Đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation

Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 10 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A. disease

B. spread

C. breed

D. treat

2. A. club

B. lamb

C. doubt

D. bomber

3. A. eliminate

B. elephant

C. endanger

D. erosion

Choose the word whose main stress is placed differently from the others

1. A. disappearance

B. circulation

C. conservation

D. environment

2. A. injured

B. valuable

C. forest

D. protect

Choose one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase

6. A large hydroelectric __________was built on the River Danube.

A. power

B. dam

C. bank

D. wall

7. We are now facing the possible________ of several rare species.

A. danger

B. variety

C. existence

D. disappearance

8. A: _________ to get you some water?

B: Oh, thanks. I'm really thirsty.

A. Will you please

B. Could I

C. Would you like me

D. I could

9. _________air makes people unpleasant to breathe.

A. Pollute .

B. Pollution.

C. Polluted

D. Polluting

10. Endangered animals should be bred in _______ areas.

A. conservative

B. conservable

C. conservation

D. conservancy

11. Acid rain has caused severe _______ on the hillside.

A. erosion

B. pollution

C. destruction

D. floods

12. _________ take the train instead of the bus? It's faster.

A. How about

B. Let's

C. Why don't

D. Why not

Choose the correct sentence (a, b, c, or d) made from suggested words.

13. we/ now/ faced/ problems/ environment.

a.We are now faced to the problems of environment.

b.We now faced with the problems of the environment.

c.We are now faced with the problems of the environment.

d.We are now faced by the problems of environment.

14. erosion/ soil/ result/ when / forests/ cut/ carelessly.

a.Soil erosion results when forests are cut carelessly.

b.When soil erosion results, forests are cut down carelessly.

c.When forests cut carelessly, soil erosion results.

d.Soil erosion results when forests are cut down carelessly.

15. rivers/ streams/ seas/ dirtied/ activities/ land.

a: Rivers, streams, and seas is being' dirtied by activities on land.

b. Rivers, streams, and seas are being dirtied by activities on land.

c. Rivers, streams, and seas is being dirtied by land activities.

d. Rivers, streams, and seas are being dirtied activities on land.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. B

2. A

3. B

Choose the word whose main stress is placed differently from the others

4. D

5. D

Choose one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase

6. B

7. D

8. C

9. C

10. C

11. A

12. D

Choose the correct sentence (a, b, c, or d) made from suggested words.

13. C

14. D

15. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.738
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 10

    Xem thêm