Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10: Technology and You hệ 7 năm

Bài tập trắc nghiệm môn Anh Unit 5 lớp 10

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10: Technology and You hệ 7 năm do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm online từ vựng Unit 5 lớp 10

Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10: Technology and You

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from the rest

1. A. meat

B. seat

C. head

D. heat

2. A. put

B. pull

C. burn

D. push

3. A. good

B. cool

C. look

D. wool

Exercise 2: Match

1. video recorder

A. a machine which makes copies of documents

2. photocopier

B. machine which records and plays back sound

3. fax machine

C. a machine which records and plays back sound and pictures

4. tape recorder

D. a piece of equipment allowing you to send information from one computer down telephone lines to another computer.

5. modem

E. a machine which makes copies. of documents and sends them down telephone lines to another place

Exercise 3: Choose the correct answer

1. In large classes; children feel that they cannot ...................with the teacher.

A. contact

B. interact

C. transmit

D. relax

2. A computer is a ......................... typewriter.

A. convenient

B. magical

C. appropriate

D. informative

3. Please .............. your phone card in the slot before pressing the number you require.

A. insert

B. operate

C. plug

D. adjust

4. The encyclopedia is now available on .................

A. computer screen

B. CD-ROM

C. keyboard

D. printer

5. Letters are their only means of ………………..

A. communicate

B. communication

C. communicator

D. communicative

6. What makes computer a miraculous device?

A. strange

B. powerful

C. magical

D. excellent

7. The port is capable................ handing 10 million tons of coal a year.

A. in

B. on

C. of

D. for

8. This door should only be used in an emergency.

A. a serious problem

B. an annoying situation

C. a serious situation

D. a happy event

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10

Exercise 1: Choose the word that has the underlined letter(s) pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Exercise 2: Match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

4. B

5. B

6. D

7. C

8. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 5 lớp 10: Technology and You hệ 7 năm. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 10: Special Education hệ 7 năm, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 874
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 10

    Xem thêm