Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 12: Endangered Species hệ 7 năm

Bài tập trắc nghiệm môn Anh Unit 10 lớp 12

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 12: Endangered Species hệ 7 năm do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 12 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 12 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 12Ngữ Văn lớp 12. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 12: Endangered Species

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Students at university are called _____________while they are studying for their first degree.

A. graduates

B. graduators

C. postgraduates

D. undergraduates

2. Plants and animals are responsible____________a variety of useful medications.

A. for

B. to

C. at

D. on

3. Many species are threatened in the wild due to habitat____________by man.

A. construction

B. conservation

C. destruction

D. preservation

4. Many plant and animal species are now on the __________of extinction.

A. danger

B. border

C. margin

D. verge

5. A place where a species lives and reproduces is its_____________.

A. ecosystem

B. conservation

C. environment

D. habitat

6. Toxic chemicals in the air, land and water have also____________many species to the verge of extinction.

A. taken

B. guided

C. driven

D. developed

7. A___________species is a species which is likely to become endangered.

A. protected

B. endangered

C. extinct

D. vulnerable

8. A species that faces__________may become severely endangered or even extinct.

A. overpopulation

B. overgrowth

C. overbalance

D. overexploitation

9. _________is the variety of different types of plant and animal life in a particular region.

A. environment

B. conservation

C. biodiversity

D. ecology

10. A scientist who studies the life and structure of plants and animals is a_________.

A. biologist

B. conservationist

C. botanist

D. environmentalist

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 12: Endangered Species

Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. C

4. D

5. A

6. C

7. B

8. D

9. B

10. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 12: Endangered Species hệ 7 năm. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 12 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 10, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 997
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 12 Xem thêm