Từ vựng Unit 2 lớp 10: School Talks hệ 7 năm

Mở đầu chương trình học tiếng Anh THPT hoàn toàn mới, chương trình sách Tiếng Anh lớp 10 giúp các em học sinh làm quen với nhiều chủ đề tiếng Anh cơ bản, gần gũi với đời sống. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 10 học tốt tiếng Anh, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết - bài tập tiếng Anh 10 khác nhau.

Tiếp nối tài liệu Từ vựng tiếng Anh 10 Unit 1 A Day in the Life of ..., VnDoc.com đăng tải bộ Từ vựng tiếng Anh 10 Unit 2 School Talks dưới đây. Tài liệu từ vựng tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh quan trọng có trong các phần: Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus.

Xem hướng dẫn học Unit 2 tiếng Anh lớp 10 tại:

Soạn Unit 2 lớp 10 School Talks hệ 7 năm

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2 School Talks do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. VnDoc.com rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

* Xem thêm Ngữ pháp tiếng Anh 10 Unit 2 tại: Ngữ pháp Unit 2 lớp 10 School Talks hệ 7 năm

VOCABULARY

A. Reading trang 22 23 24 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mớiPhiên âm Định nghĩa
1. above(prep) /əˈbʌv/ở trên; bên trên
2. attitude(n) /ˈætɪtjuːd/thái độ
3. bike(n) (C) /baɪk/xe đạp
4. corner shop(n) (C) /ˈkɔːnə(r) ʃɒp/cửa hiệu ở góc phố
5. crowded(adj) /ˈkraʊdɪd/đông đúc
6. early(adj) /ˈɜːli/sớm
7. enjoy(v) /ɪnˈdʒɔɪ/thích
8. entertainment(n) /ˌentəˈteɪnmənt/sự giải trí
9. flat(n) /flæt/căn hộ
10. high school(n) [C/U] /haɪ skuːl/trường trung học
11. hobby(n) (C) /ˈhɒbi/sở thích
12. household task(n) /ˈhaʊshəʊld tɑːsk/công việc nhà
13. mall(n) mɔːl/khu buôn bán
14. narrow(adj) /ˈnærəʊ/hẹp
15. international(adj) /ˌɪntəˈnæʃnəl/quốc tế
16. opinion(n) /əˈpɪnjən/ý kiến
17. profession(n) (C) /prəˈfeʃn/nghề; nghề nghiệp
18. teaching profession(n) /ˈtiːtʃɪŋ prəˈfeʃn/nghề giáo
19. safety(n) /ˈseɪfti/sự an toàn
20. traffic(n) /ˈtræfɪk/giao thông
21. worry(v) /ˈwʌri/lo lắng

B. Speaking trang 24 25 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. awful(adj) /ˈɔːfl/khủng khiếp
2. backache(n) /ˈbækeɪk/bệnh đau lưng
3. cold(n) /kəʊld/cảm lạnh
4. conversation(n) /ˌkɒnvəˈseɪʃn/cuộc hội thoại
5. headache(n) /ˈhedeɪk/bệnh đau đầu
6. rest(n) /rest/sự nghỉ ngơi
7. tired(adj) /ˈtaɪəd/mệt
8. toothache(n) /ˈtuːθeɪk/nhức răng

C. Listening trang 26 27 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. alone(adv) /əˈləʊn/một mình
2. comfortable(adj) /ˈkʌmftəbl/thoải mái
3. enjoy yourself(v) /ɪnˈdʒɔɪ jɔːˈself/thích
4. go for a swim(v) /ɡəʊ fə(r) ə swɪm/đi bơi
5. plan(v) /plæn/dự định
6. semester(n) (C) /sɪˈmestə(r)/học kỳ
7. stay(v) /steɪ/ở lại

