Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in society

Bài tập trắc nghiệm môn Anh Unit 15 lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 12 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 12 Unit 15 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 12 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 12Ngữ Văn lớp 12. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in society

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. After the way you have been treated, you have every ________ to complain.

A. way

B. status

C. argument

D. right

2. He had been ___________ the right to speak to his lawyer.

A. taken

B. denied

C. turned

D. lost

3. Our organization seeks to improve the social ___________ of disable people.

A. status

B. stand

C. seat

D. picture

4. The weather was fine, and everyone was ___________ the coast.

A. going in for

B. making for

C. joining for

D. seeing about

5. How much money do you manage to ____________?

A. come into

B. go in for

C. deal with

D. live on

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first

6. Let’s look at the new plan alongside the old one.

Let’s compare________________________________________________

7. I like hip-hop better than reggae.

I prefer______________________________________________________

8. The teacher gave the class an explanation of the theory.

The teacher explained__________________________________________

9. You’re too young to stop working.

You’re too young to give_______________________________________

10. I haven’t got any money left.

I have run; __________________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 15

Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. B

3. A

4. B

5. D

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first

6. Let’s compare the new plan with the old one.

7. I prefer hip-hop to reggae,

8. The teacher explained the theory to the class.

9. You are too young to give up working.

10. I have run out of money.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in society. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 12 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 12, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 12 Unit 14.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.057
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Tiếng Anh

    Xem thêm