Trắc nghiệm Từ vựng tiếng anh chủ đề Môi trường (Đề số 1)

Environment Vocabulary - Học từ vựng Tiếng Anh chủ đề Môi trường

Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh trực tuyến về các Vấn đề môi trường có đáp án dưới đây nằm trong tập tài liệu Học từ vựng Tiếng Anh mỗi ngày trên VnDoc.com. Bài trắc nghiệm trực tuyến bao gồm nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến Từ vựng Tiếng Anh thông dụng chủ đề Môi trường giúp bạn đọc học thêm nhiều từ vựng Tiếng Anh thú vị khác, cũng như cách phát âm, phiên âm của những từ vựng có trong bài thi. 

Một số bài trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh khác:

 • 1. What is this?
  English Vocabulary

  This is _ _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Air - pollution Air-pollution Air pollution
  Air pollution /eə(r) pəˈluːʃn/: Ô nhiễm không khí
 • 2. Choose the proper word which describe this following picture.
  English Vocabulary
  Soil pollution /sɔɪl pəˈluːʃn/: Ô nhiễm đất
 • 3. Choose the proper word which describe this following picture.
  English Vocabulary
  Gobal warming /ˌɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/: Hiện tượng nóng lên toàn cầu
 • 4. Choose the proper word which describe this following picture.
  English Vocabulary
  Climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/: Biến đổi khí hậu 
 • 5. What is this?
  English Vocabulary
  This is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Deforestation
  Deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/: Chặt phá rừng
 • 6. "Xử lý rác thải" in English is _________________.
  English Vocabulary
  Waste disposal /weɪst dɪˈspəʊzl/: Xử lý rác thải, chất thải, phế liệu
 • 7. What is this?
  English Vocabulary
  This is _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Water pollution Water - pollution Water-pollution
  Water pollution /ˈwɔːtə(r) pəˈluːʃn/: Ô nhiễm nước
 • 8. What is this?
  English Vocabulary
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 2.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm