Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 10 Unit 6 Gender Equality

Tiếp nối bộ tài liệu bài tập Unit 6 lớp 10 theo từng chuyên đề tiếng Anh (Ngữ âm - Ngữ pháp - Kỹ năng đọc - Kỹ năng viết), bài tập Writing tiếng Anh Unit 6: Gender Equality có đáp án được biên tập bám sát chủ đề Bình đẳng giới giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập những cấu trúc câu xuất hiện trong bài hiệu quả.

Tiếng Anh 10 Unit 6: Gender Equality

Bài tập Unit 6 tiếng Anh 10 mới phần Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Unit 6 lớp 10 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau như: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: I/ not/ think/ women’s/ natural roles/ be/ care-givers/ housewives.

A. I not think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

B. I not think that women’s natural roles is care-givers and housewives.

C. I don’t think that women’s natural roles is care-givers and housewives.

D. I don’t think that women’s natural roles are care-givers and housewives.

Question 2: Women/ be/ hard-working/ than/ men/ although/ they/ be/ physically weaker.

A. Women are more hard-working than men although they are physically weaker.

B. Women are more hard-working than men because they are physically weaker.

C. Women are hard-working than men because they are physically weaker.

D. Women are hard-working than men although they are physically weaker.

Question 3: Men/ should/ share/ housework/ tasks/ wives.

A. Men should to share housework tasks with wives.

B. Men should share housework tasks to their wives.

C. Men should share housework tasks to wives.

D. Men should share housework tasks with their wives.

Question 4: Women/ usually/ get/ less/ pay/ men/ for/ do/ same job.

A. Women usually get less pay than men for do the same job.

B. Women usually get less pay than men for doing the same job.

C. Women usually get less pay than men for doing same job.

D. Women usually get less pay as men for doing the same job.

Question 5: We/ promote/ strategies/ prevent/ violence/ discrimination/ against/ girls, boys and women.

A. We promote strategies prevent violence and discrimination against girls, boys and women.

B. We promote strategies to prevent violence and discrimination against girls, boys and women.

C. We promote strategies to preventing violence and discrimination against girls, boys and women.

D. We promote strategies preventing violence and discrimination against girls, boys and women.

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: I/ not/ married/ pursue/ think/ should/ a/ not/ career.

A. I think married women should not pursue a career.

B. I think not married women should pursue a career.

C. I think women married should not pursue a career.

D. I think a married women should not pursue career.

Question 7: adolescent/ UNICEF/ girls’ health/ helps/ and/ adolescent/ wellbeing/ countries/ advance.

A. UNICEF helps advance countries adolescent girls’ health and wellbeing.

B. UNICEF helps countries advance girls’ health and adolescent wellbeing.

C. UNICEF helps advance countries and adolescent girls’ health wellbeing.

D. UNICEF helps countries advance adolescent girls’ health and wellbeing.

Question 8: Girls/ of/ and/ women/ negative/ of/ suffer/ gender/ most/ norms/ the/ and/ impacts/ rigid/ roles.

A. Girls and women suffer the most of rigid impact of negative gender norms and roles.

B. Girls and most of women suffer the negative rigid impact of gender norms and roles.

C. Girls and women suffer most of the negative impact of rigid gender norms and roles.

D. Girls and women suffer most of the negative norms and roles impact of rigid gender.

Question 9: against/ may/ a/ Employers/ female/ employee/ not/ based/ discriminate/ on/ a/ pregnancy.

A. Employers may discriminate not against a female employee based on a pregnancy.

B. Employers may not discriminate against a based on female employee a pregnancy.

C. Employers may not discriminate against a female employee based on a pregnancy.

D. Employers not may discriminate against a female employee based on a pregnancy.

Question 10: Women/ to/ are/ be/ less/ receive/ and/ likely/ promoted/ than/ be men

A. Women are less likely than men to receive training and be promoted.

B. Women be less likely than men to receive training and are promoted.

C. Women are less likely than men receive to training and be promoted.

D. Women are less likely than men receive training and to be promoted.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: It’s boring and tiring to do housework.

A. Doing housework is boring and tiring.

B. It’s interesting doing housework.

C. Don’t do housework.

D. Boring and tiring is housework.

Question 12: We should promote female’s right to vote.

A. Female’s right to vote should be promoted.

B. Right female’s vote should promote.

C. Promoting female’s right to vote is important.

D. We won’t want females to vote.

Question 13: Women spend more time on unpaid domestic work in comparison with men.

A. Some women’s work is unpaid.

B. Women have to do more housework than men.

C. In comparison, men spend more time on unpaid domestic work.

D. Women should spend more time on unpaid domestic work

Question 14: It is necessary to have policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

A. We don’t need to have policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

B. Policies that were inclusive for women and vulnerable groups need to be passed.

C. Necessarily, having policies that were inclusive for women and vulnerable groups.

D. Women and vulnerable groups should be protected.

Question 15: Obesity may be considered a serious health problem.

A. We shouldn’t be obese.

B. Serious health problem is considered.

C. We think obesity is a serious health problem.

D. Being obese is good for health.

Đáp án

1 - D 2 - A 3 - D 4 - B 5 - B
6 - A 7 - D 8 - C 9 - C 10 - B
11 - A 12 - A 13 - B 14 - B 15 - C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.550
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm