Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Preserving the Environment

Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 9 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Preserving the Environment do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to learn MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10 và Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Preserving the Environment

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. government

B. borrowing

C. program

D. promotion

2. A. polar

B. land

C. impact

D. animal

3. A. release

B. easy

C. threat

D. increase

Change into the reported speech

4. He said “I have already read this book”.

________________________________________

5. Tom said to his sister “I want to buy a gift for our mother”.

________________________________________

6. Mrs Brown said “Where are they living?"

________________________________________

7. “Do you know the girl over there?" Tom said.

________________________________________

8. Mother said "Nam, why don't you go to bed?”

________________________________________

Choose the correct answer A, B, C or D

9. Jack asked me ____.

A. where do you come from?

B. where I came from

C. where I come from

D. where did I come from?

10. Claire told me that her father ____ a race horse.

A. owns

B. owned

C. owning

D. A and B

11. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she'd been on holiday the ____ week.

A. ago

B. following

C. next

D. previous

12. Sometimes it's better not to buy something new, and buy it ____ instead.

A. used

B. usable

C. use

D. useful

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 9

Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A

2. A

3. C

Change into the reported speech

4. He said that he had already read that book.

5. Tom told his sister that he wanted to buy a gift for their mother.

6. Mrs Brown asked where they were living.

7. Tom asked me if I knew the girl over there.

8. Mother told Nam not to go to bed.

Choose the correct answer A, B, C or D

9. B

10. B

11. D

12. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Preserving the Environment. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 8: New ways to learn, Unit 8 lớp 10 Writing, Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 8: New ways to learn.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Tiếng Anh Xem thêm