Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về ô nhiễm môi trường. Mời các bạn tham khảo.

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a paragraph about cause and effect of pollution

1. Gợi ý viết bài

Để viết một đoạn văn hoàn chỉnh, đầy đủ ý chúng ta cần:

- Giới thiệu tổng quát vấn đề ôi nhiễm môi trường muốn bàn luận

- Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này

- Hậu quả là gì

- Giải pháp khắc phục

2. Bài viết tham khảo

Ô nhiễm nước số 1

Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. There are some causes of water pollution. The first reason is the daily activities of everyone when somebody disposes the waste in wrong places. Besides, the the operation of the plant also pollutes the water, because industrial waste water has not been treated. Moreover, increasing population is creating many issues but it also plays negative role in polluting the water. It leads to increase in solid waste generation, which is discharged in to rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problems, there should be proper waste disposal system and waste should be treated before entering in to river. Educational and awareness programs should be organized to control the pollution.

Dịch:

Ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà thế giới phải đối mặt ngày nay. Có một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân đầu tiên là do sinh hoạt hàng ngày của mọi người khi ai đó vứt rác không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, vận hành của nhà máy còn gây ô nhiễm nguồn nước, do nước thải công nghiệp chưa được xử lý. Hơn nữa, dân số ngày càng tăng đang tạo ra nhiều vấn đề và nó cũng đóng vai trò tiêu cực trong việc gây ô nhiễm nguồn nước. Nó dẫn đến sự gia tăng phát sinh chất thải rắn, được thải ra sông. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Chúng đang lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần có hệ thống xử lý chất thải thích hợp và chất thải phải được xử lý trước khi đổ ra sông. Các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức nên được tổ chức để kiểm soát ô nhiễm.

Ô nhiễm không khí số 2

Nowadays, big cities are facing with air pollution, one of the most serious global issues. One of the causes is vehicular traffic. The combustion of the automobile fuel whether it is diesel or petrol, that powers a vehicle, leads to the release of poisonous gases released through the exhaust of the vehicle. Smoke generated by factories is also let out into the air leading to pollution. Moreover, the burning of fossil fuels such as coal, as also the burning of wood for cooking, and of farm wastes lead to harmful smoke polluting the air. Air pollution always has bad effects on our life. People around the world are suffering from respiratory and cardiac problems, and diseases such as cancer affecting other organs of the body too. To improve the air quality, people should plant more trees and use pubic transports instead of private vehicles.

Dịch:

Ngày nay, các thành phố lớn đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề toàn cầu đáng bận tâm. Một trong những nguyên nhân là do phương tiện giao thông. Quá trình đốt cháy nhiên liệu ô tô dù là dầu diesel hay xăng đều cung cấp năng lượng cho xe, dẫn đến việc giải phóng các khí độc thải ra qua ống xả của xe. Khói thải của các nhà máy cũng được thải ra không khí dẫn đến ô nhiễm. Hơn nữa, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, cũng như đốt củi để nấu ăn và chất thải nông trại dẫn đến khói độc hại làm ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí luôn có những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta. Mọi người trên khắp thế giới đang bị các vấn đề về hô hấp và tim, và các bệnh như ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể. Để cải thiện chất lượng không khí, mọi người nên trồng thêm nhiều cây xanh và sử dựng phượng tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

Ô nhiễm đất số 3

Soil plays an important role in our life because it is the component where the sources of life like water and sunlight air come together. The pollution of this precious element has now turned into a global problem and not the only country’s concern. Soil pollution can be defined as the increase of persistent toxic elements in the soil like the presence of chemicals, salts, disease-causing agents, radioactive wastes, or anything that changes the soil’s quality and causes an adverse effect in the growth of the plant and on human health. Soil pollution can be reduced by proper regulated waste dumping and by avoiding littering, reduced use and throwing of toxic material, recycling of waste materials, decreasing the use of toxic fertilizers, pesticides, insecticides, and instead opting for organic products, stop deforestation by growing more plants (reforestation). It is our role as students to understand the importance of preserving the purity in soil and saving it from contamination by educating others on the matter through the spreading of awareness.

Dịch:

Đất đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta vì nó là thành phần kết hợp các nguồn sống như nước và không khí ánh sáng mặt trời. Sự ô nhiễm của nguyên tố quý giá này đã trở thành một vấn đề toàn cầu và không phải là mối bận tâm duy nhất của một quốc gia nào đó. Ô nhiễm đất có thể được định nghĩa là sự gia tăng của các yếu tố độc hại khó phân hủy trong đất như hóa chất, muối, tác nhân gây bệnh, chất thải phóng xạ hoặc bất cứ thứ gì làm thay đổi chất lượng đất và gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây trồng và về sức khỏe con người. Ô nhiễm đất có thể được giảm thiểu bằng cách đổ chất thải đúng quy định và bằng cách tránh xả rác, giảm sử dụng và ném vật liệu độc hại, tái chế vật liệu phế thải, giảm sử dụng phân bón độc hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, và thay vào đó chọn các sản phẩm hữu cơ, ngừng phá rừng bằng cách trồng trọt nhiều thực vật hơn (trồng lại rừng).Với vai trò là một học sinh, chúng ta phải hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn độ tinh khiết trong đất và tránh ô nhiễm bằng cách giáo dục, đưa những thông tin chính xác cho những người khác về vấn đề này thông qua việc truyền bá nhận thức.

Ô nhiễm tiếng ồn số 4

Noise pollution is one of the most serious global issues. It is generally defined as regular exposure to elevated sound levels that may lead to adverse effect in humans or other living organisms. There are many causes leading noise pollution such as construction activities, noise from transportation or industrial buildings and so on. Noise has a direct effect on human hearing and if exposed to noise for a long time, it will be easy to lose hearing, affecting the nervous system and health of each person. Noise pollution also causes memory loss, high blood pressure, and severe mental effects. To reduce the problem, strict legislative measures need to be enforced to curb the menace of noise pollution. More specifically, noise standards should be strictly followed in all forms of activities.

Bài dịch

Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu. Nó thường được định nghĩa là sự tiếp xúc thường xuyên với mức âm thanh cao có thể dẫn đến tác dụng phụ đối với con người hoặc các sinh vật sống khác. Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn hàng đầu như hoạt động xây dựng, tiếng ồn từ giao thông vận tải hoặc các tòa nhà công nghiệp, v.v. Tiếng ồn có ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác của con người và nếu tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài sẽ rất dễ bị suy giảm thính lực, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và sức khỏe của mỗi người. Ô nhiễm tiếng ồn còn gây giảm trí nhớ, cao huyết áp, ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần. Để giảm thiểu vấn đề này, Các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt cần được thực thi để hạn chế sự đe dọa của ô nhiễm tiếng ồn. Đặc biệt hơn, các tiêu chuẩn về tiếng ồn cần được tuân thủ nghiêm ngặt trong mọi hình thức hoạt động.

Write about air pollution số 5

Air pollution is one of the most concerning problems in our society. Air pollution means mixing of external hazardous gases and particulate matter in the air. The main cause of air pollution is that the number of vehicle has increased tremendously, hence the emission level has also gone up. Next, the smoke coming out of factories or the poisonous gases coming out of chemical factories are polluting the air. These causes bring many danger for the people’s health. These children tend to have a high possibility of respiratory diseases as compared to other children. It is also affecting the animals as well. It causes acid rains which leads to the death of a lot of animals and marine creatures. In conclustion,if we need our future generations to grow up in a healthy environment, then we need to take the steps to protect environment.

Bài dịch

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất trong xã hội của chúng ta. Ô nhiễm không khí có nghĩa là sự trộn lẫn các khí độc hại bên ngoài và các hạt vật chất trong không khí. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là do số lượng phương tiện tăng lên rất nhiều, do đó mức độ phát thải cũng tăng lên. Tiếp đến, khói bụi từ các nhà máy hay khí độc thải ra từ các nhà máy hóa chất đang làm ô nhiễm không khí. Những nguyên nhân này mang lại nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Những đứa trẻ này thường có khả năng mắc các bệnh về đường hô hấp cao hơn so với những đứa trẻ khác. Nó cũng ảnh hưởng đến động vật. Nó gây ra mưa axit dẫn đến cái chết của rất nhiều động vật và sinh vật biển. Tóm lại, nếu chúng ta muốn các thế hệ tương lai của chúng ta lớn lên trong một môi trường lành mạnh, thì chúng ta cần thực hiện các bước để bảo vệ môi trường.

Write about light pollution số 6

Light pollution, one of the most serious global issues, has negative consequences for the environment and human health. One of the primary causes of light pollution is the use of outdoor lighting that is poorly designed or unnecessarily bright. For example, streetlights that emit light in all directions, instead of just downwards, can contribute significantly to light pollution. Similarly, floodlights and other types of outdoor lighting that are excessively bright can have a similar effect. Light pollution has negative impacts. It increases energy consumption, disrupts the ecosystem and wildlife and harms human health. To address light pollution, individuals and communities can take a number of steps. For instance, turning off unnecessary lights at night and using motion sensors to control lighting can also be effective strategies. Overall, reducing light pollution is an important issue that requires action at both the individual and community level to protect our environment and health.

Bài dịch

Ô nhiễm ánh sáng, một trong những vấn đề toàn cầu nghiêm trọng nhất, có những hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe con người. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm ánh sáng là việc sử dụng ánh sáng ngoài trời được thiết kế kém hoặc quá sáng đến độ không cần thiết. Ví dụ, đèn đường phát ra ánh sáng theo mọi hướng, thay vì chỉ hướng xuống dưới, có thể góp phần đáng kể vào ô nhiễm ánh sáng. Tương tự, đèn pha và các loại đèn chiếu sáng ngoài trời khác quá sáng cũng có thể gây ra tác động tương tự. Ô nhiễm ánh sáng có tác động tiêu cực. Nó làm tăng tiêu thụ năng lượng, phá vỡ hệ sinh thái và động vật hoang dã và gây hại cho sức khỏe con người. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm ánh sáng, các cá nhân và cộng đồng có thể thực hiện một số bước. Ví dụ, tắt đèn khi không cần thiết vào ban đêm và sử dụng cảm biến chuyển động để điều khiển ánh sáng cũng có thể là những biện pháp hiệu quả. Nhìn chung, giảm ô nhiễm ánh sáng là một vấn đề quan trọng đòi hỏi hành động ở cả cấp độ cá nhân và cộng đồng để bảo vệ môi trường và sức khỏe của chúng ta.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
29 61.316
Sắp xếp theo

    Luyện viết tiếng Anh

    Xem thêm