Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself C (Trang 93 - 94 - 95)

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12: Test Yourself C (Trang 93 - 94 - 95)

Qua bài học Test Yourself C (Trang 93 - 94 - 95) học sinh cần nắm được kiến thức về những thay đổi của cuộc sống trong tương lai, được phổ biến kiến ​​thức về cuộc sống và môi trường. Bên cạnh đó, học sinh sẽ được học các từ liên quan đến đời sống và kinh tế, môi trường, biết cách sử dụng các giới từ "in, on, at, of, by, about,...".

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7, 8 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Life in the future có đáp án - Test 3

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 8: Life in the future

I. Listening (2.5 points)

Listen to a passage making predictions about the second half of the twenty-first century. Choose ... (Lắng nghe một đoạn văn dự báo về nửa sau thế kỉ 21. Chọn câu trả lời đúng nhất từ các lựa chọn A, B hoặc C.)

Gợi ý:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. C

Tapescript - Nội dung bài nghe

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Đọc đoạn văn và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Gợi ý:

1. F

2. F

3. T

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

Người ta trước đây thường biết được ít nhiều về cuộc sống mai sau của con cái mình. Ngày nay mọi thứ thay đổi nhanh tới nơi chúng ta thậm chí không biết được cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao trong vài năm tới. Những điều sau đây không phải là tiểu thuyết khoa học giả tưởng. Nó là cách các chuyên gia nhìn tương lai.

Bạn đang mơ mộng sau tay lái xe, không sao cả. Bạn đang để xe ở chế độ tự lái với cam-me-ra và máy vi tính kỹ thuật cao, chiếc xe của bạn biết cách đưa bạn về nhà một cách an toàn.

Thế còn bữa trưa? Ngày xưa bạn thường phải dừng xe để mua bánh ham-bơ-gơ hay pi-sa. Bây giờ bạn sử dụng máy chuẩn đoán đế biết cơ thể bạn cần loại thực phẩm gì. Bạn thấy mình cần nhiều rau và ít chất béo hơn. Máy chuẩn bị thức ăn làm cho bạn món rau trộn.

Sau bữa trưa, bạn đi xuống phòng khách để đến phòng làm việc tại nhà. Nơi đây có đủ mọi thứ bạn cần để làm việc. Nhờ vào màn hình thông tin và máy vi tính mới, bạn hầu như không cần phải đến cơ quan nữa. Trên màn hình thông tin cho thấy có tin nhắn khẩn từ một bạn cộng tác ớ Bra-xin. Bạn chuyển màn hình để dịch tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Anh, rồi đọc và trả lời tin nhắn.

III. Grammar (2.5 points)

A. Put a/an, the or no article in each space to complete the sentences. (Điền a/an, thehoặc không mạo từ vào mỗi chỗ trống để hoàn thành các câu.)

Gợi ý:

1. the

2. an

3. no article

4. the

5. a

6. no article

B. From each pair of sentences, make one sentence with Although or Even though. (Từ mỗi cặp câu, hãy viết câu với Although hoặc Even though.)

Gợi ý:

1. Although Nam worked very hard, he didn't pass the exam.

2. Although I was very tired, I couldn't sleep.

3. Even though she had all the necessary qualification, she didn't get the job.

4. Although the traffic was bad, we arrived on time.

IV. Writing (2.5 points)

In 150 words, write a passage about the changes in our lives in the next 30 years. You should focus on the following areas: Viết đoạn văn khoảng 150 từ về các sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta trong 30 năm tới. Bạn nên tập trung vào các lĩnh vực sau:

Con người

Thực phẩm và nguồn nước

Giao thông

Truyền thông

Đoạn văn gợi ý:

I think in the next 30 years, our lives will change significantly. May people will be telecomputers, which means they work from home on a computer and send work to their office over telephone lines by modem or fax. And streets won't be crowded any longer. Most people will travel by public transportation. People won't have to do their housework because they have domestic robot. In addition, they don't have to go to the shops themselves, they can order everything by using their cards. People communicate mostly by mail. Food will be expensive because of the need of biodiesel. Water will be precious due to pollution. Life's no picnic. It is so much easier and more convenient now.

Đánh giá bài viết
1 1.335
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm