Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 10: School talks hệ 7 năm

Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 2 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 10: School talks hệ 7 năm do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 10: School talks

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others

1. A. honest

B. honey

C. harvest

D. harder

2. A. cooked

B. accomplished

C. hissed

D. gained

Exercise 2: Choose the word which is stressed differently from the rest

1. A. enjoy

B. suffer

C. study

D. differ

2. A. holiday

B. importance

C. profession

D. tomorrow

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Peter cannot _________ English. Neither can Mary.

A. tell

B. talk

C. speak

D. say

2. They planned _________ in the evening.

A. to go dancing

B. going to dance

C. going dancing

D. go to dance

3. We are looking forward to ________ you soon.

A. hear

B. heard

C. hearing

D. hearing from

4. The factory has no drainage system. _________, the area is seriously polluted.

A. Because of

B. Although

C. As a result

D. Meanwhile

5. Peter is learning English at the moment. He often _______ English three periods a week.

A. is learning

B. learns

C. has learned

D. will learn

6. Peter is one of _______ best students that most of us admire

A. a

B. an

C. the

D. no article

7. I don’t mind _________, but it is better _______ too early than too late.

A. wait/ be

B. to wait/ being

C. waited/ to be

D. waiting/ to be

8. He failed ______ his boss to accept his project.

A. persuade

B. to persuade

C. persuading

D. persuaded

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D made from the suggested words

1. subject/ you/ what/ best/ like

A. What best subject you like?

B. What subject you like best?

C. What subject do you like best?

D. What subject do you best like?

2. Why/ you/ consider/ don't/ visit/ me

A. Why don't you consider to visit me?

B. Why you don't consider to visit me?

C. You consider why don't visit me.

D. Why don't you consider visiting me?

3. children/ work/ profession/ love/ interested/ because/ I/ teaching.

A. I love teaching profession because the children are in working with.

B. I am interested in teaching profession children, because I love working with children

C. I am interested in teaching profession because I love the children working.

D. I love working with the children because I am interested in teaching

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 10: School talks

Exercise 1: Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differently from the others

1. A

2. D

Exercise 2: Choose the word which is stressed differently from the rest

1. A

2. A

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. D

8. B

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D made from the suggested words

1. C

2. D

3. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Unit 2 lớp 10: School talks hệ 7 năm. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 10: School talks hệ 7 năm, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 1.295
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm