Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh Unit 4 lớp 10 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4, học sinh ôn luyện và ghi nhớ phần từ vựng đã được học trên lớp, chuẩn bị cho các bài kiểm tra môn Anh lớp 10 đạt hiệu quả.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: Special Education được VnDoc tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 mới đi kèm đáp án. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo.

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. The deafa. Người câm
  ii. The handicappedb. Người điếc
  iii. The homelessc. Người tàn tật
  iv. The unemployedd. Người vô gia cư
  v. The blinde. Người bị thương
  vi. The dumbf. Người thất nghiệp
  vii. The injuredg. Người mù
 • i. The deaf - ...
 • ii. The handicapped - ...
 • iii. The homeless - ...
 • iv. The unemployed - ....
 • v. The blind - ...
 • vi. The dumb - ....
 • vii. The injured - ...
 • 2. He is Japanese. He _____________ Tokyo.
 • 3. She makes ___________ efforts to receive this award.
 • 4. _________ your hand before giving answer, please.
 • 5. How many __________ take part in racing ______________?
 • 6. The flight from Ha Noi to HCM city was _________ due to bad weather.
 • 7. Match English word with Vietnamese definition.
  i. Humorousa. không thực tế
  ii. Suspiciousb. hài hước
  iii. Admiringc. bị lôi cuốn
  iv. Fascinatedd. ngưỡng mộ
  v. Unrealistice. nghi ngờ
 • i. Humorous - ...
 • ii. Suspicious - ....
 • iii. Admiring - ....
 • iv. Fascinated - ....
 • v. Unrealistic - ...
 • 8. The car __________ seriously after accident.
 • 9. Vietnam is a ________ country.
 • 10. Natural ___________ such as earthquake, flood, typhoon, ....
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 3.078
Sắp xếp theo

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10

  Xem thêm