can invent many techonology products that make our life easier. Therefore, the roles of teenagers is very important. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation. Teenagers should have an ideal of true living to help them orient for the future.

Bài dịch

Thanh thiếu niên, tương lai của một đất nước, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội của chúng ta bởi vì một số lý do. Thứ nhất, nhờ sự phát triển của xã hội, lớp trẻ có cơ hội được cất lên tiếng nói, bày tỏ ý kiến của mình. Họ sẽ không phụ thuộc vào người lớn khi gặp rắc rối. Họ có thể tự giải quyết vấn đề. Hơn nữa, họ cũng rất sáng tạo khi có thể phát minh ra nhiều sản phẩm công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Vì vậy, vai trò của lứa tuổi thanh thiếu niên rất quan trọng. Sự thịnh vượng của một quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên hãy có lý tưởng sống chân chính để giúp mình định hướng cho tương lai.

Đoạn văn vai trò thanh niên bằng tiếng Anh - Bài viết số 2

In the past, people didn't think children will be ones building a country. However, in the future, this view will changed. Teenagers are the next generation, who will be controlling and running the world someday. As a result, teenagers play an important role in society. What they do, what they accomplish, what they are exposed to has every effect on, not only our personal future, but the future of society as a whole. If they develop well, study hard and are always creative, their community will be getting more and more modern. Clearly, every generation grows up in a completely distinct world. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation. As teenagers, we need to have faith and power within ourselves. We need to have initiative. We are in charge of the future generations. If we don’t make a change ourselves, how will improvements in society occur?

Bài dịch

Trong quá khứ, mọi người không nghĩ là trẻ em là những người xẽ xây dựng đất nước sau này. Tuy nhiên, trong tương lai, quan điểm này sẽ thay đổi. Thanh thiếu niên là thế hệ kế tiếp, người sẽ kiểm soát và điều hành thế giới một ngày nào đó. Như vậy, thanh thiếu niên đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Những gì họ làm, những gì họ đạt được, những gì họ tiếp xúc có tất cả tác động, không chỉ riêng tương lai của chúng ta, mà còn là tương lai của toàn xã hội. Nếu họ phát triển tốt, học tập chăm chỉ và luôn sáng tạo, cộng đồng của họ ngày càng trở nên hiện đại. Rõ ràng, mỗi thế hệ đã lớn lên trong một thế giới riêng biệt. Sự thịnh vượng của một quốc gia trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên của nước đó. Là thanh thiếu niên, chúng ta cần phải có niềm tin và quyền lực trong chính chúng ta. Chúng ta cần có sáng kiến. Chúng ta chịu trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Nếu chúng ta không thực hiện thay đổi bản thân, làm sao để có cải tiến trong xã hội?

Vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai bằng tiếng Anh số 3

In the future adolescents play an important role. Thanks to all walks of life, youth now have the ability to express their opinions. they will have probabilistic choices and not rely so much on adults when they get into trouble. They can solve problems on their own, asking important problems they know what to do. Moreover, they are also very creative when they can invent many technological products that make our lives easier. Therefore, the role of adolescents is very important. The prosperity of a country in the future depends on the teenager generation.

Bài dịch

Trong tương lai thanh thiếu niên đóng một vai trò quan trọng. Nhờ mọi bước đi của xã hội, giới trẻ giờ đây có khả năng bày tỏ quan điểm của mình. Chúng sẽ có những lựa chọn mang tính xác suất và không dựa quá nhiều vào người lớn khi gặp rắc rối. Chúng có thể tự mình giải quyết vấn đề, đặt ra những vấn đề quan trọng mà họ biết phải làm gì. Hơn nữa, chúng còn rất sáng tạo khi có thể phát minh ra nhiều sản phẩm công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Vì vậy, vai trò của thanh thiếu niên là rất quan trọng. Sự thịnh vượng của một đất nước trong tương lai phụ thuộc vào thế hệ thanh thiếu niên.

How do you think the roles of teenagers will change in the future số 4

Teenagers will play a crucial role in shaping the future of our society. As they grow up and become adults, they will be responsible for making important decisions that will impact the world around them. First, teenagers are inovators who are often at the forefront of new ideas and technologies. They have grown up in a world where technology is constantly evolving, and they are comfortable with using it to solve problems and create new solutions. Next, they are educators. As teenagers become more knowledgeable about important issues, they will be able to educate others and raise awareness about key topics. This could include teaching others about climate change, social justice, or other important issues. Overall, teenagers will play a critical role in shaping the future of our society. It is important that we support and encourage them as they develop the skills and knowledge they need to make a positive impact on the world.

Tham khảo thêm: Viết về vai trò của thanh thiếu niên trong tương lai bằng tiếng Anh

Trên đây là Writing about the roles of teenagers in the future, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh.

Đánh giá bài viết
3 28.300
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm