Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 1 có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 có đáp án, giúp học sinh ghi nhớ từ mới cần học trong Unit 1: Home Life tiếng Anh 12 và chuẩn bị cho các bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh 12 sắp tới đạt kết quả cao.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 1 có đáp án gồm nhiều dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khác nhau, là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh 12 hiệu quả dành cho các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

 • 1. "Nhà sinh vật học" in English is _______________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 2. What does this word "project" mean?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 3. "Thi đỗ vào trường Đại học" in English is _________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 4. Synonym of the word "To decide" is _____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 5. Something that is known about by only a few people and not told to others.
 • 6. Choose the proper which describes the following picture.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 7. "Sẵn sàng làm cái gì" in English is ___________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 8. Food that has not been eaten at the end of a meal.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 9. The synonym of "To book" is _________________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 10. Synonym of the word "Finish" is __________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 11. "To get on well with" means _________________.
 • 12. The synonym of "Hobby" is __________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • 13. The way in which a child is cared for and taught how to behave while it is growing up.
 • 14. Choose the proper word which describes the following picture.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 6.933
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Xem thêm