Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 5 Inventions

Tài liệu luyện kỹ năng viết (Writing) tiếng Anh Unit 5 lớp 10 sách mới có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 10 củng cố kỹ năng làm bài hiệu quả cũng như tích lũy thêm nhiều cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng xuất hiện trong bài học hiệu quả.

Tiếng Anh 10 Unit 5: Inventions

Nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 10 theo Unit, đề kiểm tra tiếng Anh Unit 5 Writng skill có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập kiến thức hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: A dolphin/ can/ swim/ stay/ underwater/ a long time.

A. A dolphin can to swim and stay underwater for a long time.

B. A dolphin can swim but stay underwater for a long time.

C. A dolphin can swim and stay underwater in a long time.

D. A dolphin can swim and stay underwater for a long time.

Question 2: The inventions/ imitate/ animals/ the aeroplane/ and/ the submarine.

A. The inventions who imitate animals are the aeroplane and the submarine.

B. The inventions that imitate animals are the aeroplane and the submarine.

C. The inventions which imitate animals is the aeroplane and the submarine.

D. The inventions imitate animals are the aeroplane and the submarine.

Question 3: The aeroplane/ be/ considered/ one/ greatest/ inventions/ in our history.

A. The aeroplane is considered one the greatest inventions in our history.

B. The aeroplane considered one greatest inventions in our history.

C. The aeroplane is considered one of the greatest inventions in our history.

D. The aeroplane considered one of the greatest inventions in our history.

Question 4: The telephone/ be/ invented/ Alexander Graham Bell.

A. The telephone was invented by Alexander Graham Bell.

B. The telephone be invented by Alexander Graham Bell.

C. The telephone is invented of Alexander Graham Bell.

D. The telephone was invented of Alexander Graham Bell.

Question 5: The cellphone/ be/ portable/ so/ I/ can/ bring/ everywhere.

A. The cellphone is portable so I can bring it everywhere.

B. The cellphone is portable so I can bring everywhere.

C. The cellphone are portable so I can bring it everywhere.

D. The cellphone be portable so I can bring everywhere.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: long/ to/ distances / help/ long/ Aeroplanes/ in/ us/ the/ air.

A. Aeroplanes help to travel us long distances in the air.

B. Aeroplanes help us travel to long distances in the air.

C. Aeroplanes help us to travel long distances in the air.

D. Aeroplanes long help us to travel distances in the air.

Question 7: Which/ is/ of/ best/ the/ the/ imitation/ four/ of/ nature?

A. Which of the four inventions is the best imitation of nature?

B. Which is of the four inventions the best imitation of nature?

C. Which of the best four inventions is the imitation of nature?

D. Which the four of inventions is the best imitation of nature?

Question 8: who/ Could/ invented/ tell/ the/ you/ me/ light/ bulb?

A. Could me you tell who invented the light bulb?

B. Could you tell me who invented the light bulb?

C. Could who you tell me invented the light bulb?

D. Could you tell me the who invented light bulb?

Question 9: The/ that/ USB/ helpful/ stick/ love/ is/ I/ so/ it/ so/ much.

A. The USB stick is helpful so that I love it so much.

B. The USB stick is so helpful so much that I love it.

C. The USB is so helpful stick that I love it so much.

D. The USB stick is so helpful that I love it so much.

Question 10: Portable/ dependent/ on/ not/ solar/ source/ are/ of/ chargers/ electricity.

A. Portable solar chargers are not dependent on source of electricity.

B. Portable solar chargers are dependent not on source of electricity.

C. Portable solar source are not dependent on chargers of electricity.

D. Portable chargers solar are not dependent on source of electricity.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: We use USB stick to store data.

A. Data to store are of USB stick.

B. USB stick are used to store data.

C. We don’t used to use USB stick.

D. To store date, we shouldn’t use USB stick.

Question 12: My father promised to reward me if I passed the English test.

A. I won’t be rewarded if I passed the English test.

B. I won’t be rewarded if I pass the English test.

C. I will be rewarded if I passed the English test.

D. I will be rewarded if I pass the English test.

Question 13: Do you have a food processor at your house?

A. Is there a food processor at your house?

B. Does a food processor have your house?

C. Is a food processor good?

D. Why don’t you buy a food processor?

Question 14: We can use a solar charge for charging mobile devices.

A. A solar charge can used for charging mobile devices.

B. A solar charge can use for charging mobile devices.

C. A solar charge can be used for charging mobile devices.

D. A solar charge can be for used charging mobile devices.

Question 15: It’s convenient to use correction pen for correcting errors.

A. Correcting errors is convenient to use correction pen.

B. Correction pen is convenient for correcting errors.

C. To use correction pen is correcting.

D. It’s correction pen to use for correcting errors.

Đáp án:

1. D2. B3. C4. A5. A6. C7. A8. B
9. D10. A11. B12. D13. A14. C15. B

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 444
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm