Talk about your favorite music

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo chủ đề, TOP 8 bài văn tiếng Anh viết/ nói về thể loại nhạc yêu thích dưới đây tổng hợp Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Describe your favorite music và nhiều đoạn văn tiếng Anh mẫu khác nhau viết về chủ đề Thể loại nhạc yêu thích giúp các em ôn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm: Viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh

Từ vựng hay Chủ đề Talk about your favorite music lớp 10

A big fan of : Rất thích

Instrumental songs: Nhạc không lời

Jazz: Nhạc Jazz

Pop: Nhạc Pop

Hip hop: Nhạc Hiphop

EDM: Nhạc điện tử

Tempo: Tốc độ

Listen on repeat: Nghe đi nghe lại

Energetic: Năng động

To put it simply: Một cách dễ hiểu hơn

MP3 player: Máy nghe nhạc

Kpop: Nhạc pop Hàn Quốc

Got exposed to many cultures: Gặp được nhiều nền văn hóa

Concerts: Buổi diễn

Settle for: Chấp nhận với

Acoustic performance : Diễn acoustic

Cover artists: Các nghệ sĩ hát lại nhạc của ca sĩ khác

Amazing: Tuyệt vời

Choir: Dàn hợp xướng

Musical instruments: Nhạc cụ

Every corner of this city: Mọi ngóc ngách của thành phố

Describe your favorite music - Bài viết số 1

My favorite music is pop. Actually, I like all kinds of music. But the most favorite part is pop. That is because most people listen to music. Pop music is the most common music around us. It has a good point, we can listen to it easily, and we find it simple. Those reasons make me interested, so I like pop music. My favorite pop musician is Justin Bieber. He is one of the most famous soloist single. His songs are dance music but I like his voice and dance. I support the idea that a singer's voice is an important point in pop music. When I choose a song, I focus on the singer's voice style. also in my iPOD I have lots of songs; nearly all lists are pop music, but most of them are Korean pop music.

Hướng dẫn dịch

Nhạc yêu thích của tôi là nhạc pop. Thực ra, tôi thích tất cả các loại nhạc. Nhưng phần yêu thích nhất là pop. Đó là bởi vì hầu hết mọi người đều nghe nhạc. Nhạc pop là loại nhạc phổ biến nhất xung quanh chúng ta. Nó có một điểm hay, chúng ta có thể nghe dễ hiểu và thấy nó đơn giản. Những lý do đó khiến tôi thích thú, vì vậy tôi thích nhạc pop. Nhạc sĩ nhạc pop yêu thích của tôi là Justin Bieber. Anh ấy là một trong những ca sĩ solo nổi tiếng nhất hiện nay. Các bài hát của anh ấy là nhạc dance nhưng tôi thích giọng hát và vũ đạo của anh ấy. Tôi ủng hộ ý kiến ​​cho rằng giọng hát của một ca sĩ là một điểm quan trọng trong nhạc pop. Khi tôi chọn một bài hát, tôi tập trung vào chất giọng của ca sĩ. Cũng trong iPOD của tôi, tôi có rất nhiều bài hát; gần như tất cả danh sách đều là nhạc pop, nhưng hầu hết trong số đó là nhạc pop Hàn Quốc.

Talk about your favorite kind of music - Bài viết số 2

There are many kinds of music in the word but my favourite is country music. First, this type of music is traditional and very popular in Vietnam. People can listen to it on radio, TV, CDs or on the Internet. Second, country music helps me relax. For example, when I feel stressed or tired, I always listen to my favourite songs. It makes me feel more comfortable. Third, country music can connect people together. In a party, especially in the countryside, people often get together and sing a popular song of this type. Generally, I think more and more people will like listening to country music in the future.

Hướng dẫn dịch

Có nhiều loại nhạc trong từ nhưng yêu thích của tôi là nhạc đồng quê. Đầu tiên, loại này âm nhạc là truyền thống và rất phổ biến ở Việt Nam. Mọi người có thể nghe nó trên radio, TV, CD hoặc trên Internet. Thứ hai, nhạc đồng quê giúp tôi thư giãn. Ví dụ, khi tôi cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi, tôi luôn luôn nghe những bài hát yêu thích của tôi Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thứ ba, nhạc đồng quê có thể kết nối mọi người lại với nhau Trong một bữa tiệc, đặc biệt là ở nông thôn, mọi người thường tụ tập và hát một bài hát nổi tiếng thuộc thể loại này. Nói chung, tôi nghĩ ngày càng nhiều người sẽ thích nghe nhạc đồng quê trong tương lai.

Describe your favorite kind of music - bài viết số 3

Pop is my favorite music, and I like it for some reasons. Firstly, it relieves stress. Whenever I feel down or tired, I usually listen to pop music to relax or fall asleep. Then, my feelings actually become better. Secondly, music helps me to make friends. In my university, I have found many new friends who have the same passion for music. When we have free time, we usually talk about a song and sing it together. As a result, the number of my friends is increasing significantly. Finally, music also helps me to work more effectively. It is true that I am very lazy of cleaning my room, but when I listen to a pop song, I do very well and fast. In brief, music is an important part of my life. It brings many changes to me, so I see music as a friend of me.

Hướng dẫn dịch

Pop là thể loại nhạc yêu thích của tôi, và tôi thích nó vì một số lý do. Thứ nhất, nó làm giảm căng thẳng. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản hoặc mệt mỏi, tôi thường nghe nhạc pop để thư giãn hoặc chìm vào giấc ngủ. Sau đó, cảm xúc của tôi thực sự trở nên tốt hơn. Thứ hai, âm nhạc giúp tôi kết bạn. Ở trường đại học của mình, tôi đã tìm được nhiều người bạn mới có cùng niềm đam mê với âm nhạc. Khi rảnh rỗi, chúng tôi thường nói về một bài hát và hát cùng nhau. Kết quả là số lượng bạn bè của tôi ngày càng tăng lên đáng kể. Cuối cùng, âm nhạc cũng giúp tôi làm việc hiệu quả hơn. Đúng là tôi rất lười dọn phòng, nhưng khi tôi nghe một bản nhạc pop, tôi làm rất tốt và nhanh. Tóm lại, âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nó mang lại nhiều thay đổi cho tôi, vì vậy tôi xem âm nhạc như một người bạn của mình.

Write about your favourite type of music - bài viết số 4

Music is very important part of every human being’s life. Some people like hip hop, some people like rap and others like jazz. Different people have different tastes for music but there is one thing common amongst all these people, which is that almost everyone in this world is madly in love with music.

I am very fond of music. I like all types of music, but my favorite type of music is Indian music. I like to listen to sad Indian songs because I feel that I can relate to them. My life has not worked according to the plan and I have been sad for most part of my life. So I think that those songs are made for me.

I like the Indian songs because they are in my native language and the music in those songs is very good. Whenever I am very sad I play the songs so that I could feel sadder. I know it seems weird but I kind of like it when a song is telling my story. I also listen to sad songs when I am driving a car and my time is spent in a very good manner.

I really like the songs in which the piano is played. As a matter I also know how to play the piano so I also play the same tunes on my own piano

As I told you earlier that if I am sad I listen to sad songs so that I could become more sad, but when I am happy I do not listen to sad songs on the contrary I listen to happy songs which make me more happy. So I would say that sad songs make me more sad whereas as the happy songs make me more happy. I recall a day when I was sad and my cousin turned on a rap song and it actually infuriated me and I went out of the room, banging the door.

Nội dung dịch

Âm nhạc là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Một số người thích hip hop, một số người thích rap và những người khác thích nhạc jazz. Những người khác nhau có sở thích âm nhạc khác nhau nhưng có một điểm chung ở tất cả những người này, đó là hầu như tất cả mọi người trên thế giới này đều yêu âm nhạc một cách điên cuồng.

Tôi rất thích âm nhạc. Tôi thích tất cả các loại nhạc, nhưng loại nhạc yêu thích của tôi là nhạc Ấn Độ. Tôi thích nghe những bài hát buồn của Ấn Độ vì tôi cảm thấy mình có thể liên tưởng đến chúng. Cuộc sống của tôi đã không diễn ra theo kế hoạch và tôi đã rất buồn trong phần lớn cuộc đời mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng những bài hát đó được tạo ra cho tôi.

Tôi thích các bài hát Ấn Độ vì chúng bằng tiếng mẹ đẻ của tôi và âm nhạc trong những bài hát đó rất hay. Bất cứ khi nào tôi rất buồn, tôi chơi các bài hát để tôi cảm thấy buồn hơn. Tôi biết nó có vẻ kỳ lạ nhưng tôi thích nó khi một bài hát kể câu chuyện của tôi. Toi cung nghe nhung ca khuc buồn khi di xe va giai thich ve tinh yeu cua toi.

Tôi thực sự thích những bài hát mà piano được chơi. Một vấn đề là tôi cũng biết chơi piano nên tôi cũng chơi những giai điệu tương tự trên cây đàn piano của riêng mình

Như tôi đã nói với bạn trước đó rằng nếu tôi buồn tôi nghe những bài hát buồn để tôi buồn hơn, nhưng khi tôi vui tôi không nghe những bài hát buồn mà ngược lại tôi nghe những bài hát vui vẻ để làm cho tôi vui hơn. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng những bài hát buồn khiến tôi buồn hơn trong khi những bài hát vui vẻ khiến tôi vui hơn. Tôi nhớ lại một ngày khi tôi buồn và anh họ của tôi bật một bài hát rap và nó thực sự khiến tôi tức giận và tôi đi ra khỏi phòng, đập cửa.

Describe a kind of music you like - bài viết số 5

I like to think of myself as a lover of music that is kind of sentimental and romantic. I love to listen to many different music genres, but the one that I particularly enjoy the most is ballads. It is the genre that consists of slow tempo, sad vibes and heart-breaking lyrics.

I usually listen to these kinds of song on my computer or on my MP3 player with my headphones on, so you can basically see me listening to ballads pretty much all of the time, and just about anywhere. I am quite a sensitive guy, so whenever I feel sad, I just turn on my MP3 player and let the melody express my feelings.

Ballads give me a sense of nostalgia, and make me remember about wonderful memories from the past with special people. Every time a ballad is played, I remember my childhood, the sweet memories and the reckless moments I had with my friends, my ex-lovers and my family. This genre is the key that opens up the door to my past. I love it with all of my heart.

This music puts me in a sad yet charming mood. I feel sad that the past days are gone and yet I wonder about the many future moments I’ll have with special people. Furthermore, if I fall asleep while listening to a ballad, I can dream of those memories and feel slightly happy when I wake up. It really has everything that I seek for when it comes to a music genre.

Hướng dẫn dịch

Tôi thích tự cho mình là một người yêu thích dòng nhạc đa cảm và lãng mạn. Tôi thích nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng thể loại nhạc mà tôi đặc biệt thích nhất là ballad. Nó là thể loại bao gồm tiết tấu chậm, rung cảm buồn và ca từ đau lòng.

Tôi thường nghe những loại bài hát này trên máy tính hoặc trên máy nghe nhạc MP3 với tai nghe của tôi, vì vậy về cơ bản bạn có thể thấy tôi nghe các bản ballad mọi lúc, mọi nơi. Tôi là một chàng trai khá nhạy cảm nên bất cứ khi nào buồn, tôi chỉ bật máy nghe nhạc MP3 lên và để giai điệu thể hiện cảm xúc của mình.

Những bản ballad mang lại cho tôi cảm giác hoài cổ, và khiến tôi nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời trong quá khứ với những người đặc biệt. Mỗi khi nghe một bản ballad, tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình, những kỷ niệm ngọt ngào và cả những giây phút liều lĩnh với bạn bè, người yêu cũ và gia đình. Thể loại này là chìa khóa mở ra cánh cửa quá khứ của tôi. Tôi yêu nó bằng cả trái tim mình.

Âm nhạc này đưa tôi vào một tâm trạng buồn nhưng quyến rũ. Tôi cảm thấy buồn vì những ngày qua đã qua đi nhưng tôi vẫn băn khoăn về nhiều khoảnh khắc trong tương lai mà tôi sẽ có với những người đặc biệt. Hơn nữa, nếu tôi ngủ gật trong khi nghe một bản ballad, tôi có thể mơ thấy những ký ức đó và cảm thấy hơi hạnh phúc khi thức dậy. Nó thực sự có mọi thứ mà tôi tìm kiếm khi nói đến một thể loại âm nhạc.

Topic kind of music you like - bài viết số 6

I like listening to music when I have free time and my favorite music is electronic dance music or EDM. I like this kind of music because of several reasons. However, one of the most important reason is that EDM is very interesting and lively to listen. When I feel bored or stressful, EDM makes me feel better. I like the melodies of the EDM songs. EDM is popular with young people all over the world. There are many famous singers and composers when we talk about EDM. My idol is Alan Walker, he composes many famous songs such as Faded, On the Way...I love this kind of music and I will continue listening to EDM in the future.

Hướng dẫn dịch

Tôi thích nghe nhạc khi rảnh rỗi và dòng nhạc yêu thích của tôi là nhạc điện tử hay EDM. Tôi thích thể loại âm nhạc này vì một số lý do. Tuy nhiên, một trong những lý do quan trọng nhất là EDM rất thú vị và sống động để nghe. Khi tôi cảm thấy buồn chán hoặc căng thẳng, EDM giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi thích giai điệu của các bài hát EDM. EDM đang được giới trẻ trên toàn thế giới ưa chuộng. Có rất nhiều ca sĩ và nhà soạn nhạc nổi tiếng khi chúng ta nói về EDM. Thần tượng của tôi là Alan Walker, anh ấy đã sáng tác rất nhiều ca khúc nổi tiếng như Faded, On the Way ... Tôi yêu thể loại nhạc này và tôi sẽ tiếp tục nghe EDM trong thời gian tới.

Talk about your favourite kind of music - bài viết số 7

Most people like listening to music and so do I. I like music because it is my favourite entertainment in my leisure time. Moreover, music is good for my spiritual relaxation and helps release my life stress. My favourite music style is POP due to some reasons.

Firstly, I am most spiritually relaxed by listening to POP music as it makes me feel excited and comfortable. For this reason, I listen to it every afternoon after my working time. Secondly, it makes me more positive and active so that I can do my works better. Thirdly, by sharing the common interest in POP music, I can make a lot of fiends around the worlds without the need of speaking their own language.

Finally, I believe that listening to POP music makes me smarter in my daily activities.

Bài dịch

Hầu hết mọi người đều thích nghe nhạc và tôi cũng vậy. Tôi thích âm nhạc vì đó là cách giải trí yêu thích của tôi trong thời gian rảnh rỗi. Hơn nữa, âm nhạc còn giúp tôi thư thái tinh thần và giúp tôi giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Phong cách âm nhạc yêu thích của tôi là POP do một số lý do.

Thứ nhất, mình được nghe nhạc POP thoải mái nhất về mặt tinh thần vì nó tạo cho mình cảm giác thích thú và thoải mái. Vì lý do này, tôi nghe nó vào mỗi buổi chiều sau thời gian làm việc của tôi. Thứ hai, nó làm cho tôi tích cực và năng động hơn để tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình. Thứ ba, bằng cách chia sẻ mối quan tâm chung đối với âm nhạc POP, tôi có thể tạo ra rất nhiều quái vật trên khắp thế giới mà không cần phải nói ngôn ngữ của họ.

Cuối cùng, tôi tin rằng nghe nhạc POP giúp tôi thông minh hơn trong các hoạt động hàng ngày.

Talk about your musical taste - bài viết số 8

First of all, I really like music and I usually listen to music every night before going to bed. I often hear it during times of stress or when I need space to think about something. The music I listen to is young music or rap music. My favorite singers are Bui Anh Tuan, Trinh Thang Binh ... I like these singers because the songs they sing always suit the mood and are very good. I listen to a lot of songs so I like them a bit. I often listen to music on my mobile phone, sometimes I listen to it on a laptop. I've never been to concerts or live music concerts. My favorite music website in Vietnam is Spotify, zing Mp3,.. Thank you for listening.

Google dịch

Trước tiên, tôi rất thích âm nhạc.Và tôi thường nghe nhạc mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi thường nghe vào thời gian tôi bị căng thẳng đầu óc hay những lúc cần không gian để suy nghĩ điều gì đó. Thể loại nhạc tôi hay nghe là nhạc trẻ hoặc nhạc rap. Ca sĩ yêu thích của tôi là Bùi Anh Tuấn, Trịnh Thăng Bình... Tôi thích những ca sĩ này vì những ca khúc họ hát luôn hợp tâm trạng và rất hay. Tôi nghe rất nhiều bài nên bài nào tôi cũng thích một chút. Tôi thường nghe nhạc trên điện thoại di động của tôi, lâu lâu cũng có nghe trên máy tính xách tay. Tôi chưa bao giờ đến các buổi hoà nhạc hay buổi trực tiếp ca nhạc. Trang web nghe nhạc yêu thích ở Việt Nam mà tôi thường nghe là Spotify, zingMp3... Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Trên đây là Viết 1 đoạn văn ngắn về thể loại nhạc mà em thích bằng tiếng Anh. Để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn và bài luận của mình, mời các bạn tham khảo thêm kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc.com, ngoài ra, nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
5 99.198
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm