Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Bài kiểm tra 15 phút tiếng Anh Unit 1 lớp 10 Family life

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10 unit 1 Famiy life có đáp án do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 mới đi kèm đáp án giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh unit 1 Family life hiệu quả.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life đầy đủ nhất

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 1 Family life có đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family life

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other

1. A. duty

B. cluster

C. rubbish

D. washing-up

2. A. clothes

B. fold

C. groceries

D. iron

3. A. lifting

B. routine

C. split

D. divide

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Women usually manage ____ better than men do.

A. household finances

B. household machines

C. housewives

D. houseplants

2. Negotiation and conflict ____ skills are very important to every woman in modern life.

A. resolution

B. revolution

C. renovation

D. communication

3. Ba ____ a new bicycle recently.

A. bought

B. buying

C. buy

D. has bought

4. Hung enjoys ____ fishing and boating.

A. to go

B. go

C. going

D. went

5. I wish you ____ to the theater last night, but you didn't.

A. would come

B. had come

C. was coming

D. came

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. It takes three hours to drive from Hai Phong to Hanoi.

It is a ____________________________________

2. John has never been so rude to anybody.

Never ___________________________________

Exercise 4. Complete the sentences using the Present Simple or the Present Continuous.

1. I (leave) _________ home at 7 o'clock every morning.

2. Linda (clean) __________ her house every weekend.

3. He (try) __________very hard in every game that he (play) _________.

4. (you, listen) ____________ to the radio very often?

5. What are you doing? - I (bake) ___________ a cake at the moment.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút unit 1 lớp 10 Family life

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the other

1. A

2. D

3. B

Exercise 2: Choose the correct answer

1. A

2. A

3. D

4. C

5. B

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. It is a three-hour drive from Hai Phong to Hanoi.

2. Never before has John been so rude to anybody.

Exercise 4. Complete the sentences using the Present Simple or the Present Continuous.

1. I (leave) _____leave____ home at 7 o'clock every morning.

2. Linda (clean) _____cleans_____ her house every weekend.

3. He (try) ____tries______ very hard in every game that he (play) _____plays_____.

4. (you, listen) _____Do you listen_______ to the radio very often?

5. What are you doing? - I (bake) _____am baking_______ a cake at the moment.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 10: Family life MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 1 Family life có đáp án. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family life nâng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 5.784
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Tiếng Anh Xem thêm