D. Writing trang 27 28 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. block capitals(n) /ˌblɒk ˈkæpɪtlz/chữ in hoa
2. employee(n) /ɪmˈplɔɪiː/người lao động
3. employer(n) /ɪmˈplɔɪə(r)/người sử dụng lao động (chủ)
4. enrollment form(n) /ɪnˈrəʊlmənt fɔːm/mẫu ghi danh
5. female(adj) /ˈfiːmeɪl/(thuộc) phái nữ
6. male(adj) /meɪl/(thuộc) phái nam
7. fill in(v) /fɪl ɪn/điền vào
8. form(n) /fɔːm/mẫu
9. marital status(n) /ˌmærɪtl ˈsteɪtəs/tình trạng hôn nhân
10. occupation(n) /ˌɒkjuˈpeɪʃn/nghề nghiệp; công việc
11. provide(v) /prəˈvaɪd/cung cấp
12. somewhere(adv) /ˈsʌmweə(r)/nơi nào đó

E. Language Focus trang 29 30 31 Unit 2 SGK tiếng Anh 10

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. as a result/əz ə rɪˈzʌlt/kết quả là
2. cousin(n) /ˈkʌzn/anh/chị/em họ
3. guy(n) /ɡaɪ/anh chàng, gã (tiếng lóng)
4. improve(v) /ɪmˈpruːv/cải thiện
5. in a hurry/ɪn ə ˈhʌri/vội vã
6. look for(v) /lʊk fə(r)/tìm kiếm
7. marvelous(adj) /ˈmɑːvələs/kỳ diệu
8. memory(n) /ˈmeməri/trí nhớ
9. nervous(adj) /ˈnɜːvəs/hồi hộp
10. pay attention to(v) /peɪ əˈtenʃn tə/chú ý; tập trung
11. post(v) /pəʊst/gửi thư
12. relaxing(adj) /rɪˈlæksɪŋ/thư giãn
13. star(n) /stɑː(r)/ngôi sao
14. situation(n) /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/tình huống
15. target(n) /ˈtɑːɡɪt/mục tiêu
16. threaten(v) /ˈθretn/đe dọa

F. Bài tập Từ vựng tiếng Anh 10 Unit 2 School Talks có đáp án

Choose one best word given in the box to complete each sentence.

entertainment

hobbies

capital

rest

typical

inappropriate

enrolment

specify

applicable

delete

conversationalist

origin

marital status

target

semester

occasion

profession

attitude

opinion

shopper

1.   It is ______________ for the young to address the elderly by the first name in Vietnam.

2.   In the countryside, there are few places of ______________ .

3.   The first word of any name must be written in _____________ letters.

4.   Vietnam is my country of ______________ .

5.   You have to fill in an _____________ form if you want to join a school.

6.   He is always late for school. It is ______________ of him.

7.   My ______________ are studying English and collecting stamps.

8.   After a two-period lesson, we usually have a short ______________ .

9.   Please __________ the date so that I can arrange the time for the meeting.

10.   Professor Lan Nguyen devoted his whole life to the teaching ________ .

11.   I’m really sorry. This form is not _____________ to foreign students.

12.   The ______________ of my life is to learn English well in order to pass the entrance examination to VNU-CFL.

13.   Your computer has many empty folders. You should ___________ them.

14.   A good ___________ is the one who has great skills of communication.

15.   On the ______________ of International Women’s Day, I wish you good health and happiness.

16.   After the ______________ finishes, we have a long summer holiday.

17.   What is your ______________ of the new program?

18.   A housewife is often a good ______________ because she knows how to bargain.

19.   The words married, divorced, separated, widow refer to ___________ .

20.   What is your ______________ to the students’ learning methods?

ĐÁP ÁN

1. inappropriate                    2. entertainment                              3. capital

4. origin                               5. enrolment                                   6. typical

7. hobbies                           8. rest                                              9. specify

10. profession                      11. applicable                                   12. target

13. delete                             14. conversationalist                         15. occasion

16. semester                         17. opinion                                      18. shopper

19. marital status                    20. attitude

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh trong Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 School Talks.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 10: School talks hệ 7 năm CÓ ĐÁP ÁN

* Lưu ý: Nếu bạn đọc đang theo học hay giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Từ vựng Tiếng Anh được tổng hợp theo từng Unit cũng như Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 10 sách mới tại đây: Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your Body And You.

Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
56 85.228
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm