Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 4 For A Better Community

Tiếng Anh 10 Unit 4: For A Better Community

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 4 kỹ năng Viết có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 10 mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Dạng bài Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh yêu cầu các em học sinh lớp 10 nắm chắc kiến thức Ngữ pháp tiếng Anh Unit 4 đã học như: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ, cách sử dụng mạo từ a/ an/ the; giới từ đi kèm với danh từ; ...

Question 1: What/ most/ important/ volunteer activity/ our area?

A. What is most important volunteer activity in our area?

B. What is most important volunteer activity at our area?

C. What is the most important volunteer activity at our area?

D. What is the most important volunteer activity in our area?

Question 2: The second/ priority/ train/ young people/ job application skills.

A. The second priority is training young people for job application skills.

B. The second priority is to train young people for job application skills.

C. The second priority is train young people for job application skills.

D. The second priority is to training young people for job application skills.

Question 3: He/ see/ advertisement/ the Youth Newspaper/ February 22th.

A. He saw the advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.

B. He saw advertisement in the Youth Newspaper in February 22th.

C. He saw advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.

D. He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22th.

Question 4: He/ be/ creative, patient/ and/ have/ great love/ children.

A. He is creative, patient and has great love on children.

B. He is creative, patient and has great love with children.

C. He is creative, patient and has great love of children.

D. He is creative, patient and has great love for children.

Question 5: I/ can/ send/ you/ references/ the Director of the Happy Mind Charity Centre.

A. I can send you the references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

B. I can send you the references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.

C. I can send you a references from the Director of the Happy Mind Charity Centre.

D. I can send you a references to the Director of the Happy Mind Charity Centre.

Đáp án

1. D 2. A 3. D 4. D 5. C

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Dạng bài Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh giúp các em học sinh lớp 10 nắm chắc vị trí của các thành phần trong câu tiếng Anh khác nhau như Chủ ngữ, Tân ngữ, Động từ chính, mệnh đề chính - phụ; ...

Question 6: the Earth/ thing/ We/ to/ consider/ do/ environment/ protecting/ third/ because/ a/ for/ we/ priority/ need/ life.

A. We consider protecting environment the Earth a priority thing to do third because we need the Earth for life.

B. We consider the Earth protecting environment a priority thing to do third because we need for life.

C. We consider protecting environment a priority thing to do third because we need the Earth for life.

D. We consider environment protecting a priority thing to do third because we need the Earth for life.

Question 7: Heart to Heart/ Charity Office/ Would/ to/ at/ volunteer/ like/ the/ you?

A. Would you like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office?

B. Would Heart to Heart you like to volunteer at the Charity Office?

C. Would you volunteer like to at the Heart to Heart Charity Office?

D. Would you like to volunteer at the Charity Office Heart to Heart?

Question 8: I/ doing/ have/ of/ office/ experience/ work/ of.

A. I have of doing office experience work.

B. I have experience of doing office work.

C. I have doing experience of office work.

D. I have experience of office work doing.

Question 9: I/ hearing/ look/ from/ forward/ to/ you.

A. I look forward from hearing to you.

B. I look forward you to hearing from.

C. I look forward to hearing from you.

D. I look to hearing forward from you.

Question 10: working/ start/ next/ from/ can/ I/ week.

A. I can start working from next week.

B. I can start next working from week.

C. I can start from working next week.

D. I can working start from next week.

Đáp án

6. C 7. A 8. B 9. C 10. A

Rewrite sentences without changing the meaning

Dạng bài Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi tổng hợp những cấu trúc câu tương đương khác nhau được nhắc đến trong Unit 4. Dạng bài tập này gồm những cấu trúc câu như: Cấu trúc câu cho phép, Cấu trúc câu bị động, Cách sử dụng When - While trong tiếng Anh, ...

Question 11: My mother permitted me to go out at night.

A. I was allowed to go out at night.

B. I was allowed go out at night.

C. I was allowed going out at night.

D. I allowed to go out at night.

Question 12: It is possible that she will come to our party tonight.

A. She must come to our party tonight.

B. She may come to our party tonight.

C. She had better come to our party tonight.

D. She should come to our party tonight.

Question 13: So many students have passed the test.

A. There were few who haven’t.

B. All students failed the test.

C. No one passed the test.

D. The test was difficult.

Question 14: We are going to have a picnic despite the rain.

A. Because it is raining, we are going to have a picnic.

B. As it is raining, we are going to have a picnic.

C. When it is raining, we are going to have a picnic.

D. Although it is raining, we are going to have a picnic.

Question 15: We were having dinner when suddenly the phone rang.

A. The telephone rang while we were having dinner.

B. The telephone rang where we were having dinner.

C. The telephone rang what we were having dinner.

D. The telephone rang how we were having dinner.

Đáp án

11. A 12. B 13. A 14. D 15. A

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 mới Unit 4 Writing part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm