Write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence Skills Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết một đoạn văn/ bài văn về Robot bằng tiếng Anh cũng như lợi ích và tác hại của việc sử dụng Robot trong cuộc sống.

3. Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3. Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong bài tập 2 và 3.

Outline

Introduction

• robots have been widely used in the food industry and medicine

• they have advantages and disadvantages

Body

• advantages: robots can replace human workforce; they complete tasks faster and mor precisely than humans

• disadvantages: they become useless by power failure; they can be taken control by hackers to do bad things

Conclusion

• replace humans in stressful and dangerous work

• the advantages outweigh the disadvantages

USEFUL LANGUAGE

On the one hand On the other hand

to dispense prescriptions

robotic pharmacist

Write a paragraph about advantages and disadvantages of robots - Bài viết số 1

Intelligent Robots play a vital role in modern days. Besides benefits, we must consider disadvantages when using them.

First, look at the most positive points. Thanks to robots and A.I technology, the number of workforce can be reduced but the production even increases more, especially in the manufacturing industry. The robots can perform the tasks faster than the humans and much more consistently and accurately. They can work at places 24/7 without any salary and food. Additionally, they don’t get bored. In medicine, they helps doctors to diagnose diseases, do the surgeries, especially tiny surgeries with highest accuracy. In some hospitals, the robotic pets can help the patients with depression and they keep them active.

On the contrary, robots bring about some troubles. First and for most, training is needed to operate the system, so we need to pay for scientists and trainees, maintenance and reparation expenditure, which raise the cost overall. Another point I’d like to mention is the machine malfunction, which creates lots of troubles and confusions, and even sometimes lead to unexpected accidents. It’s reported that a robot in a car manufacturing factory killed a worker. This results in a worrisome of people using A.I for medical purposes. Furthermore, the robots are not able to act any different from what they are programmed to do. With the heavy application of robots, the humans may become overly dependent on the machines, losing their mental capacities. If the control of robots goes in the wrong hands, the robots may cause the destruction.

In conclusion, I suppose that we need to take advantages of A.I to make our life better, but remember its dangers and risks to take precaution timely.

Dịch:

Robot thông minh đóng một vai trò quan trọng trong thời hiện đại ngày nay. Ngoài lợi ích, chúng ta phải xem xét những bất lợi khi sử dụng chúng.

Trước tiên, hãy nhìn vào những điểm tích cực nhất. Nhờ robot và công nghệ A.I, số lượng lao động có thể giảm xuống nhưng năng suất thậm chí còn tăng nhiều hơn, đặc biệt là trong ngành chế tạo. Các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn con người và hơn nữa một cách nhất quán và chính xác. Chúng có thể làm việc tại các địa điểm 24/7 mà không cần có lương hay thực ăn. Ngoài ra, chúng không cảm thấy buồn chán. Trong y học, chúng giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật, đặc biệt là các tiểu phẫu với độ chính xác cao nhất. Ở một số bệnh viện, thú nuôi robot có thể giúp bệnh nhân trầm cảm và giữ họ hoạt động.

Ngược lại, robot tạo ra một số rắc rối. Đầu tiên nhất, đào tạo là cần thiết để vận hành hệ thống, do đó chúng ta cần phải trả cho các nhà khoa học và học viên, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, làm tăng chi phí tổng thể. Một điểm tôi muốn đề cập đến là sự cố máy móc, tạo ra nhiều rắc rối, và thậm chí đôi khi dẫn đến những tai nạn không ngờ đến. Đã được ghi nhận rằng một robot trong một nhà máy sản xuất xe hơi giết chết một công nhân. Điều này dẫn đến một sự đáng lo ngại của người sử dụng A.I cho mục đích y tế. Hơn nữa, các robot không thể hành động khác với những gì chúng được lập trình để làm. Với việc ứng dụng nhiều robot, con người có thể trở nên quá phụ thuộc vào máy móc, mất khả năng tinh thần của họ. Nếu sự kiểm soát của robot đi sai hướng, các robot có thể gây ra sự phá hủy.

Tóm lại, tôi cho rằng chúng ta cần tận dụng lợi thế của A.I để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng hãy nhớ đến những nguy cơ và rủi ro của nó để kịp thời phòng ngừa.

Đoạn văn về Lợi ích và bất lợi của việc sử dụng robot bằng tiếng Anh - Bài viết số 2

Recently, the use of A.I. robots is becoming more and more popular in different areas, such as the food industry and medicine. This essay will discuss both pros and cons of this trend.

There are numerous positive things that intelligent robots bring to our lives. Firstly, they get involved in industrial production lines that used to require a great human workforce. They work faster and make less careless mistakes than humans. Secondly, they can work continuously without having to take break. This helps shorten production time and cost. In many automobile factories, thousands of manual jobs have been done by robotic machines with little or no control from humans. Thirdly, robots can replace humans in doing dangerous or difficult jobs. Lots of robots are designed to dive deep under the sea to look for and save wrecked ships or damaged planes. In hospitals, some robots can help doctors discover damaged organs in patients and take care of old patients.

However, A.I. has its own drawbacks. The first one is that robots are designed and programmed by humans. Therefore, they become useless or disabled due to power failure. Another disadvantage of A.I. robots is that they could be controlled by hackers, wherefore they would be misused. In such cases, robotic machines can cause damage to human lives.

In conclusion, there are both advantages and disadvantages of using A.I. robots. The advantages seem to outweigh the counterpart. However, we must not totally rely on them or else we could find ourselves in very dangerous situations.

Bài dịch

Gần đây, việc sử dụng rô bốt có trí tuệ nhân tạo đang trở nên càng ngày càng phổ biến ở nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như công nghiệp thực phẩm và y tế. Bài luận này sẽ thảo luận cả những thuận lợi và khó khăn của xu hướng này.

Có nhiều điều tích cực mà rô bốt thông minh mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Đầu tiên là chúng tham gia vào dây truyền sản xuất công nghiệp trước kia đòi hỏi nhiều sức lao động của con người. Chúng làm nhanh hơn và phạm ít lỗi do bất cẩn hơn con người. Thứ hai là chúng làm việc liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Điều này giúp rút ngắn thời gian và chi phí sản xuất. Ở nhiều nhà máy sản xuất ô tô, hàng ngàn công việc bằng tay đã được làm bằng máy móc tự động mà cần ít hoặc không cần sự kiểm soát từ con người.Thứ ba là rô bốt có thể thay thế con người làm các công việc nguy hiểm hoặc khó khăn. Nhiều rô bốt được thiết kế để lặn sâu dưới biển tìm và cứu vớt tàu bị đắm hoặc máy bay bị phá hủy. Ở bệnh viện, một số rô bốt có thể giúp bác sĩ khám phá ra các cơ quan bị hỏng ở bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân già.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng có những bất lợi riêng. Trước tiên là rô bốt được thiết kế và lên chương trình bởi con người. Nên nó sẽ trở nên vô dụng hoặc vô hiệu hóa khi mất điện. Một bất lợi khác của rô bốt sử dụng trí tuệ nhận tạo là chúng có thể bị kiểm soát bởi tin tặc nên có thể bị dùng sai trái. Trong những trường hợp này, máy móc tự động có thể gây thiệt hại cho cuộc sống của con người.

Kết luận lại, có cả những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng rô bốt có trí tuệ nhân tạo. Những thuận lợi dường như chiếm ưu thế so với những bất lợi. Tuy nhiên, chúng ta không được dựa dẫm hoàn toàn vào chúng nếu không chúng ta sẽ rơi vào những tình huống nguy hiểm.

Viết về lợi ích của robot bằng tiếng Anh - Bài viết số 3

In future, when robots can be used both in homes and in other areas, it could improve the standard of living of people. House hold chores took significant cut in humans' life. Many people burn their energy on their day to day tasks like cooking, cleaning etc after coming from work. When robots can complete such jobs, people can spend more time with their family and friends.

 When people get more time, they can talk freely and resolve such issues and eventually create happy society. Robots can be used on certain jobs to curb accidents due to negligent behaviour of some people. When robots are used on such work, it does not cause any human life due to accidents at the work places. Human resource can be efficiently used by involving humans to perform those tasks which demand human skills like critical thinking, problem solving etc while robots can be used on low end jobs like moving cargos, heavy weights lifting etc. While some people talk about how robots can be useful to human, others voice their concerns like demotion in human values and creation of lazy society due to heavy dependency on robots. When robots become cheaper to produce, employers may prefer to use more robots than humans. As the technology constantly improves the capabilities of robots, it could undermine the values of humans. Many people may rely on robots heavily. Some may even develop a habit of using robots on tasks that they can easily do. This could create lazy society. Humans could start to cherish robots at the expense of human lives. In conclusion, robots can be used on anything which can eventually improve humans' standard of living but definitely not at the expense of human lives. Robots can be used to help humans to live in harmony and to form happy societies. This fundamental setup should not be allowed to deteriorate by robots.

Lời dịch

Trong tương lai, khi robot có thể được sử dụng trong cả gia đình và các khu vực khác, nó có thể cải thiện mức sống của con người. Việc nhà đã cắt giảm đáng kể cuộc sống của con người. Nhiều người đốt cháy năng lượng của họ cho các công việc hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp, v.v. sau khi đi làm về. Khi robot có thể hoàn thành những công việc như vậy, con người có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè của họ.

Khi mọi người có nhiều thời gian hơn, họ có thể nói chuyện thoải mái và giải quyết những vấn đề như vậy và cuối cùng tạo ra một xã hội hạnh phúc. Robot có thể được sử dụng vào một số công việc nhất định để hạn chế tai nạn do hành vi cẩu thả của một số người. Khi robot được sử dụng trong công việc như vậy, nó không gây ra bất kỳ tính mạng con người do tai nạn tại nơi làm việc. Nguồn nhân lực có thể được sử dụng hiệu quả bằng cách liên quan đến con người để thực hiện những công việc đòi hỏi kỹ năng của con người như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, v.v. trong khi robot có thể được sử dụng trong các công việc cấp thấp như di chuyển hàng hóa, nâng vật nặng, v.v. Trong khi một số người nói về cách robot có thể hữu ích cho con người, những người khác nói lên mối quan tâm của họ như sự suy giảm giá trị con người và tạo ra một xã hội lười biếng do phụ thuộc quá nhiều vào robot. Khi robot trở nên rẻ hơn để sản xuất, người sử dụng lao động có thể thích sử dụng nhiều robot hơn con người. Khi công nghệ liên tục cải thiện khả năng của robot, nó có thể làm giảm giá trị của con người. Nhiều người có thể phụ thuộc nhiều vào robot. Một số thậm chí có thể hình thành thói quen sử dụng robot trong những công việc mà họ có thể dễ dàng thực hiện. Điều này có thể tạo ra xã hội lười biếng. Con người có thể bắt đầu yêu mến robot bằng cách trả giá bằng mạng sống của con người. Tóm lại, rô bốt có thể được sử dụng vào bất cứ thứ gì mà cuối cùng có thể cải thiện mức sống của con người nhưng chắc chắn không phải là cái chết của con người. Robot có thể được sử dụng để giúp con người sống hòa thuận và hình thành xã hội hạnh phúc. Thiết lập cơ bản này không được phép làm xấu đi bởi rô bốt.

Nói về lợi ích và tác hại của Robot bằng tiếng Anh - Bài viết số 4

Nowadays, Robot is used in the factories across the world because the robots become more efficient and precise than the humans. Advantages of Robots such as: Robots can work many time without any salary and food, do not require to sleep or take breaks, can not tremble or shake as the human hands do and can do the jobs that the people are unwilling to do. Disadvantage of Robots such as: Robot needs a supply of power, can take the place of many humans in the factories, can store large amounts of data but the storage, access, and retrieval is not as effective as the human brain. This limits how the robots can help and interact with people.

Bản dịch

Ngày nay, Robot được sử dụng trong các nhà máy trên toàn thế giới vì robot trở nên hiệu quả và chính xác hơn con người. Những ưu điểm của Robot như: Robot có thể làm việc nhiều lần mà không cần lương và thực phẩm, không phải ngủ hay nghỉ, không run hay run như bàn tay con người làm và có thể làm những công việc mà con người không muốn làm. Nhược điểm của Robot như: Robot cần nguồn điện, có thể thay thế nhiều người trong nhà máy, có thể lưu trữ lượng lớn dữ liệu nhưng việc lưu trữ, truy cập và truy xuất không hiệu quả bằng não người. Điều này hạn chế cách robot có thể trợ giúp và tương tác với mọi người.

Trên đây là Writing Skills tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 8.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm