Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Ecotourism

Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Ecotourism

Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 10 lớp 10 chương trình mới dưới đây nằm trong bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit mới nhất do VnDoc.com đăng tải. Tài liệu từ vựng Tiếng Anh gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng kèm theo phiên âm và định nghĩa chuẩn xác. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Một số tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 10 khác:

VOCABULARY

1. adapt /əˈdæpt/ (v): sửa lại cho phù hợp, thích nghi

2. biosphere reserve /ˈbaɪəʊsfɪə(r)rɪˈzɜːv/ (n): khu dự trữ sinh quyển

3. discharge /dɪsˈtʃɑːdʒ/ (v) : thải ra, xả ra

4. eco-friendly /ˌiːkəʊˈfrendli/ (adj): thân thiện với môi trường

5. ecology /iˈkɒlədʒi/ (n): hệ sinh thái

6. ecotourism /ˈiːkəʊtʊərɪzəm/ (n): du lịch sinh thái

7. entertain /ˌentəˈteɪn/ (v): tiếp đãi, giải trí

8. exotic /ɪɡˈzɒtɪk/ (adj): từ nước ngoài dựa vào; đẹp kì lạ

9. fauna /ˈfɔːnə/ (n): hệ động vật

10. flora /ˈflɔːrə /(n): hệ thực vật

11. impact /ˈɪmpækt/ (n): ảnh hưởng

12. sustainable /səˈsteɪnəbl/ (adj): không gây hại cho môi trường; bền vững

13. tour guide /tʊə(r)ɡaɪd/ (n): hướng dẫn viên du lịch

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 10 Ecotourism Tiếng Anh 10 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh lớp 10 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
1 2.418
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm