Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 MUSIC

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 MUSIC

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 12 MUSIC giúp các em nắm được từ vựng liên quan đến những thông tin về âm nhạc; biết cách nói về các loại âm nhạc ưa thích, cũng như những nhạc sĩ và nghệ sĩ yêu thích; biết thêm về một số thể loại âm nhạc và vai trò của âm nhạc trong cuộc sống; củng cố thêm kiến thức về thì quá khứ đơn; biết phát âm các âm /s/, /z/ và sử dụng "to + infinitive" một cách chính xác.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 12: Music

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 12 Music

Tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8

A. Reading (Trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music. (Làm việc theo cặp. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loại hình âm nhạc.)

1 - b

2 - e

3 - d

4 - a

5 - c

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Có hai thứ làm con người khác hẳn với mọi loài vật. Đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc hoàn toàn khác với ngôn ngữ, tuy nhiên con người có thể dùng âm nhạc để truyền đạt - đặc biệt là để biểu lộ cảm xúc. Cũng giống như đọc, viết và nói, âm nhạc có thể diễn tả ý tưởng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể biểu hiện sự giận dữ, tình yêu, sự thù ghét hay tình bạn; nó cùng có thể nói lên niềm hy vọng và mơ ước.

Âm nhạc là một phần thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Người ta chơi nhạc trong hầu hết các sự kiện quan trọng, và vào các dịp đặc biệt để tạo không khí chung. Nó làm cho bầu không khí lễ hội thêm vui và làm cho đám tang trở nên trang trọng và buồn thảm hơn. Ban đêm âm nhạc ru trẻ thơ vào giấc ngủ và đánh thức đám học trò dậy vào buổi sáng.

Trên hết âm nhạc giúp con người giải trí. Nó khiến mọi người thấy hạnh phúc và phấn chấn. Nó khơi dậy mọi giác quan. Trong thực tế âm nhạc giải trí luôn là một ngành kinh doanh lớn. Đó là ngành công nghiệp có lợi nhuận tiền tỉ. Thật khó mà hình dung cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc.

Task 1. The words/ phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences. (Tất cả những từ/ cụm từ trong khung dưới đây đều có trong bài đọc. Dùng chúng để hoàn thành các câu.)

1. communicate

2. lull

3. delights

4. integral part

5. solemn

6. emotion

7. mournful

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What are the two things that make humans diffirent from other animals? (Hai điều gì làm con người khác với các loài động vật?)

=> The two things that make humans different from other animals are language and music.

2. Why is music a powerful means of communication? (Tại sao âm nhạc là một cách thức giao tiếp (truyền đạt) mạnh mẽ?)

=> Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

3. How can music set the tone for a events and special occasions? (Âm nhạc có thể tạo âm điệu chung cho các sự kiện và các dịp đặc biệt như thế nào?)

=> It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. How can music entertain? (Âm nhạc có thể giúp giải trí như thế nào?)

=> It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

5. Why has music always been a big business? (Tại sao âm nhạc đã luôn luôn là một ngành kinh doanh lớn?)

=> Because it is now a billion-dollar industry.

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer the questions below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? (Có bao nhiêu vai trò của âm nhạc đã được đề cập trong đoạn văn?)

=> There are five roles of music mentioned in the text.

2. In your opinion, which of the roles of music is the most important? (Theo ý kiến của bạn, vai trò nào trong số các vai trò của âm nhạc là quan trọng nhất?)

=> In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one's anger, love, hate or friendship and convey one's hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

B. Speaking (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Read what Ha Anh says about music. (Hãy đọc những gì Hà Anh nói về âm nhạc.)

Hướng dẫn dịch:

"Vâng, tôi yêu nhạc pop. Nó làm tôi vui. Tôi thực sự thích ban nhạc Backstreet Boys - họ hát rất dễ nghe. Những bài hát của họ làm tôi phấn chấn bất kì lúc nào tôi cảm thấy buồn. Tôi nghe chúng vào mọi lúc. Tôi có một máy Walkman vì thế tôi có thể nghe nhạc khi tôi đi ra ngoài. Ở nhà, tôi luôn mở đài và tôi xem chương trình nhạc pop trên tivi."

Work in pairs. Answer the questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi.)

1. What kind of music does Ha Anh like? (Hà Anh thích thể loại nhạc nào?)

=> Ha Anh likes pop music.

2. Why does she listen to it? (Tại sao cô ấy nghe nó?)

=> Because it keeps her happy.

3. What is her favourite band? (Bạn nhạc ưa thích nhất của cô ấy là gì?)

=> Her favourite band is the Backsireet Boys.

4. When does she listen to music? (Khi nào cô ấy nghe nhạc?)

=> She listens to music all the time.

Task 2. Work in groups. Ask your partners questions to get information to complete the lable below. (Làm việc nhóm. Hỏi các bạn trong nhóm các câu hỏi để lấy thông tin để hoàn thành bảng dưới đây.)

Câu hỏi gợi ý:

A: What kind of music do you like?

B: I like classical music.

A: Why do you like it?

B: Because it is relaxing.

A: What's your favourite band?

B: I like the ATB with the famous singer Anh Tuyet.

A: What piece of music do you like best?

B: I like the "Nocturne in C" by Chopin.

A: When do you listen to this music?

B: I usually listen to this kind of music when I feel tired.

Điền thông tin vào bảng:

Task 3. Now report what you have found out about your partners. (Bây giờ thuật lại những gì em đã tìm hiểu được về các bạn cùng nhóm.)

B likes classical music but C prefer folk music. B likes classical music because thinks it can relaxe his mind especially when he feels bad or depressed. Meanwhile C likes folk music because he thinks this music reminds him of the traditional music of nation.

C. Listening (Trang 127-128 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture of Van Cao. Tell each other what you know about him. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình Văn Cao. Nói cho nhau nghe những gì bạn biết về ông ấy.)

- Which of these songs were written by Van Cao? (Bài hát nào trong số các bài hát dưới đây được viết bởi Văn Cao?)

1. Suoi Mo 4. Truong Ca Song Lo3. Tien Quan Ca 5. Lang Toi

- Listen and repeat.

sweet and gentle: ngọt ngào và nhẹ nhàngrousing: hào hứng, sôi nổilyrical: trữ tìnhsolemn: trang nghiêm

Which of the words above can you use to describe Van Cao's music? (Từ nào trong những từ trên em có thể dùng để mô tả nhạc của Văn Cao.)

sweet and genlle và lyrical trong Suối Mơ

solemn, exciting, rousing trong các bài hát còn lại.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and then decide whether the statments are true (T) or false (F). (Nghe và sau đó xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. F => The guest is Quang Hung.

2. F => He likes some Vietnamese musician.

3. T

4. F => It was written in 1944.

5. F => He always feels proud of his country when he hears the songs.

Task 2. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the name of the radio programme? (Tên của chương trình phát thanh là gì?)

=> It's "My Favourite Musician".

2. Which song by Van Cao does Quang Hung like most? (Quang Hùng thích bài hát nào nhất của Văn Cao?)

=> It's the "Tien Quan Ca".

3. Why does Quang Hung like it? (Tại sao Quang Hùng thích bài hát đó?)

=> It's hard and solemn, it makes him feel great and proud of his country.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Discuss Quang Hung's ideas about Van Cao's music. Do you agree or disagree with him? (Làm việc nhóm. Thảo luận ý kiến của Quang Hung về nhạc của Văn Cao. Em đồng ý hay không đồng ý với anh ấy?)

A: Quang Hung thinks Van Cao is a great musician.

B: His music is not only sweet and gentle but also lyrical and exciting.

A: He also says he feels great and proud of the country when he hears Van Cao's music.

B: Quang Hung says the piece of music he likes best is the "Tien Quan Ca" and whenever he hears this song he feels proud and great.

A: I completely agree with Quang Hung's ideas.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Lan Huong: Hello, I'm Lan Huong. Our programme is "My favorite Musician". Now, our guest tonight is Quang Hung, the well-known actor. Welcome to the programme, Quang Hung.

Quang Hung: Thanks, Lan Huong.

Lan Huong: Now Quang Hung, can you tell us about the Vietnamese musician you like best, please?

Quang Hung: Sure. Recently, there have been quite a few good musicians. Their songs are very popular and easy to listen to.

Lan Huong: Do you like them?

Quang Hung: Well, I do like some of them. But I think the best Vietnamese musician of all time is Van Cao. He's really my favorite musician.

Lan Huong: Van Cao, the author of Tien Quan Ca? Well, can you tell us why you like him?

Quang Hung: He's great musician. Just listen to Tien Quan Ca. Whenever I hear it, l want to stand up and sing out as loud as possible. It's hard and solemn. And I always feel great, feel proud of my country when I hear it.

Lan Huong: That's true. It's very rousing. Do you know when he wrote it?

Quang Hung: In 1944.

Đánh giá bài viết
2 3.909
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm