Writing about family routines

Writing about your family daily routines

Nằm trong bộ tài liệu Luyện viết tiếng Anh 10 Global Success theo Unit, Writing unit 1 lớp 10 Family Life bao gồm hướng dẫn cách viết đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống gia đình giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh hiệu quả.

Write about your family routine số 1

My family has four members including my father, my mother, my brother and my. My family rou has a lot of activities to help us learn life skills as well as build family bonds. Firstly, my family always have breakfast together. We often eat sandwiches or noodles and share our whole-day plan while eating together. Secondly, we watch TV together every evening. We watch TV during having dinner and it takes us about 40 minutes. While we watching a film, we often share snacks then we exchange opinions after the film. Thirdly, we visit our grandparents on the second Sunday of the month. When coming to our grandparents’ house, we usually do some housework and have lunch with them. We are always happy together.

Google dịch

Gia đình tôi có bốn thành viên gồm bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Gia đình tôi rou có rất nhiều hoạt động giúp chúng tôi học kỹ năng sống cũng như xây dựng tình cảm gia đình. Thứ nhất, gia đình tôi luôn ăn sáng cùng nhau. Chúng tôi thường ăn bánh mì hoặc mì và chia sẻ kế hoạch cả ngày khi đi ăn cùng nhau. Thứ hai, chúng tôi xem TV cùng nhau vào mỗi buổi tối. Chúng tôi xem TV trong khi ăn tối và chúng tôi mất khoảng 40 phút. Trong khi chúng tôi xem một bộ phim, chúng tôi thường chia sẻ đồ ăn nhẹ sau đó chúng tôi trao đổi ý kiến ​​sau bộ phim. Thứ ba, chúng tôi đi thăm ông bà vào ngày chủ nhật của tuần thứ hai trong tháng. Khi đến nhà ông bà, chúng tôi thường làm một số việc nhà và ăn trưa với họ. Chúng tôi luôn hạnh phúc bên nhau.

Trên đây là Viết đoạn văn về Family life unit 1 tiếng Anh 10 Kết nối tri thức ngắn gọn.

Đánh giá bài viết
1 235
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm