Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10 là tài liệu tổng hợp kiến thức Tiếng Anh lớp 10 học kỳ II giúp các bạn ôn tập và chuẩn bị kiến thức một cách có hệ thống và chủ động nhất để làm bài kiểm tra, bài thi Tiếng Anh sắp tới.

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10

I/ Reported speech: (Lời nói gián tiếp)

1) Mệnh lệnh

  • Ex: “Come to see me tomorrow” She aid to him

She told him to vome to see her the next today.

*Form:

“MLKĐ” to V

“MLPĐ” not to V

2) Stalement (Câu)

  • Ex: They said “we will go to HoChiMinh city next weak”

They said (that) they would go to HoChiMinh city the weak after.

*Form: said

TT: S + said to O + “S + V + O”

GT: S + told O

Said (that) + S + V + O (biến đổi và lùi thì)

3) Question (Câu hỏi)

  • Wh _ question
  • Yes/No _question
  • Ex: “What đi you do last night, Tom”. I asked

I asked Tom what he had done the night before.

“Are you tired?” He asked me

He asked If/whether I was tired

*From 1 asked O

TT: S + wanted to know + “Wh – question”

GT: asked O (bđ, lt)

S + wanted to know + Wh + S + V + O [ (+)]

*From 2 asked O

TT : S + wanted to know + “Yes/No – question”

GT: asked O

S + wanted to know + If/whether + S +V +O

[ (+)] (bđ,lt)

Đánh giá bài viết
1 9.003
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm