Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 3 có đáp án

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 có đáp án do giáo viên VnDoc tổng hợp, giúp học sinh ghi nhớ từ vựng Unit 3 Way Of Socialising tiếng Anh 12 chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 12

Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 3 có đáp án tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 12, hỗ trợ học sinh lớp 12 tự ôn tập ngữ pháp tại nhà và rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm.

 • 1. Could you give me some _______ of advice?
 • 2. Match the English word with the Vietnamese definition.
  i. appropriatea. ân cần, chu đáo
  ii. terrificb. hợp lý
  iii. reasonablec. chế nhạo, mỉa mai, châm biếm
  iv. seriousd. tuyệt vời
  v. separatee. nghiêm trọng
  vi.thoughtfulf. lo lắng, bối rối
  vii. successfulg. thíkch hợp
  viii. sarcastich. riêng biệt
  ix. upseti. thành công
 • i. appropriate - ....
 • ii. terrific - ....
 • iii. reasonable - ....
 • iv. serious - ...
 • v. separate - ...
 • vi.thoughtful - ...
 • vii. successful - ...
 • viii. sarcastic - ....
 • ix. upset - ...
 • 3. Synonym of the word "Arrive" is ____________.
 • 4. Why is he so angry ____ me?
 • 5. She always wakes up late, so she is late ______ school.
 • 6. Choose the word which has this following definition.
  "illegal or dishonest behaviour"
 • 7. To _____ a mistake: Phạm lỗi
 • 8. He want to live alone. He don't want to ____________ on his parents.
 • 9. Synonym of the word "Regulation" is _____________.
 • 10. Synonym of the word "Wonderful" is _____________.
 • 11. Verb form of the word "Social" is _________________.
 • 12. To attract s.o's ______________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.382
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 12 Xem thêm