Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS hướng dẫn học tốt Tiếng Anh 12 bài 16 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á các phần: A. Reading (trang 172-173-174-175 SGK Tiếng Anh 12), B. Speaking (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 12), C. Listening (trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12), D. Writing (trang 179-180-181 SGK Tiếng Anh 12), E. Language Focus (trang 181-182-183-184 SGK Tiếng Anh 12).

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2015 tỉnh Lâm Đồng

Bài tập ôn thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Test Yourself F (Trang 185-186-187)

A. Reading (Trang 172-173-174-175 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What does ASEAN stand for? (ASEAN là viết tắt của chữ gì?)

=> It stands for Association of South East Asian Nations.

2. When did Vietnam join association? (Việt Nam gia nhập hiệp hội này vào năm nào?)

=> Vietnam joined this association in 1995.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hay ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng Tám năm 1967 tại Bangkok, Thái Lan, gồm năm nước thành viên đầu tiên là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ bảy. Năm 1997, Lào và Myanmar gia nhập hiệp hội này và năm 1999 là Campuchia. Mục tiêu chính của hiệp hội là thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực thông qua sự tôn trọng công lý và nguyên tắc pháp lý trong quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

ASEAN có dân số 575.5 triệu người, chiếm khoảng 8.7% dân số thế giới. Tổng diện tích là 4 464 322 kilômét vuông. Đây là khu vực có nền văn hóa đa dạng, và ngoài tiếng mẹ đẻ người dân ở một số quốc gia như Philippines, Brunei, Malaysia và Singapore còn nói được tiếng Anh. Theo thống kê ghi nhận vào năm 2007, tổng sản lượng quốc dân (GDP) của các nước ASEAN gộp lại khoảng 1282 tỷ đôla Mỹ. Mức GDP chung này tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6% mỗi năm từ năm 2003 đến 2007. Nền kinh tế của các quốc gia thành viên đa dạng, dù sản phẩm chính của các quốc gia này đều là hàng điện tử, dầu lửa và gỗ. Các chính phủ của các quốc gia ASEAN đặc biệt chú trọng thương mại. Vào năm 2006, tổng mức giao dịch của toàn khối ASEAN là 1405 tỉ đôla Mỹ. Người ta ước tính trước năm 2020, một khu vực mậu dịch tự do sẽ được thành lập trong khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy hơn nữa hội nhập kinh tế trong khu vực. Được thông qua năm 1998, Chương trình hành động Hà Nội là chương trình đầu tiên trong một loạt chương trình hành động nhằm biến Tầm nhìn ASEAN thành hiện thực.

Ngày nay, hợp tác kinh tế giữa các nước ASEAN bao gồm nhiều lĩnh vực: thương mại, đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, tài chính, nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và truyền thông, khoa học và công nghệ, kinh doanh vừa và nhỏ, và ngành du lịch. ASEAN đã hoạt động tích cực để cải thiện tình hình kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề giữa các nước thành viên.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill in each blank with a suitable word. (Tất cả các từ trong khung đều xuất hiện ở đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. justice

2. GDP

3. diverse

4. integration

5. accelerate

6. enterprises

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

6. F

Task 3. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Which countries founded ASEAN? (Những quốc gia nào thành lập nên ASEAN?)

=> Five original countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, founded ASEAN.

2. What are the two main goals of the Association? (Hai mục tiêu chính của Hiệp hội là gì?)

=> The two main goals of the Association are to accelerate economic growth, social progress and cultural development and to promote peace and stability through respect for justice and the rule of law in the relationship among countries in the region.

3. What was the total trade value of ASEAN in 2006? (Tổng giá trị mậu dịch của toàn khối ASEAN năm 2006 là bao nhiêu?)

=> It was US$ 1405 billion.

4. When was the Hanoi Plan of Action adopted? (Chương trình Hành động Hà Nội được thông qua vào năm nào?)

=> It was adopted in 1998.

5. What sectors does ASEAN economic cooperation include? (Khối ASEAN hợp tác kinh tế trong lĩnh vực nào?)

=> It includes many areas: trade, investment, industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Summarize the passage, based on the years: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020. (Làm việc nhóm. Tóm tắt đoạn văn, dựa trên các năm: 1967, 1995, 1997, 1998, 1999, 2007, 2020.)

Gợi ý:

ASEAN was set up in 1967 in Bangkok, Thailand. Vietnam becomes its 7thmember in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997, and Cambodia in 1999. In 2004, ASEAN had a combined gross domestic product of about US$ 737 billion, and it had a total trade of US$ 720 billion. The Governments of ASEAN have estimated that an ASEAN Free Trade Area (AFTA) would be established in the region by 2020. In 1998 the Hanoi Plan of Action was adopted, which aimed at leading up to the realization of the ASEAN Vision. Today, ASEAN economic cooperation includes many sectors, such as trade, investment, industry, rural development, forestry, energy, transportation and communication, science and technology, small and medium enterprises, and so on.

B. Speaking (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under each nation flag. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và viết tên của quốc gia và thủ đô của nước đó dưới mỗi quốc kỳ.)

Gợi ý:

Task 2. Work in groups. Discuss and use the information in Task 1 and the facts ... . (Làm việc nhóm. Thảo luận và sử dụng thông tin ở Bài tập 1 và những sự thật dưới đây để nói về một vài nước ASEAN.)

Gợi ý:

- Thailand has a total area of 513,120 sq. km. Its capital is Bangkok. It has a population of 65,694,000. The offical language used in Thailand is Thai. Its main religion is Buddhism. Its unit of curruncy is Baht.

- Philippines has a total area of 300,000 sq. km. Its capital is Manila. It has a population of 88,875,000. The offical languages are Filipino and English. Its main religions is Roman Catholicism and Christianity. Its unit of curruncy is Peso.

- Singapore has a total area of 704 sq. km. Its capital is Singapore. It has a population of 4,589,000. The offical language are Chinese, English, Malay and Tamil. Its main religions are Buddhism, Islam, Hinduism and Christianity. Its unit of curruncy is Singapore dollar.

C. Listening (Trang 178-179 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Which ASEAN countries use English as a second language? (Những quốc gia ASEAN nào dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai?)

=> They are the Philippines, Malaysia, and Brunei.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the dialogue between Mr Hung and his daughter Nga, and ... . (Nghe cuộc đối thoại giữa ông Hùng và cô con gái Nga, và chọn câu trả lời A, B hoặc C đúng nhất để hoàn thành mỗi câu sau.)

Đánh giá bài viết
1 1.441
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm