Đề kiểm tra 15 phút Unit 9 lớp 10: Undersea World hệ 7 năm

Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 9 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Unit 9 lớp 10: Undersea World do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 9 lớp 10: Undersea World hệ 7 năm

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others

1. A. gulf

B. surface

C. submarine

D. current

2. A. think

B. depth

C. further

D. breathe

3. A. ocean

B. undersea

C. beneath

D. deep

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

4. A. secret

B. ocean

C. migrate

D. herbicide

5. A. investigate

B. information

C. submarine

D. independent

Choose the correct answer A, B, C or D

6. ......................is a chemical used for killing- weeds.

A. Pesticide

B. Herbicide

C. Fertilizer

D. Antibiotic

7. These birds..........................to North Africa in winter.

A. settle

B. go

C. relocate

D. migrate

8. He is a .......... biologist. He spends all his life studying sea plants and animals.

A. ocean

B. marine

C. botany

D. sea

9. Whales and sharks are carnivores ....................... means they eat meat.

A. this

B. that

C. it

D. which

10. ...............you, I would think twice about that decision. It could be a bad move.

A. If I am

B. Should I be

C. Were I

D. If I had been

11. We wondered why....................... a tip.

A. to leave

B. should we leave

C. we should leave

D. don't we leave

12. Could you talk........................? I'm trying to work.

A. more quietly

B. quieter than

C. more quiet

D. quiet

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first

13. Climbing without a safety rope is forbidden

You aren’t __________________________________________

14. Nigel hasn’t got satellite TV, so he can’t watch the game

If _________________________________________________

15. Walking home alone is not a good idea

You _____________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 9 lớp 10: Undersea World hệ 7 năm

Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differrently from the others

1. A

2. C

3. A

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

4. C

5. A

Choose the correct answer A, B, C or D

6. B

7. D

8. B

9. D

10. C

11. C

12. A

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first

13. You aren’t allowed to climb without a safety rope

14. If Nigel had a satellite TV, he could watch the game

15. You shouldn’t wake home alone

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Unit 9 lớp 10: Undersea World. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10: Technology and You hệ 7 năm, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.486
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 10

    Xem thêm