Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 16 HISTORICAL PLACES

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 16 HISTORICAL PLACES

Để học tốt Tiếng Anh 10 Bài 16 Địa danh lịch sử hướng dẫn các em học sinh nắm được từ vựng liên quan đến Văn Miếu Quốc Tử Giám và các địa điểm lịch sử, cách đoán nghĩa của từ; giúp học sinh củng cố kiến thức về thì quá khứ đơn, các cấu trúc so sánh hơn và so sánh bậc nhất.

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 TEST YOURSELF E (Trang 153-154-155)

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 15 CITIES

A. Reading (Trang 166-167-168 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. (Làm việc theo cặp.)

- List some historical places you know in Vietnam. (Hãy kể tên vài địa danh lịch sử mà em biết ở Việt Nam.)

President Ho Chi Minh's Mausoleum, Cu Chi Tunnel, The Huc Bridge, One Pillar Pagoda, Hoi An Ancient Town, Independence Palace, ...

- Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical places? (Văn Miếu - Quốc Tử Giám có phải là địa danh lịch sử không?)

Yes, it is.

- What do you know about this place? (Bạn biết gì về địa danh này?)

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội. Được xây dựng vào năm 1070 thời nhà Lý, Văn Miếu là tượng trưng cho cách nghĩ và ứng xử theo nho giáo. Sáu năm sau Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được thành lập trên mảnh đất của Văn Miếu. Từ năm 1076 đến 1779, Quốc Tử Giám đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước. Năm 1482 Văn Miếu là nơi tưởng nhớ các nhà bác học kiệt xuất của đất nước. Tên họ, nơi sinh và thành tích của các học giả hàng đầu trong các cuộc thi hương được khắc trên những tấm bia đá. Những tấm bia này được những chú rùa khổng lồ cõng trên lưng, ngày nay vẫn còn đứng vững và thu hút sự thích thú của nhiều du khách.

Sau hơn 900 năm tồn tại, Văn Miếu là một ví dụ về nét kiến trúc truyền thống của Việt Nam được giữ gìn cẩn thận. Những cây đa ở Văn Miếu, đã chứng kiến nhiều lễ hội và các cuộc thi hương trong suốt thời kỳ phong kiến, vẫn sum suê. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Task 1. Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word. (Chọn đáp án A, B, hoặc C mà gần nghĩa nhất với từ in nghiêng.)

1. B

2. A

3. C

4. B

5. C

originally = initially: ban đầu, lúc đầu

representative = typical: tượng trưng, điển hình, tiêu biểu

memorialize = honor: tôn vinh, tưởng nhớ

engrave = carve: khắc

flourish = grow well: phát triển

Task 2. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. F

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about Van Mieu - Quoc Tu Giam, using the suggestions below. (Làm việc nhóm. Hãy nói về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sử dụng các gợi ý bên dưới.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest? (Tại sao Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một địa danh?)

=> Because it is a famous historical and cultural relic. It was representative of Confucian ways of thought and behaviour.

- When and where were they built? (Chúng được xây dựng vào năm nào và ở đâu?)

=> Van Mieu was built in 1070 in the Ly Dynasty in Ha Noi. Quoc Tu Giam was established six years later on the grounds of Van Mieu.

- What were their functions? (Nhiệm vụ của chúng là gì?)

=> Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation while Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country.

- What is special about the stelae there? (Có điều gì đặc biệt về các bia mộ ở đây?)

=> The names, places of birth and achievements of top students in royal exams were engraved on stone stelae which were carried on the backs of giant tortoises.

B. Speaking (Trang 169-170 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh's Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes. (Một du khách nước ngoài đã ghi chép đôi điều về Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và trả lời các câu hỏi cùng với một bạn học, sử dụng phần ghi chép của ông ấy.)

Câu hỏi và trả lời gợi ý:

A: Where is President Ho Chi Minh's Mausoleum situated?

B: It is situated in Ba Dinh district in Ha Noi.

A: When did the construction of the Mausoleum start?

B: It started in September 1973.

A: When did it finish?

B: It finished in August 1975.

A: How many floors are there in the Mausoleum?

B: There are three floors.

A: What is the use of each floor?

B: The first floor is a stand for important meetings organized at Ba Dinh Square. The second floor is a place where the late president is lying and the third floor is the roof.

A: On what days can we visit the Mausoleum?

B: We can visit it every day, except Monday and Friday.

A: What are the visiting hours?

B: We can visit it from 7:30 to 10:30 am in summer and from 8:00 to 11:00 am in winter.

A: Can we visit the Mausoleum in October?

B: No, we can't. Because it is usually for maintenance.

A: Can we take photographs inside the Mausoleum?

B: No, we can't.

Task 2. Work in pairs. Take turns to act as a tourist guide and give a short introduction to either of the historical places below, using the information given. (Làm việc theo cặp. Lần lượt đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu ngắn gọn về một trong các địa danh lịch sử dưới đây, sử dụng thông tin đã cho.)

Gợi ý:

Hue, the former imperial capital of Viet Nam, is on the romantic Huong river, not far from the Truong Son Range. Hue is in the central Viet Nam, 645 km from Ha Noi and 1071 km from Ho Chi Minh city. The construction started in 1805 and completed in 1832. Hue is listed as a world cultural Heritage by UNESCO in 1993. Hue comprises three sections. The Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City. We can visit Hue everyday from 8:00 am to 4:30 pm with the admission fee 55,000 VND each.

Task 3. Work in groups. Ask other members of the group questions about a historical place they have been to or know about, note down the main information, and then report to the class what you have learnt about that place. (Làm việc nhóm. Hỏi các thành viên khác trong nhóm các câu hỏi về một địa danh lịch sử mà các bạn đó đã đến thăm hoặc biết đến, ghi chép các thông tin chính, và sau đó tường thuật lại cho cả lớp những gì em đã được biết về địa danh đó.)

C. Listening (Trang 171-172-173-174 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Work in pairs. Look at the pictures then answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are the names of the places? (Tên của các địa danh là gì?)

(1) Notre Dame Catheral in Ho Chi Minh city

(2) Ha Long Bay

(3) The Huc bridge (Hoan Kiem Lake) in Ha Noi

(4) Noon Gate in Hue Imperial City

2. Which of the places have you been to? (Bạn đã tới thăm địa danh nào trong các địa danh này?)

I have been to Ha Long Bay when I was eleven.

3. Which one would you like to visit most? Why? (Bạn muốn tới thăm địa danh nào nhất? Tại sao?)

I would like to visit Ha Long Bay because I like to sail on the sea and watch the scenery on the sea and explore the stunning caves in Ha Long.

- Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Đánh giá bài viết
5 1.820
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm