Từ vựng Unit 11 lớp 10 National Parks

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 11 National parks

Nằm trong bộ đề Từ vựng tiếng Anh 10 theo từng Unit, Từ vựng Unit 11 tiếng Anh 10  National park dưới đây được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh nắm chắc lượng từ mới tiếng Anh 10 theo từng Unit hiệu quả.

- national /'næ∫nəl/ park (n): công viên quốc gia

- locate /lou'keit/ (v): xác định, nằm ở

- establish /is'tæbli∫/ (v): lập, thành lập

- rainforest /rein,'fɔrist/ (n): rừng mưa nhiệt đới

- butterfly /'bʌtəflai/ (n): con bướm

- cave /keiv/ (n): hang động

- hike /haik/ (v): đi bộ đường dài

- dependent upon /di'pendənt, ə'pɔn/ (a): phụ thuộc vào

- survival /sə'vaivl/ (n): sự sống sót, tồn tại

- release /ri'li:s/ (v): phóng thích, thả

- orphan /'ɔ:fən/ (v): (làm cho) mồ côi

- orphanage /'ɔ:fənidʒ/ (n): trại mồ côi

- abandon /ə'bændən/ (v): bỏ rơi, từ bỏ

- take care /keə/ of (v): chăm sóc

- sub-tropical /sʌb, 'trɔpikl/ (a): bán nhiệt đới

- recognise /'rekəgnaiz/ (v): nhận ra

- habit /'hæbit/ (n): thói quen

- temperate /'tempərət/ (a): ôn hòa

- toxic /'tɔksik/ (a): độc

- chemical /'kemikl/ (n): chất hóa học

- contamination /kən,tæmi'nei∫n/ (n): sự ô nhiễm

- organization /,ɔ:gənai'zei∫n/ (n): sự tổ chức

- intend /in'tend/ (v): dự định

- exist /ig'zist/ (v): tồn tại

- pollute /pə'lu:t/ (v): làm ô nhiễm

- suitable /'su:təbl/ for sb/ sth (a): thích hợp

- affect /ə'fekt/ (v): ảnh hưởng đến

- disaster /di'zɑ:stə/ (n): tai họa, thảm họa

- unfortunately /ʌn'fɔ:t∫ənitli/ (adv): không may

- turn out /tə:n, aut/ (v): thành ra, hóa ra

- combine kɔm'bain/ (v): kết hợp

- get a fine (exp): bị phạt tiền

- raincoat /'reinkout/ (n): áo mưa

- accept /ək'sept/ (v): chấp nhận

- refuse /ri'fju:z/ (v): từ chối

- invitation /,invi'tei∫n/ (n): lời mời

Trên đây là toàn bộ Từ vựng tiếng Anh Unit 11 National parks lớp 10 đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng AnhTừ vựng Tiếng Anh lớp 10 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 538
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 10

    Xem thêm