Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 11

Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 11 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word with the underlined 'letter pronounced different from the others

1. A. nation

B. tourist

C. study

D. return

2. A. world

B. children

C. grandfather

D. dangerous

3. A. castle

B. fasten

C. ballet

D. intend

Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group

4. A. national

B. abandon

C. orphanage

D. chemical

5. A. locate

B. smallest

C. surprise

D. depend

Choose the correct answer A, B, C or D

6. He has a limited _______ of French.

A. know

B. knowable

C. knowledge

D. knowing

7. His father was working _______ at his desk.

A. industry

B. industrial

C. industrious

D. industriously

8. I've been in this job for thirty years, and I've picked up a good deal of expertise _______ the way.

A. along

B. in

C. on

D. by

9. Inflation figures have fluctuated _______ between 0.2% and 25%.

A. wildfire

B. wildlife

C. wild

D. wildly

10. For a goalkeeper, it's a great _______ to have big hands.

A. advantage

B. disadvantage

C. advantageous

D. advantageously

11. The program traced the _______ of popular music through the ages.

A. develop

B. developed

C. developing

D. development

12. Stop running around and get _______ bed!

A. on

B. in

C. onto

D. into

Complete the second sentence using the word given in brackets beginning as shown

13. He was so furious that he couldn’t contain himself. (express)

→ He was so furious __________________________________________.

14. This can contains five liters. (hold)

→ This can _________________________________________________.

15. We could go into town but it’s a real hike from here. (way)

→ We could go into town ______________________________________.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 11

Choose the word with the underlined 'letter pronounced different from the others

1. A

2. C

3. D

Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group

4. B

5. B

Choose the correct answer A, B, C or D

6. C

7. D

8. A

9. D

10. A

11. D

12. D

Complete the second sentence using the word given in brackets beginning as shown

13. He was so furious that he had to express his feelings.

14. This can can hold five liters.

15. We could go into town but it’s a long way from here.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 10 Unit 11: National Parks. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm, Đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.454
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 10

    Xem thêm